KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL ANNES VE SOSYAL DESTEK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL ANNES VE SOSYAL DESTEK

 Engelli Annesi ve Sosyal Destek

Genel anlamda toplumun temeli olarak kabul edilen aile olgusunun var oluþunda, çocuklar en önemli unsuru oluþturmaktadýr. Çocuk en geniþ anlamda kadýn ve erkeðin ortak bir ürünü, neslin devamý, eþleri birbirine baðlayan bað, özlem gideren bir araç, anne babanýn gelecek sigortasý, annenin verdiði bir armaðan ve sevgi olarak kabul edilmektedir. Anne babalýk rollerine hazýrlýk evresi olarak kabul edilen hamilelik döneminde çiftler, büyük bir heyecan ve sevinçle bebeklerini beklerler ve bebekleri ile ilgili olumlu hayaller kurarlar.

Yapýlan hazýrlýklar normal bir doðum ve normal bir bebek içindir. Bir anne babanýn en temel sorumluluðu; fiziksel, psikolojik ve zihinsel yönden saðlýklý bir bebek yetiþtirmektir. Fakat dünyaya gelen çocuk herhangi bir sebepten dolayý engelli ise beklentiler deðiþecektir.

Engelli bir çocuða sahip olmak, anne babalarýn kendilerinin belirlediði bir rol deðildir ve bu role hiçbiri kendini hazýrlamaz; dolayýsýyla çocuðun doðumu ile beklenen heyecan ve sevincin yerini yoðun bir üzüntü ve hüsran duygularý alýr; aile karmaþýk bir psikolojik durumun içine girer. Herhangi bir sebeple engelli bir çocuða sahip olan aile þok, inkar, kýzgýnlýk, hüsran, utanç, bir çözüm yolu arama ve çocuðu reddetme gibi olumsuz ve karýþýk duygularla karþý karþýya kalýrlar. Ayrýca bu dönemde anne çocuðu kendi ürünü olarak algýlayabildiði için yaþananlarý kendi suçu gibi de algýlayabilmektedir.

 Ailenin, hangi engel türü olursa olsun, engelli bir çocuða sahip olmalarý onlarýn anne babalýk görevlerini ve sorumluklarýný arttýrmaktadýr. Engelli bir çocuk ile birlikte yaþamak, onun yaþamýný idame ettirebilmesini saðlamak, ona gereken desteði sunmak aile için oldukça zorlu bir süreci de beraberinde getirmektedir.

Ailelerin yaþadýðý bu zorluklar, psikolojik, maddi durum, eðitim durumu, yakýn çevre ve diðer sosyal çevre ile iliþkiler çocuðun engel durumundan belirli bir düzeyde etkilenebilmektedir.

Bu zorlu süreçte engelli çocuðun bakýmý ile yakýndan ilgilenen ve çocuk ile daha fazla vakit geçirmek durumunda kalan anne karmaþýk duygular yaþamaktadýr.

Annelerin yaþadýðý bu karmaþýk duygular onlarda bazý duygusal ve ruhsal sorunlarý da beraberinde getirebilmektedir. Engelli çocuða sahip birçok anne benzer sýkýntýlý süreçleri yaþayabilmektedir Annelerin yaþadýklarý bu sýkýntýlý ruh hallerinden hem kendileri hem çocuðun kendisi hem de yakýn çevresi olumsuz etkilenebilmektedir. Annelerin bu sürece uyum saðlamalarý ve süreci olabildiðince kýsa sürede ve en az zararla atlatabilmeleri algýladýklarý sosyal destek miktarý ile iliþkilidir. Ailelerin arkadaþlýða, onlarý anlayan ve destekleyen insanlarýn varlýðýný hissetmeye, duygusal ve ruhsal desteðe ihtiyaçlarý vardýr.

Bu desteði aile bireylerinden, aile ve sosyal çevreden alabildikleri gibi psikolojik danýþma merkezlerinden diðer anne ve babalardan da alabilmektedirler. Çalýþmalarda algýlanan sosyal destek oraný ile depresyon düzeyi arasýnda zýt yönde iliþkinin olduðu belirtilmiþtir. Yine benzer çalýþmalarda annelerin algýladýklarý sosyal destek oraný arttýkça kaygý düzeylerinin de buna baðlý olarak azaldýðýný, dýþardan destek aldýkça daha az kaygý hissettikleri belirtilmiþtir.

Annelere bu zorlu süreçte dýþardan gelebilecek olasý sosyal yardýmlar, bilgi ve destek ve rehberliðe yönelik programlarýnýn yapýlmasý, hukuki düzenlemelerin olmasý onlarýn bu sýkýntýlý sürece uyumlarýný kolaylaþtýrabilecektir. Ayrýca babanýn ve ailedeki diðer çocuklarýn bu süreçte anneye yardýmý annenin bu zorlu süreçlerde mola vermesini saðlayabileceði gibi, engelli çocuðunda engel türüne baðlý olarak iletiþim kurmasýna ve bazý olumlu duygular yaþayabilmesine imkan saðlayabilecektir. Sosyal destek alan anneler olumsuz duygulardan az da olsa sýyrýlarak hem kendilerine hem de çocuða daha faydalý olabileceklerdir. Annelere bu destek verilmeye baþlanýrken onlarýn ihtiyaçlarýnýn, beklentilerinin, duygularýnýn, yaþantýlarýnýn bilincine vararak yapýlmasý daha etkili sonuçlar doðurabilecektir. 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 8216 Defa Okundu
2017-03-26

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır