KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNSAN HAKLARý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÝNSAN HAKLARý

 Ýnsan Haklarý

Önemli gün ve haftalardan biriside Ýnsan haklarý ve demokrasi haftasýdýr.10 Aralýk günü ve haftasý münasebeti ile biz bu hafta boyunca siz okurlarýmýza, Ýnsan haklarý ve demokrasi hakkýnda, düþüncelerimizi paylaþacak ve bildiklerimizi aktaracaðýz. Ýnsan haklarý, tarih boyunca mücadele edilen en önemli alandýr.Ýnsanlarýn; kullara kulluk etmemek, köle hayatý yaþamamak, iþkencelere ve insaný insan yapan, özüne aykýrý muamelelere maruz kalmamak için yapmýþ olduklarý mücadeleler sonrasýnda almýþ olduklarý haklardýr. Ýnsan haklarýný tayin eden ilahi dinlerle baþlamak istiyorum, özellikle Ýslam inancýna göre Allah insanlarý eþit ve haklarýný ise tam verdiði ifade edilmektedir.

Ýlahi dinlerin tamamý insan haklarýný güvence altýna almak ve olan ihlalleri ortadan kaldýrmak için gönderilmiþtir.Ýncil, Tevrat, Zebur… gibi ilahi kitaplarýn bu konuda ne hükümler içerdiðini bilemem ama Ýslam dinin semavi kitabý olan Kur an da, bu tür haklar ve demokratik yönetimlerden söz edilmektedir. Sýrf insanlar için dünyayý ve dünya daki tüm nimetleri yaratan yüce Allah, insanlarýn huzuru, mutluluðu ve güveni için çeþitli yollarla anayasa niteliðinde, semavi kitaplar göndererek, onarlý elçileri ile teblið etmiþtir. Ýnsanlarýn yer yüzünü cennete çevirmesi ve birbirileri ile iliþkilerinde, saðlýklý bir ortam oluþturulmasý için, her zaman ve mekanda insanlara seslenmeyi ihmal etmemiþtir.Onlarýn özellikle erkek, diþi, çocuk, yaþlý olarak münasebetlerini planlamýþ ve bu kurallarla iliþkiye geçmelerini kimi zaman güzellikle kimi zaman ise zorla ve korkutarak, insanlarýn saðlýklý yaþamasýný yönlendirmiþtir.Ýnsanlarýn özellikle insanlýða ve insan kanýna, canýna, düþüncesine saygýlý olmasý için, çeþitli, ayet ve hadislerle bunu uyarmýþtýr.Örneðin Ýslam a göre, Ýnsan haklarýna saygý Allah a saygý olarak nitelendirilmekte, Ýnsan aklý ve düþüncesine büyük bir deðer verilmektedir.Özellikle akýl sahiplerine ve düþüne bilen insanlara indiðini ifade ettiði, Kuran yani anayasasýnda, insanlarý düþünmeye ve düþüncelerini araþtýrmaya teþvik etmiþtir.Özellikle düþünmek ve düþündüðünü araþtýrmak için, gerekirse Allah a varmayý bile serbest býrakmýþtýr.

Allah kendisi hakkýnda düþünmek ve onu bulmak için düþünce ve araþtýrmaya insanlarý teþvik etmekte, düþünceye hiçbir sýnýr getirmemektedir.Ýslam dininde, hiçbir dinde olmayan özgürlüðü þöyle ifade edebilirim; Ýslam a iman eden ayný zamanda, diðer din ve peygamberlere de iman etmiþ olduðu gibi, onlarýn kutsal ve mukaddes saydýðý tüm alanlara saygýlý olmasý emredilmektedir.Kýsacasý bu hafta Ýnsan haklarý ve Demokrasi haftasý, bu alanda en büyük hak ve hukukun olduðu semavi dinlerden Ýslam dininde, bu alanda çok büyük ilerlemelerin olduðu ve büyük haklarýn verildiði, gerçek demokrasinin yaþatýldýðý bir din olarak, insanlarýmýzýn nasýl olmasý gerektiðine deðineceðiz.Kadýn, Çocuk, Hayvan, bitki, hak hukuku ve demokrasinin gerçek anlamýyla yaþatýldýðý, kendinden olmayan din mensuplarýna daha çok özgürlük ve hakkýn, tanýndýðý inancýmýzý iyi anlamak ve iyi tanýmakla, hem Ýnsan haklarýna saygýlý olmayý, hem de demokratça yaþamayý öðreneceðimiz bir gerçektir.Ýnsanoðlu; bilim ve teknolojide büyük atýlýmlar yapmasýna, yaþamýn temel taþlarýný çözmeye yönelmesine raðmen, adil eþit özgür bir yaþam oluþturmayý tam olarak baþaramamýþtýr.Zenginlik içinde refahýný yaþayan bir kesim insanlar yanýnda; çoðunluk, yoksulluk açlýk çekmektedir. Doðayý tahrip eden, hayvanlarýn yaþam alanlarýný daraltan insan; geleceðini de tahrip ettiðinin farkýnda deðildir. Tehlikeleri dile getirenler ise etkisiz kalmaktadýr.

Dünya, Ýnsan Haklarý Günü nü kutlarken; insan haklarýnýn ihlalleri ise farklý þekillerde sürüyor. Bir yanda kavramlar, sloganlar var, bir yanda ise insanlýk dýþý uygulamalar sürüyor.Demokrasi özlemi yanýnda dinsel ve etnik çatýþmalar; katliamlara, yakýp yýkmaya yol açarken, düþüncesizliklerimiz insanlara acý çektirmeye devam ediyor. Bazý devletlerin sömürü algýsý nedeniyle birçok ülkede iç savaþlar devam ediyor.Ýnsan Haklarý; Ýnsanlar arasýnda din, dil, ýrk, renk, yaþ, cinsiyet ayýrýmý yapmadan sevgi, saygý, dostluk duygularýný geliþtirmek, insanýn insan olmak haysiyeti ile sahip olmasý gereken haklardýr.Ýnsan haklarý; kiþiyi kendi özüyle yaþatacak kurallardýr. Ýnsanýn insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakýþmayan ve kabul edilemeyecek bir davranýþtýr. Bu tür ayýrýmlarýn yapýldýðý toplumlarda kavga, çatýþma, isyan eksik olmamýþtýr. Ýnsanlar arasýnda hak, eþitlik, adalet, özgürlük düþüncesi yaygýnlaþtýkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmýþtýr.Ýnsanlarýn temel haklara sahip olduðu düþüncesi dünyanýn her coðrafyasýnda, her dini inançta olmasýna raðmen hak ihlalleri sürmüþtür.Haklarý ihlal edilenlerin hak ihlali yapanlara karþý bireysel karþý koymalar etkili olamamýþtýr. Bu sebeple, insanlarýn haklarýnýn, artýk devletleri yönetenlerin güvencesi altýnda olmasý fikri aðýrlýk kazanmýþtýr. 10 Aralýk 1948 tarihinde Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesini kabul ve ilan etti.10 Aralýk ile baþlayan hafta Ýnsan Haklarý Haftasý olarak kutlanýr. Ýnsan Haklarý Beyannamesi; 30 maddeden oluþan beyanname insana deðer veren, özgürlük, eþitlik tanýyan duyurudur.

Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirisi ile esas amaç; uygulanabilmesidir.Ýnsan haklarýný anlamak, sahip çýkmak, korumak ve geliþtirmek için; Ýnsan, hak, hukuk, özgürlük, eþitlik kavramlarýnýn bilinmesi ve doðru anlaþýlmasý gerekir. Bu kavramlar insan haklarý inþasýnýn temel taþlarýndandýr.Barýþ, özgürlük, huzur, adalet, hoþgörü ve sevgi çiçeklerinin yeþerdiði yeni bir dünya düzeni gerçekleþtirme özlemi sürmektedir.Bu özlem için mücadele eden insanlýk tarihinin þerefli insanlarýný bir kez daha anarken, insan haklarý gününü kutlarým.Tüm Ýnsanlýða saygý, sevgi ve hürmetlerimi sunarým…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2998 Defa Okundu
2016-12-10

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır