KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BAYRAM HKAYES

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BAYRAM HKAYES

 Bayram Hikayesi


Yaþlý adam bir konfeksiyon maðazasýnýn vitrine uzun uzun baktýran sonra ilerideki yeþillikte oynayan çocuklarýn en zayýfýna dönerek “Küçüüük!” diye seslendi , “Bana biraz yardýmcý olur musun?”

Çocuk, hafta sonlarýnda yaptýklarý misket oyununu ilk defa kazanmýþ olmasýna raðmen arkadaþlarýný býrakýp geldi. 7-8 yaþlarýndaydý ve üzerindeki elbiseler tek kelimeyle dökülüyordu.

Yaþlý adam çocuðu, saçlarýný aksadýktan sonra “Vitrindeki elbiseyi giymeni istemiþtim. Bakalým üzerine uyacak mý?” dedi.

Çocuk bu teklifi ilk önce þaka sandý. Ama adam son derece ciddiydi. Onunla birlikte maðazaya girerken ilk önce rüya da olup olmadýðýný, daha sonra da þimdiye kadar yeni bir elbise giyip giymediðini düþündü. Genellikle aile deki büyük çocuða alýnan veya komþular tarafýndan verilen giyecekler elbiselerin ona dar gelmesiyle birlikte ortanca kardeþe kalýr, birkaç sene sonra da dizleri aþýnmýþ veya delinmiþ vaziyette kendisine yamanýrdý. Ama her zaman hasta dedikleri babasýnýn ne kadar zor para kazandýðýný bildiðinden, bu iþe bir kere bile itiraz etmemiþti. Þimdiyse ilk defa yeni bir elbisesi olacaktý. Üstelik bayram a üç gün kala…

Çocuk

yaþlý adamýn gösterdiði elbiseleri giydiðinde büyümüþ olduðunu ilk defa fark etti. Hepsinin üzerine giydiði kaban bir baþkaydý ve artýk üþümeyecekti. Çocuk misketleri onun cebine býraktýðýnda iyice keyiflendi, irili ufaklý misketler gayet derin olan ceplerin bir köþesinde kalmýþtý. Demek ki her bir cep en az elli misket alabilirdi.

Yaþlý adam çocuðu saða sola döndürdükten sonra elbiselerin paketlenmesini istedi. Ve iþ tamamlandýðýnda tezgâhtara dönerek “Elbiseleri torunuma alýyorum.” Dedi,

“Kendisine sürpriz yapacaðým için onlarý bu çocuðun üzerinde denedim.”

Çocuk bir anda beyninden vurulmuþa döndü ve ne diyeceðini bilemedi. Ama artýk büyüdüðüne göre bir þey belli etmemeliydi. Aynaya son bir defa baktýktan sonra üzerindekileri yavaþça çýkartarak bir kenara bir kenara fýrlattýðý eskileri giydi.
Adam elbiselerin torununa uyacaðýndan emindi.

Yaptýðý hizmet için çocuða bir ciklet parasý vermek istediðinde onu yanýnda göremedi. Haylaz velet, belli ki bu iþten sýkýlmýþtý.

Çocuk arkadaþlarýnýn yanýna döndüðün de bir kenara çekilerek onlarý seyretmeye koyuldu. Ve bütün ýsrarlara raðmen oyuna katýlmadý. Arkadaþlarý, “Niçin oynamýyorsun?” diye sordular,

“En güzel misketleri sen kazanmýþtýn.”

Çocuk
Ýnci gibi yaþlar süzülen gözlerini arkadaþlarýndan kaçýrmaya çalýþýrken “Misketlerim bu elbiselere yakýþmayacak kadar güzeldi.” Dedi, “Bu yüzden onlarý bayramlýk kabanýmýn cebine sakladým!”

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12782 Defa Okundu
2016-09-05

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır