KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EY KAHRAMAN TüRK KADýNý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         EY KAHRAMAN TüRK KADýNý

 Ey Kahraman Türk Kadýný

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Türkiye’de 1975 yýlýnda Kadýn Yýlý kongresi yapýlmýþtýr. Türkiye’de 1980 darbesinden sonra 4 yýl boyunca 8 Mart günü kutlanmadý. 1984′ten itibaren her yýl çeþitli kadýn örgütleri tarafýndan Dünya Kadýnlar Günü kutlanmaya baþlandý.

Atatürk Türk Kadýný için özetle farklý tarihlerde çok özel ifadeler kullanmýþtýr. Bu ifadeler þöyle; “Türkiye Cumhuriyet anlamýnca kadýn, bütün Türk tarihinde olduðu gibi bugün de en muhterem mevkide, her þeyin üstünde yüksek ve þerefli bir mevcudiyettir.

Bizim dinimiz hiçbir vakit kadýnlarýn erkeklerden geri kalmasýný talep etmemiþtir. Allah’ýn emrettiði þey, erkek ve kadýnýn beraber olarak ilim ve bilgiyi kazanmasýdýr. Kadýn ve erkek bu ilim ve bilgiyi aramak ve nerede bulursa oraya gitmek ve onunla donanmak mecburiyetindedir. Türk sosyal hayatýnda kadýnlar ilim ve bilgi yönünden ve diðer hususlarda erkeklerden asla geri kalmamýþlardýr. Belki daha ileri gitmiþlerdir.

Türk kadýný dünyanýn en münevver, en faziletli ve en aðýr kadýný olmalýdýr. Türk kadýnýnýn vazifesi, Türk’ü zihniyetiyle, bazusiyle, azmiyle koruma ve müdafaaya gücü yeter nesiller yetiþtirmektir. Milletin kaynaðý, sosyal hayatýn esasý olan kadýn, ancak faziletli olursa vazifesini yapabilir. Herhalde kadýn çok yüksek olmalýdýr.

Bizim toplumumuzun baþarý gösterememesinin sebebi, kadýnlarýmýza karþý gösterdiðimiz ilgisizlik ve kusurdan doðmaktadýr. Bundan ötürü bizim toplumumuz için ilim ve teknik gerekli ise bunlarý ayný derecede hem erkek, hem de kadýnlarýmýzýn edinmeleri lazýmdýr. Umumi iþ bölümü arasýnda kadýnlar kendilerine ait olan vazifeleri yapacaklarý gibi ayný zamanda sosyal topluluðun refahý, saadeti için gerekli gündelik çalýþmaya dahil olacaklardýr.

Kadýnýn en büyük vazifesi analýktýr. Ýlk terbiye verilen yerin, ana kucaðý olduðu düþünülürse bu vazifenin ehemmiyeti layýkiyle anlaþýlýr. Bu sebeple kadýnlarýmýz da alim ve teknik bilgi sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kadýnlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyerek birbirinin yardýmcýsý ve koruyucusu olacaklardýr.

Büyük atalarýmýz ve onlarýn analarý, tarihin, olaylarýn tanýklýðýyla sabittir ki, cidden yüksek faziletler göstermiþlerdir. Burada birçok noktalardan sayabileceðimiz o faziletlerin en büyüðü ve en ehemmiyetlisi kýymetli evlatlar yetiþtirmeleriydi.

Analarýn bugünkü evlatlarýna vereceði terbiye eski devirlerdeki gibi basit deðildir. Bugünün analarý için gerekli vasýflarý taþýyan evlat yetiþtirmek, pek çok yüksek vasýflar taþýmalarýna baðlýdýr. Onun için kadýnlarýmýz, hatta erkeklerimizden çok aydýn, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eðer hakikaten milletin anasý olmak istiyorlarsa.

Dünyada hiçbir milletin kadýný; Ben Anadolu kadýnýndan daha fazla çalýþtým, milletimi kurtuluþa ve zafere götürmekte Anadolu kadýný kadar hizmet gösterdim, diyemez.

Eskiden beri, kadýnlarýmýz erkeklerle baþa baþ mücadele hayatýnda, ziraat hayatýnda, geçim temininde erkeklerimizden geri kalmayarak yürüdüler.

Erkeklerimizin teþkil ettiði ordunun zayýf kaynaklarýný kadýnlarýmýz iþletmiþtir. Memleketin var olmasý imkanýný hazýrlayan kadýnlarýmýz olmuþtur ve kadýnlarýmýz olmaktadýr.

Çift süren, tarlayý eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarýnýn dumanýný tüttüren, bütün bunlarla beraber sýrtýyla, kaðnýsý ile kucaðýndaki yavrusuyla, yaðmur demeyip cephenin mühimmatýný taþýyan hep onlar, hep o ilahi Anadolu kadýnlarý olmuþtur.

Ey kahraman Türk Kadýný, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layýksýn.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 23793 Defa Okundu
2017-03-04

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır