KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER ÇýLDýRTMAK ÝçN BöLüM 1-

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER ÇýLDýRTMAK ÝçN BöLüM 1-

Engellileri Çýldýrtmak Ýçin Bölüm 1 

Engelliler konusundaki bilinç ve duyarlýlýk eksikliði, engellileri zaman zaman çileden çýkaracak sonuçlara neden olmaktadýr. Çevremdeki engelli arkadaþlarýmla yaþadýðýmýz gerçek olaylar üzerinden bizi çýldýrtan þeyleri konuþurken, bilgi ve bilinç eksikliðinden kaynaklanan bu durumlarýn ironik yanlarýný da fark ettik ve tüm bunlarý listeleyerek herkesle paylaþmaya karar verdik. Listeyi hazýrlama aþamasýnda çok eðlendik. Meðerse bizi çýldýrtan o kadar çok þey varmýþ ki liste uzadýkça uzadý. Bu sayfaya ancak belirli bir kýsmýný alabildim. Katký saðlayan tüm Engelsiz Yaþam Grubu üyelerine ve derlememde bana yardýmlarýný esirgemeyen Þule TÜZÜL’e katkýlarýndan dolayý teþekkür ederim…
 
ENGELLÝLERÝ ÇILDIRTMAK MI ÝSTÝYORSUNUZ, ÝÞTE ÖNERÝLERÝMÝZ;
1-         Bulunduðunuz tüm binalara ve yürüyüþ alanlarýna basamaklar yapýn. Bu mekanlara tekerlekli sandalye kullanan biri geldiðinde onu karga tulumba taþýyarak çýkarýn.
 
2-         Görme engelli birine mektup ya da bir yazý gönderecekseniz mümkün olan en küçük boyutta harflerle yazýp gönderin.
 
3-         Engelli biri ile sohbet ederken ona sýk sýk “haline þükret, ölmekten daha iyi durumdasýn” deyin.
 
4-         Normal okullara gitmek isteyen engellilere “ama sizin için bak ne güzel özel okullar yapmýþlar, neden zorlanacaðýn bir okula gidiyorsun ki” deyin.
 
5-         Engelli biri ile asla doðrudan konuþmayýn, ona söylemek istediklerinizi onun yanýnda kim varsa ona doðru söyleyin.
 
6-         Engelli biri ile karþýlaþtýðýnýzda ona her zaman öncelikle “aa sana ne oldu?” diye sorun. Hatta bu soruyu sorarken yüz ifadeniz de neredeyse aðlayacak gibi olsun.
 
7-         Gördüðünüz her yerde engelli park yerlerine aracýnýzý parkedin. Sizi uyaran olursa en piþkin halinizle “ben de kafadan engelliyim” deyin.
 
8-         Engelli insanlarýn evlenemeyeceðini ve asla bir cinsel yaþamlarý olmayacaðýný düþünün, mümkünse bu düþüncenizi her ortamda paylaþýn.
 
9-         Engelliler ile biraradayken onlara her zaman ne yapmalarý gerektiðini söyleyin. Karþý çýkan olursa, siz söylemezseniz onlarýn akýl edemeyeceðini ya da sizden daha iyi bilemeyeceklerini söyleyin.
 
10-       Engellilerin görüntü kirliliði yarattýðýndan þikayet edin.
 
11-       Gece klüplerinin engellilere uygun olmadýðýný düþünün.
 
12-       Dans eden bir bedensel engelli ile karþýlaþýrsanýz, gözlerinizi þaþkýnlýkla açýn ve “ama nasýl?” diye sorun.
 
13-       Görme engellilerin fotoðraf çekemeyeceðini, resim yapamayacaðýný söyleyin.
 
14-       Engellilerin yalnýz yaþayamayacaklarýný düþünün.
 
15-       Çocuðu engelli olan anne babalara konuþma arasýnda “Böyle yaþayacaðýna keþke ölseydi” ya da “Siz öldükten sonra ne olacak bunun hali?” deyin.
 
16-       Binalarýn görüntüsü bozulur düþüncesi ile bina giriþlerine ve basamaklý yerlere rampa yapýlmasý konusunda þiddetle muhalefet edin.
 
17-       Rampa yapýyorsanýz ölçü ve standartlarý konusunda kimseye danýþmayýn, size ve mekanýn estetiðine uygun yapýn.
 
18-       Engellilere her zaman yardýmcý olun ama bunu nasýl yapacaðýnýzý asla onlara sormayýn, onlarýn sizden daha iyi bilemeyeceðini düþünün.
 
19-       Birisine kýzdýðýnýzda onun için “spastik”, “þizofren” gibi ifadeleri aþaðýlamak için kullanýn.
 
20-       Þirket sahibi ya da bir kurumda yönetici iseniz, engelli personel çalýþtýrmak konusundaki yasal yaptýrýmý uygulamayýn, engelli personel istihdam etmek yerine ceza ödemeyi daha ekonomik bulun ve ceza ödemeyi tercih edin.
 
21-       Görme engelliler için özel tasarlanmýþ kaldýrým taþlarýný kaldýrýmýn kenar süsü olarak kullanýn.
 
22-       Bir engelliyi iþe alýrken, onun neleri yapabileceði üzerine deðil, neleri yapamayacaðý, size ne tür sorunlar yaratacaðý üzerine düþünün. Neleri yapýp yapamayacaðýný asla ona sormayýn, onun yerine siz karar verin.
 
23-       Eðer bir köre yardým ediyorsanýz, hemen ve izin istemeden onun koluna girin.
 
24-       Eðer bir kör size yol sorduysa, ona "þurdan gideceksiniz" diyerek gitmesi gereken yönü iþaret edin ya da sola git diyerek kendi solunuzu kastedin.
 
25-       Eðer biri size az da olsa görebildiðini söylediyse parmaklarýnýzý açýp ona gösterin ve "bu kaç" diye sorun.
 
26-       Bir engelli size yardýma ihtiyacý olmadýðýný söylese bile ona ýsrarla yardým edin.
 
27-       Eðer bir engelli sizden yardým aldýysa ona ne kadar mübarek olduðunu hatýrlatýn ya da ayrýlýrken "Allah yardýmcýn olsun” deyin.
 
28-       Ufak tefek paralarý engellilerden almayýn (örneðin tuvaletparasý). Engelli kiþi para vermek konusunda ýsrar ederse “Baþýnýn gözünün sadakasý olsun” deyin.
 
29-       Bir engelli ile karþýlaþýnca, yanýnýzdaki çocuk " aa o ne" diye sorunca "hiþt sus bakayým çok ayýp" gibisinden sözlerle çocuðu susturun, ona baþka açýklama yapmayýn.
 
30-       Yeni tanýþtýðýnýz bir köre "ben kimim" diye sorun ya da hiç kendinizi tanýtmadan konuþmaya baþlayýn.
 
31-       Bir köre bir þeyi isteyip istemediðni sormaktansa eline tutuþturun.
 
32-       Çocuðunuzu "yemek yemezsen abla gibi kör olursun" diye tehtid edin.
 
33-       “Ýþitme engelliyim, dudak okuyorum" der demez sessizce, ama sadece dudaklarýnýzý oynatarak "beni duyabiliyor musun" deyin.
 
34-       Bir iþitme engelli dudak okumak için dudaklarýnýza baktýðýnda hayranýnýz olduðunu düþünün.
 
35-       Bir iþitme engelli "Bir daha tekrar eder misin" dediðinde, her defasýnda farklý kelimelerle anlatýn.
 
36-       Engellilere acýyýn. Ne kadar yoðun acýma duygusu içinde olduðunuzu, kafanýzý hafif eðip, yüzünüze 80 lerin Küçük Emrah/Ceylan ý ile karþýlaþmýþ Hulusi Kentmen bakýþý yerleþtirerek ifade edin...

 

 

 

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5537 Defa Okundu
2011-05-02

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır