KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERN YAþAM KALTES

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERN YAþAM KALTES

Engellilerin yaþam kalitesi 

Toplumumuzda engelli vatandaþlarýmýzýn genel nüfusa oranlarý dikkate alýndýðýnda engelli vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn ne kadar önem arz ettiði daha kolay anlaþýlacaktýr. Fakat engelli vatandaþlarýn yaþam kalitesi üzerine yapýlan araþtýrmalar gösteriyor ki gerekli desteði ne devlet olarak nede toplum olarak onlara sunamýyoruz. Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesinin artýrýlmasý bir toplumsal sorumluluk olmakla birlikte onlara destekte bulunmamýz ve herkes gibi yaþamalarý için imkan saðlamamýz birey olarak bizlerin bir borcudur.
 
Devlet yasalarýnca da güvence altýna alýnan ve çeþitli kurumlarca farklý fýrsatlar sunulan engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesi ülkemizde ne yazýk ki düþük olmakla birlikte bu yöndeki çalýþmalarýn azýmsanmayacak kadar çok ve kalitesiz olduðu gerçeði de unutulmamalýdýr.
 
Engelli vatandaþlarýmýzýn yaþam kalitesini 2 farklý alanca incelemekte fayda var. Kýrsal ve kentsel alanlarda yaþayan engellilerin yaþam kaliteleri mutlaka ki farklýlýk gösterecektir ki bu farklýlýklar Engellilerin yaþadýklarý yerleþim bölgeleri, yerleþim yerleri, aile yapýlarý, toplumsal çevreleri hizmet kuruluþlarýnýn düzeyi, yaþam kaliteleri açýsýndan önemli farklýlýklar göstermektedir. Yerleþim bölgesine ve tipine özgü koþullar, ekonomik sosyal ve kültürel özellikler engelliðin yarattýðý engelleri aþmada farklý bakýþlar, deðer, tutum ve davranýþlar doðurmaktadýr.
 
Yerleþim bölgesinin sosyo-ekonomik koþullarý. sosyo-kültürel iliþkileri ve sosyo-politik yaklaþýmlarý yapýsal farklýlýklar taþýmaktadýr. “Kentte ve kýrsalda engelli olmak" yaþam koþullarý yönünden eþit olmayan düzeyleri ortaya çýkarmaktadýr. Kýrsal kesimde engelli olmak, görece daha büyük yoksunluklar çýkarmaktadýr. Kentsel ortamlarda engelli olarak yaþamak fýrsat eþitsizliði olarak yansýmakta; kentsel yaþam olanaklarýndan yararlanma ve kendini gerçekleþtirme düzeyini olumsuz yönde etkilemektedir.
 
Eðitim yoluyla yaþama hazýrlanmak, erken özel eðitim görerek akranlarýndan dýþlanmamak, saðlýklý yaþamak, toplumsal iliþkilere katýlmak, eðitim yoluyla bir meslek kazanmak, istihdam olanaðý bulmak, gelir daðýlýmýndan dengeli pay almak, sürdürülebilir ve kendini besleyen bir yaþamý gerçekleþtirmek sorun alanlarý olarak gözlenmektedir. engelin yol açtýðý iþlev kayýplarý, kalitesiz bir yaþam surecine neden olmaktadýr Deðer yargýlarý, kalýp yargýlar, önyargýlar þekline dönüþürken engellinin konumu dýþlanma ve yoksulluk ile daha da marjinal hale gelmektedir. Engelli bireyin dünyasý kiþiliði, benliði, tutum ve davranýþlarý bunlarla baþ etme çabasý içinde biçimlenmektedir. Yaþam beklentileri, özlemleri hep göz ardý edilen gerçekler olarak kalmaktadýr.
 
Engellilere devlet tarafýndan tanýnan sosyal haklar yine engelliler tarafýndan yetersiz bulunmakta. Bunun altýnda yatan sebeplere bakýldýðýnda engellilere tanýnan sosyal haklarýn günümüz çaðdaþ dünyasýnda ki engellilere tanýnan sosyal haklarýn çok gerisinde oluþu, bu sosyal haklarý elde etmenin bir yýðýn yasal düzenleme ve prosedüre baðlanarak engellilere bu sosyal haklarý elde etmenin adeta iþkence haline getirildiði ve tanýnan bu sosyal haklarýn büyük bir kýsmýnýn sadece “kâðýt” üzerinde kalýp hayata geçirilememesi v.b gibi sebeplere dayandýðý görülmektedir.
 
Engelli vatandaþlarýmýzýn yasalarca da koruma altýna alýnan yaþama hakký ve sosyokültürel haklarý bulunmakla birlikte bizim de üzerimize düþen belirli þeyler bulunmaktadýr. Bu açýdan engelli kardeþlerimize gerekli yardýmlarý onlarý incitmeden yapmalý ve yaþam kalitelerini artýrmayý amaçlamalýyýz...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9133 Defa Okundu
2011-02-13

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır