KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖTEKLEþTRME!

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÖTEKLEþTRME!

 Ötekileþtirme!

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Dolunay Derneði Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak’ýn, “Ötekileþtirme!” yazýsý;

sosyalleþememizin birinci basamaðý ve vazgeçilmezi olan sosyal çevremize þöyle dýþarýdan hiç göz attýk mý? Objektif bir biçimde hiç içinde olmamýþ gibi biraz gözlemleyip, düþündük mü? Eðer yapmadýysanýz en kýsa zamanda deneyin derim, deneyin ve görün “FARKI”. Evet vurgulamak istediðim konu farklar, farklýlýklar… Günlük hayatýmýzýn bir parçasý haline gelmiþ sosyal çevremizde bulunan insanlarla aslýnda o kadar farklý ve o kadar ayrý noktalardayýz ki, bunu belki gündelik yaþamýn temposunda göremiyoruz ama bir “beþ dakika” ayýrýp dýþarýdan bakan yabancý bir kimse gibi enine boyuna incelediðimizde karþýlaþýyoruz bu gerçekle. “Her gün kahve içtiðin, bira tavla yaptýðýn, kuaföre gittiðin, futbol konuþtuðun, karý kýz kestiðiniz, erkekler hakkýnda dedikodu yaptýðýnýz, kýsacasý kendine en yakýn bulduðun insanla olan “KOCAMAN KOCAMAN FARKLAR”. Bu farklara kliþeleþmiþ bir yorum getirirsek eðer; “Herkes ayný olsaydý, dünya yaþanmaz hale gelirdi” örneðini rahatlýkla verebiliriz… Bu noktaya kadar bahsetmek istemediklerimi aktardýðýmý düþünüyorum asýl anlatmaya çalýþacaðým þeyse bardaðýn dolu ya da boþ tarafýndan ziyade bize göre hiç dolmayan ya da hiç olmayan bardak…

Sosyal mesaj verme kaygýsý güdüp gütmediði hakkýnda hiç bir endiþem olmadýðýný belirterek; çevremize dönüp baktýðýmýzda bin bir çeþit insanla AYNI dünyayý, ülkeyi, þehri, mahalleyi, sokaðý paylaþýyoruz ve bu kadar ortak þey azmýþçasýna bir de nefes alýyor, aðlýyor, gülüyor kýsaca insan doðasýnýn gerektirdiði her bir þeyi paylaþýyoruz… Bahsetmek istediðim olay þudur ki üsluplarýmýzýn, fikirlerimizin ve yaþam tarzlarýmýzýn farklýlýðý bu kadar benzerlik arasýnda sýyrýlýp sorun oluþturmaya yetiyor da artýyor bile… Peki biraz düþünelim “ÖTEKÝ” sýfatýna bürüdüðümüz insanlar ile ne kadar benzer ya da farklýyýz? Onlarýn yaptýðýmýz þeyleri yapmamalarýna deðil de, yapamadýklarýmýzý yapýyor olduklarýna neden odaklanmayýz hiç? Eleþtiri denildiðinde sadece olumsuz duygularýn ve sövmelerin yer aldýðý sözcükler dizisinin aklýmýzda belirmesini ne kadar saðlýklý bulmalýyýz? Tartýþýlýr…

Þiddetin hayatýmýza bu kadar iþlemiþ ve etkilerini fazlaca gösterdiði bu dünyada ortak havayý soluyup, ayný kaynaklardan hayatýmýzý devam ettirirken, sürüyle “Eðitim Yuvasý” açýlýp, kendimizi geliþtirmek için onlarca fýrsat ayaðýmýza serilirken, hala daha 2017 gibi bir yýlda “Bilgi, Kültür, Bilim ve Eðitimin” gücü ile hareket edemezken, büyük büyük babalarýmýz ve annelerimizin öðütlerini çaðýmýz gerekleri ile harmanlayamazken, neden yaþýyor olduðumuz ve amaçlarýmýz hakkýnda sorular sormanýn vakti gelmemiþ midir sizce de? Eðer ki bu soruyu toplum kalýplarý ve baskýsý ile oluþturduðumuz benliðimize soracaksak hiç vakit kaybetmeden ayný tempoda yaþamaya býrakýn devam edelim… Bu sorunun tek muhatabý ve adresi “VÝCDANIMIZDIR”.

Bir toplum düþünün ki, “BARIÞ” sözcüðünü sözlüklerden öteye hiç taþýyamamýþ topraklarýnda beyinlerin ikiye bölündüðü… Eðer ülkemi seviyor, ortak deðerlerime saygý duyuyorsam acaba “FAÞÝST” mi olurum? Sorgusuyla büyüyen… Kurþunlarýn biberonlarýna daha bebek yaþta isabet ettiði savaþýn ortasýnda büyüyen çocuklarýn yetiþtiði öðretinin doðrultusunda, acaba ben “VANDALÝST” miyim? Sorgusunu da taþýdýðý… Onu doðuran annesinin de zaman zaman bir kadýn olduðunu unutup “KADIN” ý sadece bir seks objesi ve ikinci sýnýf insan olarak görenlerin gerçekliðinin egemen olduðu… “ERKEKLÝÐÝNÝ” cetvelsiz yaþayamayacaksýzýn cm hesabý ile ispat etmeye yemin etmiþ insanlarla dolu… Üretme kaygýsýna her zaman mesafeli kalýp “TÜKETMEYE” kendini adamýþ, insanlarýn hayattaki deðil de yataktaki pozisyonlarýna kafa yoran, bir de bunu sen “ÖTEKÝSÝN”  yaftasýna bürüyerek asýl köklü içsel “HOMOFOBÝSÝNÝN” temelini atan bireyler büyüten… Sadece belirli gün ve haftalarda “ENGELLÝ BÝREYLERE” kucak açmýþ ertesi gün hayatýna devam etmiþ… Sayýca çoksan “EZ, YOK ET” bilincini her þeyi reddederek oturtmuþ, öyle bir toplum iþte… Þükür ki ne kadar uzaðýz böyle bir yapýdan deðil mi? Örneklerken bile ne kadar uzak geldi bize bu(!) Deðil mi?!

Unutmayalým ki yer yer ayný genleri taþýdýðýmýz aile üyelerimizle bile çok farklý noktalarda dururken, farklý kültür ve bakýþ açýsýnda büyüyüp, yetiþmiþ insanlardan bu tekdüzeliði ummak bile bile lades olacaktýr… Her gün ayný sofrada yemek yiyip, ayný klozete oturduðumuz insanlarla bile defalarca tartýþýrken, çözüme gitmek için seçtiðimiz “YOK ETME” stratejisinin ne kadar saðlýklý olduðunu varýn siz düþünün…

Kliþeler bazen hayat kurtarýr. Doðrudur; “Farklýlýklarýmýz bizim, zenginliðimizdir”. Yeter ki neyi nasýl deðerlendireceðimizi bilelim. Çok sevdiðim bir söz  “Eðer ki eðitimimizi gittiðimiz yere götürmezsek, hiç bir iþimize yaramayacaktýr”.

Sadece beþ dakikalýk bir empatinin her bir bireyde baþlayýp topluma neler katabileceðini düþünmek, “Ben ne yapayým düzen böyle yaaa!” fikrini biraz olsun eksiltmeye ve “Ben de iþe yarayabilirim” hissini aþýlamaya inanýn yetecektir…

Þimdi sizleri bu yazýyý okumuþ bir kaç kiþi olarak kabul edip, hayatýn çeþitliliði, farklý renkler, baþka dillerdeki cümleler, ayný renk gaz çýkartan ama farklý farklý kendini ifade ediþ biçimleri olan insanlar için hiç olmazsa “beþ dakikalýk bir saygý duruþuna” davet ediyoruz.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 530 Defa Okundu
2017-11-07

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır