KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YA ENGELSZSNZ YA ENGEL SZ SNZ..

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         YA ENGELSZSNZ YA ENGEL SZ SNZ..

Ya Engelsizsiniz Ya Engel Siz Siniz.. 

Anne karnýnda ya da doðduktan sonra bir takým organlarýn görev ve fonksiyonlarýný yerine getirememesidir engelli olmak…
 
Kimi insanlar gözlerini dünyaya açmasýndan gözlerini kapatýncaya kadar yani ömrünün sonuna dek en yakýn kiþilerin desteði olmadan ayakta duramazlar. Her an bakýma muhtaçtýr onlar. Sizin çok basit gördüðünüz bir iþi yapmak için çaba gösterir onlar ve o iþ onlar için çok önemlidir. Bu sebeple yaþlarý ne kadar büyürse büyüsün týpký bir bebek gibi yemeðini yedirmek, giysilerini deðiþtirmek, banyosunu yaptýrmak, hatta tuvalete dahi gidemiyorsa altýný deðiþtirmek gerekir.
 
Örneðin; engelli bir genç kýz aynanýn karþýsýna geçip saçlarýný taramayý ne kadar da çok istemiþtir ve eðer yürüyemiyorsa daðlara, kýrlara çýkýp papatyalar toplamayý, çýlgýnlar gibi bir aþaðý bir yukarý koþmayý ne kadar arzulamýþtýr. Ya da engelli bir erkek çocuðu pencerenin camýndan bakarken sokakta çelik-çomak oynamayý, misket fýrlatmayý ne kadar da çok hayal etmiþtir. Engelli olmak bir sorun olarak görülmemelidir. Çeþitli rahabilitasyon merkezlerinde bu insanlarýmýzýn bilgi ve becerileri arttýrýlarak geliþtirilebilir ve onlara toplum içinde çeþitli görevler verilebilir.
 
Bir insaný engelli diye görmezlikten gelemezsiniz. Onlarýn ömürlerini bir köþede geçirmelerine, kendilerini geliþtirememelerine izin vermemelisiniz ve onlara faydalý olmak için çeþitli etkinlikler yapmalýsýnýz. Mesela okuma-yazma bilmeyenlere okuma- yazma öðretebilir, zamanlarýný deðerlendirmek için küçük çapta kurslar verebilirsiniz elinizden geldiði kadar. Ya da okuyacak ve yazacak durumu olmayan insanlara kitaplar, dergiler, masallar okuyarak onlarýn hayal dünyasýný geliþtirebilirsiniz.
 
Gönlü zengin olan kiþiler ve yardým etmeyi seven insanlar için onlarla ilgilenmek, zamanlarýný beraber geçirmek çok deðerlidir. Ve onlara faydalý olmak için çýrpýnan bir yürek hem bu dünyada hem de öbür dünyada mükafatsýz kalmayacaktýr. Toplumda yaþayan bir fert olarak sizlere düþen görev engelli olan bu insanlara yaþam mücadelesinde destek olmak ve onlarýn omuzlarýndaki yükü az da olsa hafifletmektir. Bir an kendinizi bir engelli insanýn yerine koyun. Elinizi, ayaðýnýzý kaybettiðinizi düþünün. Nasýl da ürperiyor tüyleriniz. Ne kadar da içiniz sýkýlýyor ve bu düþünce zihninizi en fazla bir dakika meþgul edebiliyor. Hemen bizden uzak olsun gibi düþünceler geçiyor içinizden, ama yarýnýn size ne getireceði hiç belli olmaz. Onun için sahip olduðunuz bu güzelliklerin deðerini bilmelisiniz ve halinize þükretmelisiniz. Engelli olan insanlara da her zaman destek olarak onlardan Allah’ýn selamýný esirgememelisiniz ve selamdan da öte hayatlarýnýn her alanýnda onlarla birlikte olmalýsýnýz.
 
Bazý insanlar da vardýr ki iyi bir þekilde hayatlarýný yaþarken sürekli bir engele takýlýrlar. Bu insanlar kafalarýndan atamadýðý düþüncelerle, çözemediði problemlerle baþbaþalar. Burada fiziken bir engel bulunmasa da zihnen engeller insanýn yakasýný býrakmamaktadýr. Böyle insanlarýn yapmasý gereken en önemli þey olumsuzluk adýna ne varsa kafasýnda, yaþantýsýnda o olumsuzluklarý çözerek, yaþamýný iyi düþüncelerle süsleyerek hem kendine hem de toplumda yaþayan diðer insanlara faydalý olmaya çalýþmak olmasý gerekmektedir.
 
Bir engele takýlýp tüm hayatýný zehir etmek ve bir olumsuzluk görünce bunu geleceðine de genellemek hiç de çýkar bir yol deðildir. Zaten böyle insanlar da yaþamlarýndan tat alamazlar. Allah her insana ayný seviyede akýl vermiþtir. Önemli olan bu aklý doðru yerde ve doðru bir þekilde kullanmaya çalýþmaktýr. Kitabýmýz Kur’an-ý Kerim’de bazý ayetlerde “…anlayan akýl sahipleri için öðütler vardýr.” þeklinde aklýn kullanmasýnýn önemi vurgulanmýþtýr. Yaratanýmýz bizim aklýmýzý kullanmak için düþünmemiz gerektiðini buyuruyor. Her iþin baþýnda, ortasýnda ve sonunda iyi düþünmemiz gerektiðinin üzerinde duruluyor.
 
Düþünmek, bir konuda fikir edinmek bir insanýn yapabileceði en güzel iþtir. Aklý doðru kullanmak da doðru düþünmenin bir sonucudur. Düþünmenin diðer bir boyutu da TEFEKKÜR edebilmektir. Tefekkür; elini ayaðýný tüm iþlerden çekerek yaratýlýþ amacýný, bu dünyada ne yapman gerektiðini ve ömrünü nasýl geçirmen gerektiðini düþünmek ve sana verilen nimetlere aklýný kullanarak þükredebilmendir. Zaten tefekkür kelimesinin kökü ” fikir ” yani fikir edinmekten gelir.
 
Her insan yaþantýsý boyunca bir takým sýkýntýlarla baþbaþa kalabilir. Hastalýkla, fakirlikle, ayrýlýkla, ölümle sýnanýr. Mesela; bir öðrenci kazanmayý çok arzuladýðý bir sýnavý kazamaz bir genç sevdiði kýzla evlenemez, bir annenin çocuðu olmaz vs. bunlarý uzatmak mümkündür. Burada önemli olan þey asla ” isyan etmemektir ve bu neden benim baþýma geldi dememektir.” Çünkü yaratanýmýz bizi bizden daha iyi biliyor ve bizim üzülmemizi istemiyor. Bizler neyin hayýrlý olduðunu ya da neyin þer olduðunu bilmediðimiz için sürekli sorguluyoruz baþýmýza gelenleri. Burada önemli olan þey de sýkýntý anýnda sabredebilmek ve aklýmýzý iyi kullanarak zorluklara göðüs gerebilmektir. Bazen dipte olmak gereklidir ki su yüzeyinin kýymeti daha çok bilinsin. Kaybetmek olacak ki yaþamýmýzda kazanmak daha fazla önem kazansýn… Sýkýntý anýnda yapýlacak en güzel þey de o sýkýntýlara sabredebilmektir. Çünkü sabýr acýdýr fakat meyvesi tatlýdýr.
 
Kýsacýk olan þu hayatýmýzda engellere takýlmamalýyýz çünkü çözülmeyecek hiçbir sorun ve problem yoktur. Yeri ve zamaný gelince herþey kendiliðinden çözülecektir, buna inanmamýz lazým ve bu yolda çaba sarf etmemiz gerekir. Kendi hayatýmýza kendimiz engel olmamalýyýz. Çünkü bize verilen bu hayat iniþiyle ve çýkýþýyla yaþamaya deðer bir hayattýr. Þunu da unutmamak gereklidir ki aklýmýzý doðru kullanarak iyi düþünerek atýlan adýmlar bir insanýn hayatýna artýlar kazandýrýr….
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4085 Defa Okundu
2011-01-27

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır