KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GERçEK VE ACý: SýNýFTA KALDýK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         GERçEK VE ACý: SýNýFTA KALDýK

 Gerçek ve Acý: Sýnýfta Kaldýk

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý, dolunay Derneði Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak’ýn, “Gerçek ve Acý: Sýnýfta Kaldýk” yazýsý:

”Engelli bireylerin baðýmsýz yaþayabilmelerini ve yaþamýn tüm alanlarýna tam ve etkin katýlýmýný saðlamak ve engelli bireylerin, engelli olmayan bireylerle eþit koþullarda fiziki çevreye, ulaþýma, bilgi ve iletiþim teknolojileri ve sistemlerine dâhil olacak þekilde hem kýrsal hem de kentsel alanlarda halka açýk diðer tesislere ve hizmetlere, ‘evrensel tasarým’ ilkesiyle eriþiminin saðlanmasý” anlamýna geliyor.

Bilindiði gibi 1 Temmuz 2005 tarih ve 5378 sayýlý Engelliler Hakkýnda Kanunun Geçici 2. Maddesinde :

“Kamu kurum ve kuruluþlarýna ait mevcut resmi yapýlar , mevcut tüm yol, kaldýrým, yay geçidi, açýk ve yeþil alanlar, spor alanlarý ve benzeri sosyal kültürel al yapý alanlarý ile gerçek ve tüzel kiþiler tarafýndan yapýlmýþ ve umuma açýk hizmet veren her türlü yapýlar bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihten sekiz  yýl içinde engellilerin eriþebilirliðine uygun duruma getirilir” deniliyordu.

Ancak verilen süre 2015, ardýndan da 2018 yýlýna kadar uzatýldý.

Türkiye’nin 2008 yýlýnda imzaladýðý Birleþmiþ Milletler Engelli Haklarý Sözleþmesi ile de:

“ Tüm insan haklarýnýn ve temel özgürlüklerin evrensel, bölünmez, birbiriyle baðlantýlý ve karþýlýklý baðýmlý olma niteliði ile engelli bireylerin bu haklardan herhangi bir ayrýmcýlýða uðramaksýzýn yararlanmalarýnýn güvence altýna alýnmasýnýn gerekliliði teyit edilmiþ, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel çevreye, saðlýk ve eðitim hizmetlerine, bilgiye ve iletiþime eriþimin engellilerin tüm insan haklarýndan ve temel özgürlüklerden tam yararlanmasýný saðlamadaki önemi kabul edilmiþ”

2016 yýlýnýn sonlarýný yaþadýðýmýz bu günlerde eriþebilirlik ile ilgili sorunlarýmý hala çözmüþ deðiliz. Kamu binalarýnýn çoðu engelliler açýsýndan kesinlikle eriþebilir durumda deðil. Caddelerimiz, sokaklarýmýz hiçbir þekilde tekerlekli sandalye kullanýmýna olanak vermiyor. Kaldýrýmlar hem çok yüksek, hem de çok iniþli çýkýþlý. Rampalar çoðu yerde standartlara uygun deðil. Görme engellilerin kullanýmýna sunulan hissedilebilir yüzey ve zeminler çoðu yerde doðru uygulanmýyor. Üstelik kaldýrýmlara görme engellilerin kullanacaklarý hissedilebilir yüzeylere ya da rampalarýn önlerine park edilen araçlar ile kaldýrýmlarý iþgal eden bazý maðaza ve dükkanlar sebebiyle de engellilerin geçiþleri engelleniyor.

Söz konusu Kanun’un Geçici 3 Maddesinde ise:

“Büyükþehir belediyeleri ve belediyeler, þehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan sürücü koltuðu hariç dokuz veya daha fazla koltuðu bulunan araçlarla saðlanan toplu taþýma hizmetlerinin engellilerin eriþilebilirliðine uygun olmasý için gereken tedbirleri alýr. Mevcut özel ve kamu toplu taþýma araçlarý, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren sekiz yýl içinde, sürücü koltuðu hariç dokuz ila on altý oturma yeri olan araçlarla verilen toplu taþýma hizmetleri, turizm taþýmacýlýðý yapýlan araçlarla saðlanan taþýma hizmetleri ve özel ve kamu þehirler arasý toplu taþýma hizmetleri ile yolcu gemileri 7/7/2018 tarihine kadar engelliler için eriþilebilir duruma getirilir.”

Deniliyordu. 18 Kasým 2014 tarihinde kabul edilen 6567 sayýlý Kanun ile bu madde:

Büyükþehir…. Tedbirleri alýr. Mevcut özel ve kamu toplu taþýma araçlarý, bu kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 8 yýl içinde, sürücü koltuðu hariç dokuz ila on altý oturma yeri olan toplu taþýma araçlarý yolcu gemileri ile özel ve kamu þehirlerarasý toplu taþýma araçlarý ile turizm taþýmacýlýðý yapýlan araçlar 07.07.2018 tarihine kadar engelliler için eriþebilir duruma getirilir.”

Þeklinde deðiþtirildi. Ayrýca bu fýkranýn yürürlüðe girdiði tarihten sonra üretilen þehirlerarasý ve uluslararasý yolcu taþýmacýlýðý ile servis ve turizm taþýmacýlýðý yapan araçlar dýþýnda þehir içi yolcu taþýma hizmeti yapan araçlardan eriþebilir olmayanlara yolcu taþýma hizmeti için yetki belgesi, izin ve çalýþma ruhsatý verilmez.” Hükmü ilave edildi. Ancak Ýstanbul’da henüz engelli taþýmacýlýðýna uygun bir dolmuþ/minibüs görmüþ deðilim. Enteresan olan asýl konu ise, pek çok dolmuþ/minibüs üzerinde “engelli eriþime uygunluk” iþareti yer alýrken bu araçlarýn hiçbirisinde engelli rampasý bulunmayýþý. Görünen o ki, rampalar araca yalnýzca ruhsat ve izin belgesi alýnma aþamasýnda kullanýlmak üzere monte ediliyor ve iznin alýnmasýnýn hemen ardýndan çýkartýlýyor.

Bu sýnýf tekrarý etmemizin sorumlusu kim yada kimler? Bu sorunlarýn çözümünde rol oynamasý gereken kiþiler yada kurumlar bu sorunlara neden bu kadar duyarsýz?

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9359 Defa Okundu
2016-10-24

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır