KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOPLUMSAL EþTLK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         TOPLUMSAL EþTLK

Toplumsal Eþitlik

Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi madde 1 der ki :

‘Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakýmýndan ‘eþit’ doðarlar. Akýl ve vicdanla donatýlmýþlardýr, birbirlerine kardeþlik anlayýþýyla davranmalýdýrlar.’

Eþitlik kavramý insan hakký olarak görülür.Kabul edilen bu görüþte bizim bu hakký ne derecede ve nasýl kullandýðýmýz daha doðrusu kullanabildiðimiz önemlidir.

Tüm dünyaca onaylanmýþ bu bildirgede gerçekten de eþitlik kavramý tam olarak uygulanabilmekte midir ? Ya da uygulanmak istenmekte midir ?

Bu ayrýmý yapanlar ve eþitsizliðin bu derece içimize iþlediði bir dünyada bu eþitsizliðin alýþýlagelmiþ bir kavram olarak görülmesini saðlayanlar biz insanlar deðil miyiz zaten ?

Onur ve haklar bakýmýndan eþit doðmak…

Belirtilmek istenenin sadece yaþama hakký bakýmýndan eþit doðmuþ olduðumuz kanýsýndayken ; kimilerinin yaþama hakký bile olmadýðýnýn gerçeði…

Yaþama hakkýnýn bile eþit olmadýðý bir dünyada cinsiyet eþitliði(eþitsizliði),kanun önünde eþitlik(eþitsizlik),hak eþitliði(eþitsizliði)…. gibi eþitlik adý altýnda kabul görülmüþ nice eþitsizlikleri tartýþmak da belki bir ilerleme kaydedebiliriz umududur aslýnda.

Eþitsizliðin engellenemeyeceði aþikâr fakat bunu en aza indirgeme çabasý umarým herkesçe benimsenir.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 23704 Defa Okundu
2016-07-12

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır