KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

FARKLý BR MEVSM: EMPAT

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         FARKLý BR MEVSM: EMPAT

 Farklý Bir Mevsim: Empati

Ramazan ayý kameri aylardan olup üç aylar diye tabir edilen recep ve þaban ayýnýn son halkasýdýr. Bu ayýn alamet-i farikasý ay boyunca oruç tutulmasý olsa gerektir. Ramazan orucu Müslümanlara farz kýlýnmýþ bir ibadet olup Ýslam’ýn þartlarýndan da biridir ve saðlýklý olan her Müslüman’ýn ifa etmesi gereken bir görevdir.

Ramazan ayýnda hayatýmýza giren ya da bu ay vesilesiyle hatýrladýðýmýz belli baþlý kavramlar vardýr: Ýmsak, sahur, iftar, ramazan pidesi vb gibi. Bu güzel kelimeler bu kutlu ay içinde sihirli bir sandýktan çýkmýþçasýna bir yer edinmiþtir hayatýmýzda ve bu aydan sonra da þüphesiz  o büyülü sandýðýna geri dönecektir.

Ýslam dininde bu ay ile ilgili birçok ayet, hadis, kýssa, anekdot mevcuttur.

Kuran-ý Kerimde Allah c.c þöyle buyurmuþtur:

Ey iman edenler! Allah a karþý gelmekten sakýnmanýz için oruç, sizden öncekilere farz kýlýndýðý gibi, size de farz kýlýndý. Oruç, sayýlý günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadýðý günler sayýsýnca baþka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayýrlýdýr. Eðer bilirseniz oruç tutmanýz sizin için daha hayýrlýdýr.  (Bakara suresi183-184)

Allah Resulü bir hadisinde buyurur ki:

Kalplerinizi  açlýkla nurlandýrýnýz! Açlýk ve susuzluk silahý ile nefsinizle cihad ediniz! Açlýkla cennetin kapýsýný çalmaya ýsrarla devam ediniz. Zira nefsini terbiye etmek için mücadele edenin mükafatý, Allah c.c yolunda cihad edenlerin mükafatýna denktir. Allah Teala katýnda,nefsi açlýk ve susuzlukla terbiye etmekten daha sevimli bir amel yoktur.Midesini sürekli dolu tutan melekut alemine asla giremez.Oburluða devam eden ibadetlerden lezzet alamaz! (et-Teberani,el-Mu’cemu’l-Kebir,11694;el-Heysemi,Mecma’u’z-Zeva’id,18216)

Bir baþka hadiste ise Allah Resulü þöyle buyurur:

“Kalplerinizi oburca yiyip içerek öldürmeyin! Çünkü aþýrý derecede sulanan ekinin öldüðü gibi kalpte ölür!”(Hafýz Iraki, Tahricu Ahadisi’l-Ýhya’da bunun aslýný bulamadýðýný söyler.)

Ramazan ayýna dair söylenebilecek söz çok. Þair Ýsmet Özel demiþtir ki:

“Eski adamlar ramazan orucunu tuttuðu halde terbiyenin ve edebin gerektirdiði latif davranýþlarý gösteremeyen kimseleri ‘Hayvaný da baðlasan aç ve susuz durur.’ diyerek kýnarlardý. O bakýmdan oruç ve ramazan insanlaþma yolunda vazgeçilmez uðraklardýr.”

Mesele aç ve susuz durmak deðil dostlar, bunu idrak edebiliyorsak belli bir seviyeyi aþmýþ bulunmaktayýzdýr. Oruç tutarken terbiye ve edebin gerektirdiði latif davranýþlar sergilemek elzemdir. Ez cümle gayemiz “insanlaþmaktýr”.

Ýftar sofrasýnda ezan beklemek tadýlmasý gereken en deðiþik duygulardan biridir. Yemek yemenin anlam kazandýðý bazýlarýmýzýn ise belki sigara belki de çay içememek yüzünden daha agresif/sinirli olduðu bir ay bu. Özellikle bu ayda davranýþlarýmýzda sabýr ve sebat vazgeçilmez derecede mühimdir.

Davulcusuyla, pidesiyle, sahuruyla iftarýyla dolu dolu bir ramazan geçiriyoruz diye düþünüyorum. Sýcak aylarýn zorladýðý þu günlerde zor þartlar altýnda çalýþan emekçilerimiz için güç olsa da her zorlukla beraber bir de kolaylýk vardýr. Bazen bunaldýðýn sýkýldýðýn bir anda açýk pencereden öyle güzel bir rüzgâr eser ki insan kendini bu rüzgarýn kollarýna býrakmak ister, açlýðýný susuzluðunu unutuverir.

Farkýndayýz ya da deðilizdir ama bedenimiz bu ayda müthiþ bir dinlenme fýrsatý yakalýyor 11 aylýk yorucu maratonun ardýndan tatlý bir mola vermek gibi oluyor ramazan ayý.

Sýradan akþam yemeklerimiz iftarlarla þenleniyor. Ýftar evvelinde ev içindeki sofra hazýrlama telaþesi, fýrýnda sýcak pide kuyruðunda bekleme, tatlýlar onlar olmazsa olmazlarýmýz özellikle favorim sütlü nuriye ve þekerparedir. Ýftar anýnda ise sokaðý yani hayatý dinleyebilirseniz “bir adý olmasý gerektiðine inandýðým” harikulade bir sessizlik vuku bulur. Ýftardan sonra içilen çayýn ve edilen muhabbetin tadý da bambaþkadýr. Minarelerde mahyalar ve þerefe ýþýklarý gecemizi aydýnlatýr. Teravihlerde çocuk sesleri ve gece yarýsýna kadar sokaklar ramazan cývýltýsýyla dopdolu iken sahura kadar uyku da tutmaz gözleri.

Düþünsenize en zengin insaný da en fakir insaný da bu ibadeti yapýyor. Ayný camide ayný safta iþçisi-patronu, yaþlýsý-genci yan yana omuz omuza secdeye varýyor. Ýslam dini müthiþ bir adalet dini desek yanýlmýþ olmayýz herhalde dostlar. Farklý bir mevsim olan ramazan ayýný iklimine uygun yaþamak dileðiyle.

Ramazan-ý þerifimiz mübarek olsun.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2121 Defa Okundu
2017-05-20

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır