KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝMTHAN DüNYASý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÝMTHAN DüNYASý

 Ýmtihan Dünyasý

Hepimiz bir imtihan dünyasýnda yaþamaktayýz. Ýmtihan ise herkesin gücüne ve sahip olduðu nimete göredir. Hz. Âdem (a.s) ile Hz. Havva annemizden günümüze deðin insanlýk, türlü türlü imtihanlara tâbi tutulmuþ, kýyamete kadarda tutulacaktýr. Kimileri mallarýyla, kimileri evlatlarýyla, kimileri canýyla ya da fiziksel bir engelle denenirler bu kulluk yolculuðunda. Bu imtihan süreci sabýr ve metanetle geçirilirse, Rabbimiz tarafýndan vaat edilen nimetler þüphesiz bizim olacaktýr.

Birçok ülkede olduðu gibi ülkemizde de engelli kardeþlerimiz bulunmaktadýr. Gerek doðuþtan, gerekse sonradan ortaya çýkan engellilik durumu çalýþmaya, üretmeye, baþarýya ve nihai hedefe ulaþmaya asla engel deðildir. Engelli olduðu halde azimle, inançla kararlýlýkla çabalayan ve tarihe adýný yazdýran nice abide þahsiyetler vardýr. Yeter ki insanlarýn önüne engeller konulmasýn, yeter ki gönüller engelli olmasýn. Hafazanallah, ya gönüller engelli olursa?

Engelli olmak, hor görülme, itilip kakýlma sebebi de deðildir. Ýnsanlar, kendi tercihi olmayan durumlardan dolayý hiç kýnanabilir mi? Hepimiz, görünüþe deðil; gönle deðer veren Allah’ýn birer kullarý deðil miyiz? Bizim Peygamberimiz, “Allah sizin görünüþünüze, malýnýza, mülkünüze bakmaz; yalnýzca kalplerinize ve amellerinize bakar.” buyurmuyor mu? Dinimize göre asýl üstünlük, Allah’a yakýn olmak ve insanlýða hayýrlý hizmetler sunmakta deðil midir? Ýslam Dini insanýn, "zübde-i kâinât ve eþref-i mahlûkât" olarak görür. Yüce Kitabýmýzda ise, her türden insanýn; saðlýklý ve hastalarýn, engelli ve saðlamlarýn, inananlar ve inkarcýlarýn, zenginler ve yoksullarýn, þükredenler ve nankörlük edenlerin, kadýnlar ve erkeklerin, yaþlýlar ve gençlerin tasvirini hep birlikte zikreder.

Yüce Kitabýmýzda, Hz. Musa gibi dilinde düðüm olanlar, evlat hasretiyle döktüðü yaþlarý sonucu gözlerini kaybeden Hz. Yakup’lar, yakalandýðý amansýz hastalýktan dolayý bîçare hale gelen fakat; yine de isyan etmeden Rabbine sýðýnan Hz. Eyüp’ler ve gözleri görmeyen Abdullah Ýbni Ümmi Mektum’u farkýnda olmadan incittiði için, âlemlerin Rabbi tarafýndan ikaz edilen Son Peygamberin hatýralarý vardýr. O Peygamber ki, daha sonra o zâtý defalarca Medine’de kendi yerine vekil olarak býrakmýþ, yine O Peygamber ki, ortopedik engeli bulunan Muaz b. Cebel’i genç yaþýna raðmen vali olarak tayin etmiþtir. Efendimiz, bunlarý yaparken de fiziksel özellikleri deðil, liyakati, aklý ve bilgiyi öncelemiþtir.

Dinimiz, görmeyenin gözü, duymayanýn kulaðý, güçsüzün eli, konuþamayanýn dili olmayý sadaka kabul ederken, engelli birine engel olmayý, rahatsýzlýk vermeyi ise lanetler. Unutmayalým ki; asýl engelliler aklýný, gönlünü, kalp gözünü, elini, dilini bilgiye, þefkate, merhamete, hikmete ve ilahi gerçeklere kapayýp, insanlýðýný ayaklar altýna alanlardýr.

Engelli pek çok kardeþimizin, engin gönül yapýsýyla Allah katýnda deðerli olabileceði de göz ardý edilmemelidir. Fiziksel engelli insanlarýmýzý toplumdan dýþlamadan, içinde yaþadýðýmýz hayata intibak saðlamalarýna yardýmcý olalým.

Yeter ki gönüllerimiz engelli olmasýn, ya gönülleri engelli olanlar, asýl engelliler bence onlarýn tâ kendileridir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 17510 Defa Okundu
2016-11-04

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır