KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SOSYAL UYUM VE ENGELLLERLE YAþAMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SOSYAL UYUM VE ENGELLLERLE YAþAMAK

 Sosyal Uyum ve Engellilerle Yaþamak

Var olmak… Algýlamak ya da algýlanmak… Sakat olmak demek farklý olmak demektir. Diðer insanlar gibi. Her insan farklýdýr. Kimisi uzundur, kimisi kýsa.

Kimisi yaþlýdýr kimisi genç. Ya da kimisi siyah, kimisi beyaz. Öyleyse bireysel bilince eriþip kendi kendini kabul edip, kendi kendini tanýyýp, tüm eksiklikleriyle, tüm iyi yönleriyle kabul etmek gerekir. Sakat olmak demek, topal, kambur, kör, saðýr her neyse iþte ben bu þekilde varým demek.

Ancak kendi kendinizi kabul edip, kendinizi severek toplumun bu kalýplarýndan kendinizi kurtarabilir ve kendinizi topluma daha iyi anlatabilirsiniz. Sakat olmasý, Shakespear’i dünyanýn en iyi oyunlarýný yazmaktan alýkoymadý. Abraham Lincoln’un bedensel olarak engellerinin olmasý 4 yýl boyunca Amerika Birleþik Devletlerini yönetmesini engelleyemedi. Kör olmak Aþýk Veysel’in “Güzelliðin on para etmez, þu bendeki aþk olmasa” gibi ölümsüz eserler vermesinin önüne geçemedi. Stephen Hawking gibi sürekli tekerlekli sandalyede olan birinin ‘Hawking Radyasyonu’ diye bilinen ve evreni daha iyi anlamamýzý saðlayan teori üretmesini ise hiç engelleyemedi. Ýleri düzeyde saðýr olan Beethoven’ý þimdiye kadar yapýlmýþ en güzel müziklerin bir çoðunu bestelemekten alýkoymadý. Aslýnda tarih, çok ciddi özürlü olmalarýna karþýn çok büyük iþler baþarmýþ büyük þahsiyetlerle doludur. Büyük Ýskender kamburdu. Ünlü bir ozan olan Homer kördü. Renoir, en güzel baþyapýtlarýndan bazýlarýný parmaklarý romatizmadan çarpýlmýþken resmetti, resim fýrçasý eline kayýþ ile tutturulmuþtu. Handel en büyük eseri “Hallelujah Korosu”nu bestelediðinde sað tarafý felçliydi. Ve Edison, pikabý icat ettiðinde saðýrdý. Fakat aklýnýza þöyle bir soru gelebilir. Bunlarý baþarmak için mutlaka sakat mý olmak gerekir? Öyle olmasý tabii ki gerekmiyor.

Bu çok bilinen bir hikaye olan, her an kendisini öldürebilecek ýstýraplý bir hastalýðý olan Yunan askerinin hikayesine benziyor. Bu asker, her an ölmeyi beklediðinden , savaþmaktan korkmaz olmuþtu. Kaybedecek hiç bir þeyi yoktu. Generali Antigonus, onun bu denli cesurca savaþmasýna öyle hayran oldu ki; hastalýðýný en iyi doktorlara tedavi ettirdi. Fakat, o günden sonra bu yiðit asker, cephelerde görülmedi. Hayatýný riske atmak yerine uzak durup, kendini savunmaya çabalar oldu. Hastalýðý iyi savaþmasýný saðladý, fakat saðlýðýna kavuþup, rahata ermesi bir asker olarak yararlýlýðýný yok etmiþti.

Eðer sakat olmasaydýk asla meþgul olunmasaydý bir konuda insanlarca yapýlanlarýn en iyisini yapmaya çalýþýlmaz, ihtimallere karþý savaþ verilmezdi.. “Tanrý’nýn Dokunuþu” adlý þaheserin þairi Myra Brooks Welch, tekerlekli sandalyesinin koluna vurarak söyle derdi:”Ve Tanrý’ya bunun için þükrediyorum. “Bir tekerlekli sandalye için þükretmek! Fakat tekerlekli sandalyeli günlerine kadar o muhteþem kabiliyeti saklý kalmýþtý. Ve þimdi þiirleri tüm dünyayý þevke boðuyor.

Harvard Üniversitesi’nin en önemli baþkanlarýndan biri olan Charles Eliot, doðuþtan gelen önemli bir yüz çirkinliði nedeniyle, kendini delikanlý iken korkunç hissederdi.Ta ki; birgün annesi ona hayatýný deðiþtirecek bu öðüdü verene kadar. Annesi þöyle demiþti:” Oðlum en iyi operatörlere baþvurduk.

Hepsi de senin bu özüründen kurtulmanýn mümkün olmadýðýný söyledi. Fakat, Tanrý’nýn yardýmý ile öyle büyük bir akýl ve ruh geliþtirebilirsin ki; insanlar yüzüne bakmayý bile unuturlar! ” Ve Eliot da öyle yaptý.

Evet, kör, topal, saðýr v.s olunabilir. Ancak bu varoluþu ve yaþama katýlmayý engellememeli. Her insanýn dünyaya gelmesinin bir nedeni vardýr. Neden “BEN “ sorusunu sormak yerine toplumun size yüklediði normal ve anormal kalýplarýndan kurtularak her birimiz farklýlýðýmýzý kabullenerek, kendi kendimizle barýþýk bir birey olma yolunu seçmeliyiz. “Ben bu halimle varým, týpký diðer insanlarýn kendi halleriyle var olduklarý gibi” dediðinizde kendinize olan güveniniz artacak, yapabileceðiniz þeyler fazlalaþacak ve yaþam daha iyi anlaþýlacaktýr. Yazýmý yine görme ve iþitme engelli olan ve 19.yy a damgasýný vurmuþ þahsiyetlerden biri olan Helen Keller ile William Shakespeare’in sözleriyle bitirmek istiyorum;

Yüzünü günese çeviren insan, gölge görmez. -Helen Keller

Ýnsanlarýn çoðu duygularýný ifade etmekten korkuyor, reddedilmekten korktuðu için. yaþlanmaktan korkuyor, gençliðinin kýymetini bilmediði için. unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi birþey vermediði için. ve ölmekten korkuyor, aslýnda yaþamayý bilmediði için..-William Shakespeare

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1767 Defa Okundu
2017-01-22

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır