KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EðTMDE TEKERLEK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         EðTMDE TEKERLEK

Eðitimde Tekerlek

 

Milli Eðitim Bakanlýðý normal zekâ seviyesine sahip, kendi akran ve arkadaþlarý ile ayný sýnýfa giden ancak tekerlekli veya akülü sandalye kullanmak zorunda kalan öðrencileri evlerinden okula taþýmýyor ya da taþýyamýyor.

Milli Eðitim Bakanlýðý özel eðitim hizmetleri yönetmeliði madde 90 þöyle der:

Ücretsiz taþýma

MADDE 90 – (1) Bakanlýk, özel eðitim okul ve kurumlarý ile özel eðitim sýnýflarýndaki gündüzlü öðrencilerin okula ulaþýmlarýnýn ücretsiz saðlanmasý için gerekli tedbirleri alýr.

Eðer kendi sýnýfýnýzda ve normal bir zekâya sahipsiniz ancak fiziksel engelli iseniz bu maddeye göre taþýnmanýz mümkün deðildir ve taþýnma isteði ile baþvuran veliler de bu madde doðrultusunda kibarca reddedilmektedir.

Özel eðitim hizmetleri bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduðu kadar ayýrmadan Planlanýr ve yürütülür. Özel eðitime ihtiyacý olan bireylerin, akranlarý ile birlikte eðitilmelerine öncelik verilir Ýlkeleri vardýr. Ayrýca özel eðitimde En az sýnýrlandýrýlmýþ eðitim ortamý kavramý vardýr ki o da Özel eðitime ihtiyacý olan bireyin; toplumla bütünleþmesini saðlamaya yönelik, mümkün olduðunca yetersizliði olmayan akranlarýyla bir arada olmasýný saðlayan en uygun eðitim ortamýný ifade eder…

Peki, özel eðitimde bu ilkeler varken biz neden tekerlekli sandalyeye muhtaç çocuklarýmýzý okula taþýmýyoruz? Engelli mi deðiller? O zaman haftada iki saat Rehabilitasyon merkezlerine neden taþýyoruz?

Görüleceði üzere þuan uygulanan yöntem baþlý baþýna bir garabettir.

Tekerlekli sandalyeye muhtaç bir çocuk okula gitmek istiyor. Çünkü orada arkadaþlarý ile oynuyor, eðleniyor yani kaynaþýyor, sorunlarýndan bir nebze olsun sýyrýlýp günlük hayata devam ediyor. Bu arada da eðitimine devam edip vatanýna hizmet etmek için kendini yetiþtiriyor.. Bu çok güzel ve istenilen bir durum… Peki, okula nasýl gidecek?

Þimdi biraz da empati yapalým;

Anne veya babasý onu sandalyesine bindirecek önce dýþarý bakacak, yaðmur veya kar yoksa okula kadar sandalyesini sürüp yerine oturtacak, eðer çok soðuksa çocuðun dizlerini sýkýca bir battaniye ile sarýp aðzýný burnunu da baðlayýp öyle getirecek. ( bu arada ülkemizde yaklaþýk 9 aylýk eðitim döneminin 7 ayýnýn yaðmur veya kar yaðýþlý ve soðuk havalarda yapýldýðýný unutmayýn!)

Eðer ailenin ekonomik durumu biraz iyiyse bir araba alacak ve bel fýtýðý da olmamýþsa her gün özel arabasýna bindirecek, okulda indirecek, yerine oturtacak çocuðun çýkýþýnda ise yine gidip ayný iþlemi yapýp eve getirecek. Tabi bu iþlemler için evde bir ebeveyn çalýþmayacak…

Þimdi burada hemen “evde eðitim var ya caným” diyenler çýkacaktýr. Ancak bu evde eðitim bireyleri eve hapsetmek ve toplumdan tecrit etmek ile eþdeðerdir, insafsýzlýktýr. Evden çýkmadan gideceði yerde rampa, asansör ve klozet var mý diye araþtýran, bu yüzden dýþarýya çok fazla çýkamayan, okul dýþý zamanlarýný ise evde televizyon karþýsýnda geçirmek zorunda olan bu çocuklarý okula yani arkadaþlarýna eriþtirememek vicdansýzlýktýr. Bu sebeple eve hapsedilen ve bizzat tanýdýðým çocuk sayýsý hiç de az deðildir.

Sonuç olarak;

Özel eðitim okuluna veya sýnýfýna devam eden yaklaþýk 70-80 bin çocuðu okuluna taþýyan devletimiz, tekerlekli sandalyeye mahkum evlatlarýmýzý da sosyal devlet olmanýn gereði olarak taþýyabilmelidir. Onlarý arkadaþlarýna kavuþturmalý, ailelerinin omuzlarýndaki bu aðýr yükü hafifletmelidir. Okullarda bu evlatlarýmýza uygun eðitim ortamýný saðlamalý ve kayýtlarýnda yaþanan sýkýntýlarý ortadan kaldýrmalýdýr. Hatta eðitime ciddi bütçe ayýrarak sýnýflarý akýllý hale getiren devletimiz, bu öðrencilerin akülü sandalye ihtiyaçlarýný da okul müdürlükleri aracýlýðýyla giderebilmelidir. Kýsacasý bu evlatlarýmýzý hayata katmalýdýr.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 14282 Defa Okundu
2016-09-16

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır