KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERN ÖZNEL YAþAM KOþULLARý…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERN ÖZNEL YAþAM KOþULLARý…

Engellilerin Öznel Yaþam Koþullarý…

Öznel yaþam koþullan, nesnel koþullarýn bir yansýmasý olarak içerik kazanýr. Engellilerin kendi yaþam koþullarýný algýlama, anlama, açýklama, geliþtirme ve yorumlama düzeylerini yansýtýr.

Öznel yaþam koþullarýný tanýmlayan göstergeler:
1. Nesnel yaþam koþullarýna bakýþ açýsý, açýklama düzeyi
2. Kiþisel geliþme ve deðiþme perspektifi
3. Kiþinin kendi bireysel ve sosyal yaþamýndaki deðiþme ve geliþme eðilimleri
4. Algýlanan göreli refah düþüncesi, doyum ve mutluluk düzeyi
5. Ortaya konulan sorunlar, belirtilen gereksinmeler, yardým, destek ve ilgi beklentileri
6. Kendisi, ailesi, içinde bulunduðu sosyal çevresi ve içinde yaþadýðý kesimler için güçlendirilmesini gerekli gördüðü yanlarý ve önyargýlarý.

 
Öznel yaþam koþullarý, engelli bireyin ve kesimlerin nesnel koþullarýna iliþkin duygu ve düþüncelerinin toplamýdýr. Bilinç düzeyini gösterir. Görelidir, geçerlilik ve gerçekçilik açýsýndan deðerlendirilebilir. Benzer koþullarda yaþayan kiþilerin kendi yaþamlarýnýn anlamý, farklýlýklar, görelilikler taþýyabilir. Bütüncül olarak ortak bir bilince de dönüþebilir.

1. Engelli Bireyin Nesnel Yaþam Koþullarýna Bakýþý…
Engellinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaþam koþullarýna iliþkin göreli algýlamalarý, deðerlendirmeleri, yaþanýlan sorunlarý ortaya koyma düzeyi, toplumsal yaþama katkýlarýna, kendini gerçekleþtirme düzeyine iliþkin görüþleri, aile yaþamýna ve baðlarýna iliþkin görüþleri, aile sorunlarýný ve gereksinmelerini ortaya koyma biçimleri ile mesleðine ve çalýþma yaþamýna iliþkin görüþleri öznel yaþam koþullarýna bakýþýný tanýmlar. Bu bakýþ, yaþam kalitesini açýklayýcý bir göstergedir.

2. Engelli Bireyin Kiþisel Deðiþme ve Geliþme Perspektifi…
Engelli insanýn kendi yaþantýsýyla ilgili deðiþme ve geliþme perspektifi, yaþam kalitesinin önemli bir boyutudur. Engelli bireyin yaþamýndaki deðiþmenin niteliði, yönü, deðiþme sorunlarý, engelleri konularýndaki görüþleri kendi yaþamýna iliþkin en önemli algýlamalarýdýr…

Engellinin kendi eylemleri, deðiþme, geliþme ve güçlenme için giriþimleri, yaþam kalitesini yükseltme çabalarýný gösterir. Bu çabalar, eðitim görme, kendini geliþtirme, ailesini, mesleðini, iþini geliþtirme, yaþamýný kolaylaþtýrma ve karþýlaþtýðý sorunlarý aþma gibi somut ve nesnel koþullara iliþkin çabalardýr.

3. Engellinin Kiþisel Yaþamýndaki Deðiþme Eðilimleri…
Ýnsanca geliþme ve yaþama açýsýndan, engel ve kayýplara raðmen, ortaya konulan çabalarýn saðladýðý gerçekleþmeler, atýlan adýmlar, saðlanan kazanýmlar ve sürdürülebilir bir yaþamý gerçekleþtirme için verilen savaþýmlar deðiþme eðilimlerini açýklar.
Engellinin bilgiden uygulamaya geçmesi; deðerlen, tutum ve davranýþlara dönüþtürmesi; kiþisel ve sosyal yaþam koþullarýný geliþtirmesi konularýnda kiþisel ve çevresel destekler önemlidir.

 
Engellinin kendi durumunun ve yaþamýnýn farkýna varmasý, anlamasý, baþkalarýnýn yaþamýný görmesi, ortak ve farklý yanlarý anlamasý, yaþamý paylaþmasý ve dayanýþma çabasýna yönelmesi gibi faktörler kiþisel yaþamýn geliþmesini saðlayýcý etmenlerdir.
Engelli için çeliþkiler yaratan durumlar ve sorunlarý görmek, çözüm yollarýný düþünmek, istemler olarak sergilemek, yaþamý deðiþtirmenin önemli yollarýndan biridir. Bu açýdan deðiþme sorunlarýný görmek, engeli tanýmlamak, sorunlarý ve engelleri aþmak düþüncesi önemli bir eðilimdir.

 

Engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel açýlardan güvenli, destekli ve geliþtirici koþullar içinde yaþamalarý önemlidir. Ýlkeli, bilinçli ve tutarlý bir yaþam herkes için geçerlidir.

4. Engellinin Sorunlarýný Ortaya Koymasý, Destek ve Ýlgi Beklentileri…
Engellilik türü ve Ýþlev kayýplarý, Engelli için farklý, özgün sorunlar ve gereksinmeler ortaya çýkarýr. Oluþan engellerin, kiþisel zorluklarýn ve yoksunluklarýn aþýlmasý gereklidir. Özel olarak saðlanmasý gereken olanaklar ve düzenlenmesi gereken koþullar öncelikle bir toplumsal sorumluluk alanýdýr. Toplumsal olarak, organize çalýþmalarla gerekli hizmetlerin engellilere sunulmasý toplumsal bir görevdir. Bu konularda engelli bireylerin de kiþisel ve örgütlü olarak istemlerini ortaya koymalarý, kiþisel hak ve özgürlüklerinin, sosyal ve ekonomik haklarýn, katýlým haklarýnýn bir gereðidir.

5. Engelli Bireyce Algýlanan Göreli Refah Düþüncesi…
Engelli insanýn kendi yaþam dünyasýnda algýladýðý refah düzeyi, görelidir. Sahip olunan ekonomik, sosyal ve kültürel koþullarýn düzeyi, algýlanan refah düþüncesi olarak ortaya çýkar. Yetersizlikler, yeterlilikler, eksikler, olmasý gerekenler yanýnda insanca yaþamanýn gerçekleþme düzeyi algýlanan doyumun ve duyumsuzluklarýn birer göstergesidir. Var olan yaþam standartlarýnýn saðladýðý mutluluklar, bunu ifade etme ve anlatým biçimleri doyum düzeyini açýklar. Doyum düzeyi; engelli bireyin kendine özgü yaþam koþullarý içinde, kiþisel, sosyal, kültürel, ekonomik ve ruhsal deðerlendirmelerinin toplamýdýr. Kiþisel özellikler, ruhsal durum, sosyal iliþkiler ve ekonomik koþullar algýlamasý, gerçeðe iliþkin düþüncelerin oluþmasýnda etkilidir. Engelli bireyin kendine özgü koþullarý, yaþadýðý güçlükler, çeliþkiler, yoksulluklar, algýlanan refah düzeyine açýklýk kazandýrýr. Engelli bireyin diðer insanlarla ve onlarýn yaþamlarýyla ilgili olarak yaptýðý karþýlaþtýrmalar, algýlanan refah düþüncesinin oluþmasýnda etkilidir. Engelli bireyin bakýþý, deðiþme eðilimleri, giriþimleri, baþarý ve baþarýsýzlýklarý, algýlanan refahýn ve saðlanan yaþam doyumunun açýlýmlarýný sergiler

6. Güçlendirme Öngörüleri…
Herkes için olduðu kadar, engelliler için de yaþamýn geliþtirmesi, özgür ve mutlu bir yaþam düzeyine alýþmak bir haktýr. "Çaðdaþ Toplum Projesi”, engellilerin de yaþama koþullarýnýn iyileþtirilmesini içerir. Engellilerin kiþisel ve sosyal yaþama katýlýmlarýný saðlayýcý, her yönden gereksinmelerini karþýlayýcý bir güçlendirme projesinin gündemde olmasý gerekir. Güçlendirme öngörüleri; engellilik türüne göre çeþitlenen, çoðulcu, geniþ spektrumlu bir insanca yaþama projesidir. Kiþisel ve grupsal olarak ele alýnacak öngörüler demeti, genel amaç ve hedefleri engel türlerine göre ortaya koyan, gerçekçi politika ve stratejilere dayalý, uygulanabilir programlarý içeren, ülke genelinde tüm engellileri kapsayan, yaygýn, örgütlü organize etkili ve verimli iþleyen etkinlikler bütünlüðüdür. Engellilerin algýladýklarý refah düþüncesi, kiþisel ve örgütlü olarak böyle bir çaðdaþlaþma öngörüsünü içermelidir. Kendisi ve baþkalarý için gerekli olan özel hizmet ve destek sistemlerinin oluþturulmasý düþüncesi günce! bir öneme sahiptir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10063 Defa Okundu
2011-03-31

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır