KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇANAKKALE ZAFER NE ANLATýR

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÇANAKKALE ZAFER NE ANLATýR

 Çanakkale Zaferi Ne Anlatýr

“Bu, taþýndýr” diyerek Kâbe’yi diksem baþýna;

 Yine bir þey yapabildim diyemem hatýrana.

“Ey þehîd oðlu, þehîd isteme benden makber,

 Sana âðûþunu açmýþ duruyor Peygamber.”

Çanakkale Savaþlarý, sadece Türk tarihi açýsýndan deðil, dünya tarihi açýsýndan da çok önemli bir dönüm noktasýdýr. Çanakkale’de dünyanýn güçlü donanmalarýna ve ordularýna karþý, Türk milletinin genci ve yaþlýsýyla gösterdiði eþsiz direniþ, sonuçlarýyla dünyadaki dengeleri etkilemiþ ve tarihe yön vermiþtir. 18 Mart’taki muhteþem Deniz Zaferi ve ardýndan kara savaþlarýnda da elde edilen inanýlmaz baþarý, tarihe sýðmayacak kadar büyüktür. Milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla yazdýðý bu destan, tarihe olduðu gibi, gönüllere de yazýlmýþtýr.

Anadolunun her bir yanýndan vatan müdafaasý için koþarak hakka yürüyen 253 bin þehidimiz, bizlere 102 yýldan beri güç vermiþtir ve vermeye de devam edecektir. Çanakkale’de uyanan ve vataný için herþeyini vermeye hazýr olan milletimizi bütünleþtiren milli ruh, bir ölüm kalým mücadelesi olan Kurtuluþ Savaþý’nýn da zaferle sonuçlanmasýnýn yolunu açmýþtýr. Çanakkale Destanýnýn ölümsüz kahramanlarý; Türk milletinin azminin, vatan aþkýnýn, bayrak sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacaðýný bir kez daha kanýtlamýþlardýr.

Farklý milletlere mensup insanlarýn karþý karþýya geldiði Çanakkale, bugün tüm insanlýða barýþýn önemi konusunda güçlü mesajlar veren bir abide konumundadýr. Çanakkale, milletimiz için de ayrýca bir onur, gurur ve þeref abidesidir. Çanakkale’de, kutsal deðerleri uðrunda vargücüyle savaþan nesiller, Çanakkale’nin geçilmeyeceðini dünyaya ilan ederken, milletimizin hürriyet, istiklâl, vatan ve bayraðýna sahip çýkma kararlýlýðýný da haykýrmýþlardýr.

Yüce Türk milleti, Çanakkale’de ölen anzak askerlerinin anýt mezarlýðýnda onlara hitaben, “Ey misafir askerler, sizleri buraya anneleriniz uðurladý ve þimdiyse bizim misafirlerimizsiniz, burada rahat uyunuz.” yazýlarak, kin deðil, þefkatini yine de gösterebilmiþtir.

253.000 evladýmýzýn þehit, düþman cephelerinden ise 247.000 askerin öldüðü ve her bir metrekareye 6.000 merminin düþtüðü bu savaþta, islam ve kuran hizmetkarý olan türk milletine Allah’ýn melekleriyle yardýmda bulunduðu þüphesizdir. Zira Allah’u Teala Kur’an-ý Kerim’de mealen: “Hani Rabbinizden yardým istiyor, yalvarýyordunuz. O da, “Ben size ard arda bin melekle yardým ediyorum” diye cevap vermiþti.” (Enfal-9) buyurmaktadýr. Ýngiliz devlet baþkaný Churcill, “–Anlamýyor musunuz, biz Çanakkale’de Türker’le deðil, Allâh ile harp ettik!.. Tabiî ki yenildik…” diyerek bunu itiraf etmektedir.

Sekiz buçuk milyon insanýn öldüðü 1.nci dünya savaþý, bugün, insan haklarý, demokrasi, islam öcüdür diye haykýran devletlerin ürünüdür. Osmanlý Devletini bitirmek için düþman devletlerin çeþitli zamanlarda kendi aralarýnda yaptýklarý 8 adet antlaþmalarý, terör estiren devletlerin menfaatte birleþme belgeleri olarak tarihe yazýlmýþtýr, ne mutlu ders alabilen nesillere.

“Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Tam aksine, onlar dirilerdir ama siz farkýnda olmazsýnýz.” (Bakara-154) ayetiyle övülen aziz þehitlerimiz, vatan için canlarýný seve seve vermiþler, makamlarýn en yücesine eriþmiþlerdir. Bu topraklarýn her karýþý þehit kanlarýyla sulanmýþtýr. Ülkemizin bugünlere ulaþmasý için sayýsýz zorluklara göðüs gerilmiþtir. Milletimizin her ferdi, þehitlerimizin býraktýðý emanetin deðerinin þuuru içindedir.

Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yýldönümünde baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzre ebediyete intikal eden kahramanlarýmýzý ve vatanýný canýndan aziz bilen tüm þehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anýyoruz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8130 Defa Okundu
2017-03-17

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır