KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERN SORUNLARýNý NE KADAR BLYORUZ?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERN SORUNLARýNý NE KADAR BLYORUZ?

Engellilerin Sorunlarýný Ne Kadar Biliyoruz?

 

Engellerin yaþadýðý sorunlar hiç ilginizi çekti mi? Engelli olmak; bir insanýn kiþisel ve sosyal hayatýnda, kendi baþýna yapmasý gereken eylemleri, bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybý olan organ yokluðu veya bozukluðu sonucu yapamamasý demektir.

Engelli kiþilerin toplumsal aktivitelerde bulunabilmeleri için bakým, rehabilitasyon ve danýþmanlýk hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadýr. Kiþilerde engellilik durumu doðuþtan gelebileceði gibi, sonradan bir hastalýk veya kaza sonucu da oluþabilmektedir. Yani her bireyin bir gün engelli olabilme ihtimali her daim söz konusudur.

Hayat telaþýna kapýlmýþ, oradan oraya koþuþtururken, etrafýmýzda akan hayatlarýn farkýnda olmamýz öncelikle insanlýk görevimizdir. Çevremizde olan veya hayatýn herhangi bir anýnda karþýmýza çýkan engellilere karþý duyarlý olmak ve toplumsal bir bütünlük saðlayabilmek için üzerimize ne düþüyorsa yapmalýyýz. Bu iþe ise engellilerin yaþadýðý sorunlarýn birçoðunu bilerek baþlayabiliriz. Engellilerin yaþadýðý sorunlarý ne kadar bilirsek, faydamýz o kadar artacaktýr.

1-Engelli bireylerin yaþadýðý fiziksel ve zihinsel sorunlarýn yanýnda, toplum tarafýndan onlara yüklenen bir de psikolojik sorunlar mevcuttur. Toplumun engelli kiþilere karþý geliþtirdiði olumsuz düþünce ve davranýþlar psikolojik sorunlarýn baþlangýcýdýr. Engelli bir birey, ailesinden ve sosyal çevresinden sürekli kendi ile ilgili olumsuz geri bildirimler alýrsa, doðal olarak sosyal hayattan uzaklaþacaktýr. Ve bu durum engellilerde ciddi oranda özgüven kaybý, utanma, içe kapanma ve mutsuzluk gibi duygulara neden olacaktýr.

2-insanlarýn yapýsýnda farklý olaný yadýrgamak gibi bir tavýz vardýr. Alýþýlmamýþ özelliklerde karþýlaþtýklarý bir kiþiye bilinçli veya bilinçsiz olarak tepki verebilirler ve bu tür kiþileri hayatlarýnda barýndýrmak istemezler, çünkü adapte olamazlar. Ve insanlýðýn sergilediði bu nahoþ tutum, engellileri yaþadýklarý çevrede ötekileþtirir. Oysa her engelli bireyin, diðer saðlýklý insanlar gibi yaþama haklarý vardýr.

3-Engelli insanlarýn yaþamlarý saðlýklý insanlara nazaran çok daha zordur. Herkes gibi yaþamakta güçlük çekerler. Bireysel olarak kendilerine yetemedikleri durumda toplumsal her türlü desteðin onlara fayda saðlamasý gerekmektedir. Bu toplumsal destekten kastýmýz kesinlikle fiziksel bir insan gücü ile yardým deðildir. Yaþam þartlarýnýn iyileþtirilmesi ve psikolojik anlamda saðlanacak desteklerdir. Böylelikle engelliler baþka birinin yardýmýna muhtaç olmadan, kendi baþýna yaþamýný sürdürebilirken, toplum içerisinde de bir kimliðe sahip olabilirler. Ve bu durum engellilerin öfkeli, mutsuz, korkak, utangaç ve hayal kýrýklýklarý ile dolu bir yaþam sürmelerine engel olur.

4-Engelli kiþilerde toplumdan önce aile fertleri önemlidir aslýnda. Engelli bir bireye sahip her ebeveyn öncelikle bu durumu kendi benimsemeli, daha sonra toplumdan beklemelidir. Ýleride ne tür sýkýntýlar ile karþý karþýya kalacaðýný bilemeyen her ebeveyn bu durumun üstesinden gelebilmesinin tek yolu onarlý sevmektir. Ebeveynlerin aþýrý korumacý yapýsý da doðru deðildir. Sahip olduklarý korkular ve aþýrý koruma içgüdüsü ile engelliler üzerinde yaratýlan baský, onlarýn sosyalleþmesi açýsýndan engel teþkil etmektedir.

5-Engelli bireylerin kardeþleri ile yaþadýðý iliþkiler yoðun ve olumlu olmalýdýr. Engelli kardeþlerinde utanmak ve onu saklamak yerine, onlarla birlikte büyümek ve hayatýn her anýný paylaþmak engelli bireyler için olumlu atýlacak adýmlarýn baþlangýcý demektir. Bu durumda oyun kurucu olan ebeveynler, ayrým yapmadan bu düzeni kurmalýdýrlar.

6-Engellilerin yaþadýklarý sorunlarý anlayabilmemizin en etkili yolu empati kurmaktýr. Onlarýn fiziksel ve zihinsel sorunlarýna çözüm bulamasak ta yaþadýklarý psikolojik deðerleri doðru analiz ederek destek yollarýný çeþitlendirebiliriz. Aslýnda engellilerin yaþadýklarý sorunlar genel hatlarý ile belirlidir. Önemli olan bizlerin bunlarýn farkýna varmasý ve bu sorunlara bir nebze olsun çözüm getirebilmek için bu farkýndalýðý geniþletebilmektir. Tek baþýmýza elbette faydalý oluruz ancak etrafýmýzda baþka farkýndalýklar yaratmakta bir o kadar önemlidir.

7-Engelliler için her bireyin yapmasý gereken tek þey aslýnda hoþgörü ve saygý göstermek olmalýdýr. Bunlarýn akabinde her þey kendiliðinden geliþecektir. Engellilere acýyarak bakmak veya onlar yokmuþ gibi davranmak yapýlan en büyük hatalardandýr. Diðer insanlara nasýl davranýlýyorsa engellilere de o þekilde davranmak gerekir. Engellilere karþý gösterilen ilgisizlik veya aþýrý ilgi, ters etki yaratabilir. Onlara her birey gibi yaklaþmak bu nedenle önemlidir.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11527 Defa Okundu
2016-08-22

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLARZeynep 2016-08-22
Engelsiz Hayat

Çok güzel ve Açýklayýcý yazý sadece saygý anlayýþ empati birazcýkda sevgi ve Fedarkarlýk bütün engellei aþar diye düþünüyorum. ...

Zeynep 2016-08-22
Engelsiz Hayat

Çok güzel ve Açýklayýcý yazý sadece saygý anlayýþ empati birazcýkda sevgi ve Fedarkarlýk bütün engellei aþar diye düþünüyorum. ...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır