KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR DAKKALýðýNA YERME GEçER MSNZ?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BR DAKKALýðýNA YERME GEçER MSNZ?

Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz?

Birden bire uyanýyorsunuz ve güneþin içeri vuran ýþýklarý bir an gözlerinizi kamaþtýrýyor ve neler olup bittiðinin farkýna varmadan aniden bir hastanede yattýðýnýzý anlýyorsunuz. Kendinizi çok kötü hissediyorsunuz. Her tarafýnýzda aðrý ve sýzýlar var. Kýmýldamakta ve hareket etmekte zorlanýyorsunuz. Vücudunuzda müthiþ bir yorgunluk hissediyorsunuz ve mideniz bulanýyor.

Neler olup bittiðine anlam veremez ve etrafa þaþkýn bakýþlar atarken uzaklardan gelen bir doktorun size doðru yaklaþtýðýný görüyorsunuz. Korku ve heyecanla size yaklaþan doktora neler olup, bittiðini sormak için aldýðýnýz ilk nefesin etkisiyle dudaklarýnýzdan dökülecek kelimeler bir anda doktorun söze baþlamasýyla son buluyor; “iki gece önce bir trafik kazasý geçirdiniz! Sizi buraya aðýr yaralý olarak getirdiler ve getirdiklerinde ölmek üzere olan bir hastaydýnýz yaklaþýk iki gündürlü komadaydýnýz ve mucize eseri hayata döndünüz. “

Birden sessizliðe bürünüyor her yer ve yaþamýn ne kadar deðerli bir þey olduðunun farkýna varýyorsunuz.

Yaþýyorsunuz!

Sevdikleriniz, çocuklarýnýz, hobileriniz hayata tekrar tutunmak ne güzel, ne harika bir þey demeye baþlýyorsunuz. Sevgilinize veya eþinize, çocuklarýnýza, sevdiklerinize doðru koþarken düþünmeye baþlýyorsunuz kendinizi, onlarla tekrar kucaklaþmak, sarýlmak ve onlarý tekrar görebilmek ne güzel bir duyguymuþ da bunca yýldýr hiç bu kadar hissetmemiþtim demeye baþlýyorsunuz. Tekrar iyileþip onlarla kucaklaþmak ve onlara sarýlmak istiyorum diyorsunuz içinizden. Ancak bu kýsa süreli hayaliniz doktorunuzun söze tekrar devam etmesi üzerine son buluyor. Biraz üzgün bir ve acýmaklý bakýþlar altýnda doktorun sözlerini tekrar dikkatle dinlemeye baþlýyorsunuz, doktor size doðru eðilerek kaza esnasýnda sol kolunuzu ve iki bacaðýnýzý kaybettiðinizi yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtaramadýðýný söylüyor.

O an hissettiðiniz korku ve yýkýlan hayaller belki bir yazýyla tarif edilemeyecek kadar korkunç ve aðýrdýr.

Koþmayý hayal ettiðiniz o insanlara koþmak ve sarýlmak için herþeyinizi vermeye hazýrken iki bacaðýnýzýn ve sol kolunuzun kesildiðini öðreniyorsunuz. Yaþam size aðýr ve ýzdýrap dolu geliyor sanki bulunduðunuz o ortamda yok olmak istercesine gitmek istiyorsunuz.

Bir daha asla yürüyemeyecek, koþamayacak, araba kullanamayacak, sevgilinizin veya eþinizin elinden tutup onunla kol kola gezemeyeceksiniz. Kendi iþlerinizi bile görmekte zorlanacak hatta size acýndýðýný düþündüðünüz için o ortamlarda bulunmak dahi istemeyeceksiniz.

Sevgili dostlar, bu anlatýlanlarýn hiç birimizin baþýna gelmeyeceðinin bir garantisi yoktur. Yaþananlar ve hissedilen duygular insan olarak yaþanmasý en zorlu duygulardan biridir. Düþünün hiçbir þeyin bir daha eskisi gibi olmayacaðýný bilmek bile ne kadar korkunç bir duygudur. Düþünürken bile düþünmesinin zor olduðu bu duygularý çevrenizde yaþayan nice insanlar vardýr. Her gün yolda, çarþýda onlarla karþýlaþtýðýnýz halde onlarý anlayamadýðýnýz için yanlýþ davranýþlarda bulunduðunuz ve kalplerini kýrdýðýnýz nice engelli vatandaþlarýmýz bulunmaktadýr. Yarýn engelli olmayacaðýnýzýn garantisi yok ama en azýndan bugün bir dakikalýðýna da olsa engelli olduðunuzu varsayýn ve engellilerin karþýlaþtýklarý zorluklarý bir kez de olsa düþünün.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 29852 Defa Okundu
2017-04-03

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır