KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SARýKAMýþ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SARýKAMýþ

 Sarýkamýþ

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Sarýkamýþ” yazýsý:

Sarýkamýþ! Büyük bir trajediden doðmuþ hüzünlü bir kahramanlýk öyküsü. Adý hafýzalarýmýza mermere kazýlmýþ gibi bu yerde, kefen yerine beyaz karlara sarýlmýþ Mehmetçiðin naaþý. Üzerinden neredeyse bir asýr geçmiþ ama hala tazeliðini koruyan bir keder. Yýllar sonra yargýlamak ne fayda ama þehitlerimiz anmak gönül borcu.

Kim olduklarýný hiç bilmediðimiz, karlar üzerinde birer ölü kardelen gibi yatan o kahramanlarýn fotoðraflarýna baktýkça, ölümün ne kadar soðuk, soðuðun ne kadar öldürücü olduðunu sýcacýk yüreklerimizde hissettik. Sanki o siyah beyaz kareler teknolojinin yetersizliðinden deðil de, ölümün renksizliðini sürmüþlerdi üstlerine. Sessizce baktýk hep o fotoðraflara. Ne “vah vah” dedik, Ne “vay be” diyebildik. Ölüm gibi sessizce bakabildik sadece. Ne diyebilirdik ki, soðuk havalarý þikayet ederken ellerimizi ýsýnmasý için sürterken, soðuðun etkisiyle bazýlarýnýn elindeki silahlarý yarýlmýþ olan Mehmetçiðe…

Hangi adýmý atmak bu kadar zor olabilirdi? Çiðnenmemiþ karýn üzerinde bata çýka yürümek, bütün gücünü yavaþ yavaþ tüketmek… Hangi nefes almak bu kadar acý verirdi? Yoruldukça daha derinden alýnan soðuk havanýn, boðazýný dondurup ciðerlerine bir býçak gibi saplanmasý… Önce yorgunluktan yavaþlayýp geride kaldý, sonra olduðun yere yýðýldý ve tatlý bir uyku ile ölümle nihayet buldu yorgunluðu Mehmetçiðin.

Kimisi anasýnýn koynundaymýþ gibi dayanmýþ bir aðacýn dibine, kimisi yârini kucaklar gibi sarýlmýþ tüfeðine… Turan’a giden yolun çetrefilli ve güç olduðunu simgeler gibi bir bir yýkýlmýþlar karlarýn içine. Yol olmuþlar ama Turan’a varamamýþlar.

Kar, durmaksýzýn yaðarken, hiç de romantik deðilmiþ kaputsuz askerler için. Gökten düþen her kar tanesi sanki birer mermi olmuþ yaðmýþ Mehmetçiðin üzerine. Rüzgâr, tatlý bir meltem gibi deðmemiþ yanaklara. Döne döne savurmuþ karlarý, dolandýrmýþ askerlerin ayaklarýna. Ýyice saplamýþ Mehmetçik kara. Anadolu’da bacasý tüten her evin ocaðýna bir yürek yangýný düþmeye baþlamýþ. Bir yangýn ki hiçbir merhem acýsýný dindirmeye yetmemiþ.

Savaþ tarihinde görülmemiþ bir emre itaatin harekâtýdýr bu. Binlerce asker üstü kaputsuz, ayaðý yýrtýk potinli aç ve çýplak bir halde her zaman ileri atýlýrken þahadet þerbetin kana kana içti. Kim inkâr edebilir donarak þehit olmanýn mukaddesliðini. Sarýkamýþ’ta ölen canlar, Çanakkale’de dirildi…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK / ÖZEL HABER

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5694 Defa Okundu
2016-12-26

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır