KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖNYARGýMýZ VE BZ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÖNYARGýMýZ VE BZ

 Önyargýmýz ve Biz

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn “Önyargýmýz ve Biz” yazýsý:

Ýnsanlarla iç içe yaþarken, bir hayatý paylaþýrken þu ya da bu þekilde, az ya da çok hayatlarýmýz ayný karelerde kesiþtiðinde hiç beklemediðimiz bir davranýþla karþýlaþtýðýmýzda önce þaþýrýr, sonra da hiç düþünmeden ön yargýlarýmýzý devreye sokarýz.

Daha önceden tanýdýðýmýz biriyse yanlýþ tanýmýþ olduðumuzu bile düþünür, ona ayýrdýðýmýz zamana acýrýz. Hiç tanýmadýðýmýz biriyse eðer sinirli, kibirli, insanlara deðer vermeyen birisi olduðu fikri hemen canlanýverir kafamýzda.

Sebep sadece bize gülümsemeden geçmesi, bizi fark etmemesi, merhabamýzý cevapsýz býrakmasý, bize surat asmasý, telefonumuza ya da yazdýklarýmýza cevap vermemesi bile olsa altýnda mutlaka bir art niyet arayarak kendimizi temize çýkarýrken, o insaný önyargýlarýmýzla adeta mahkum ederiz.

Oysaki o insanýn da çok geçerli sebepleri, kendince önemli gerekçeleri olabilir. Týpký bizim, hepimizin olduðu gibi.

O nedenle karþýnýzdaki insanýn hiç beklemediðiniz davranýþlarý ile karþýlaþtýðýnýzda bir deðil iki defa düþünmek gerek. Çünkü o beklenmedik davranýþý etkileyen pek çok neden olabilir. Örneðin her zaman sýcacýk gülümseyen bir tanýdýðýnýz o gün size zoraki cevap vermiþse ya da hiç görmeden geçip gitmiþse yanýnýzdan mutlaka bir nedeni vardýr. Belki çok zor bir gece geçirmiþtir, belki çok kötü bir haber almýþtýr, belki de halletmesi gerekli çok önemli bir olayý vardýr, kim bilir? Hiçbir davranýþ, hiçbir ruh hali sebepsiz olamaz.

Siz mutluyken karþýnýzdaki insanýn da mutlu, siz üzgünken onun da üzgün olmasýný; bunu birebir davranýþlarýna yansýtmasýný ve size uyum saðlamasýný bekleyemezsiniz. Üstelik her insan nevi þahsýna münhasýrdýr. Her insanýn, içindeki duygularý belli ediþ þekli farklýdýr. Kimi dýþarýya hiçbir þey yansýtmaz, duygularý o kadar içerlerdedir. Kimiyse duygularýný bakýþlarý ile, yüz ifadesi ile hemen ele verir.

Ama karþýnýzdaki insan için önyargýya varmadan önce “kimbilir neler yaþýyor, ne mücadeleler veriyor, hangi ruh hali içinde?” diye içten içe düþünmek gerek.

Kendimizle ilgili yarýn ne olacaðýný bilemezken onlarýn hayatlarýnýn her zaman süt liman olduðunu düþünmek biraz fazlaca önyargýlý davranmak deðil mi sizce de?

Gelin önyargýlarýmýzý bir kenara býrakalým. Karþýmýzdaki insana empati ile yaklaþalým. Yani kendimizi onun yerine koyalým. Yaþadýklarýný, hissettiklerini anlamaya çalýþalým. Ona hak vermesek de, “ben olsam böyle davranmazdým” desek de unutmayalým ki her insan birbirinden farklýdýr. Ýkizler dahi yeri geldiðinde birbirinden farklý tepkiler gösterebilir. Birinin kabul ettiðini diðeri kendinden uzaklaþtýrmak isteyebilir.

Hal böyleyken her insandan bizler gibi düþünmesini, bizim gibi davranmasýný beklemek haksýzlýk olmaz mý?

Önyargý duvarlarýný yýktýðýmýz, etrafa daha geniþ bir perspektiften baktýðýmýzda elele vermiþ mutlu ve huzurlu insanlara çoðalacak dünyamýzda.

Yeter ki ilk adýmý atan taraf biz olalým. Biz bir adým atarsak onlarýn da bir hatta iki adýmla bize doðru geleceklerini de hiçbir zaman unutmayalým lütfen.

Önyargýsýz hayatlara merhaba!

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4471 Defa Okundu
2016-05-26

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır