KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BZ ÇýLDýRTMAK ÝçN-3

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BZ ÇýLDýRTMAK ÝçN-3

Bizi Çýldýrtmak Ýçin-3 

Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak’ýn “Bizi Çýldýrtmak Ýçin-3” yazýsý:
 
Engelliler yaþadýklarý toplumlarda birçok olumsuz tutum ve davranýþla karþýlaþabilmekte, ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri farklýlýklar gösterse de toplumlarýn engellilere karþý tutum ve davranýþlarý benzerlikler göstermektedir. Ekonomik ve sosyal yapý bozukluklarý, toplumlarýn bilgi eksikliði, yetersizliði, aldýrmazlýðý, yanlýþ yaklaþýmlarý, olumsuz tutumlarý, ayrýmcýlýk ve fiziksel çevre þartlarýnýn yetersizliði engellilerin sýklýkla karþýlaþtýðý engellerdir. Engellilerin toplumlarda karþýlaþtýklarý en önemli engellerden biri de onlarýn üretici bireyler haline gelmelerini engelleyen tutumlardýr. Engellileri toplumun dýþýna iten, onlarý üretici yerine tüketici yapan, sosyal bütünleþmelerini engelleyen en önemli sorun ise engelli ayrýmcýlýðýdýr. Engelli ayrýmcýlýðýnýn ortadan kaldýrýlabilmesi için baþta engelliler olmak üzere toplumun tüm kesiminin çabasý gereklidir maalesef toplumun içine bir türlü girmeyi beceremeyip halkýmýza bizi daha çok dýþlamalarý için yol göstericilik görevine soyunduk.
 
1-         Eðer din adamý iseniz “Vücuda yabancý maddelerin girmesi caiz deðildir” diyerek iþitme engellilere implantasyon (biyonik kulak) yapýlmasýný engelleyin.
 
2-         Ýþitme engelli çocuðunuza, vücuda yabancý bir maddenin girmesi günahtýr diyerek implantasyon yaptýrmayýn. Eðer implantasyon yaptýrdýktan sonra günah olduðunu öðrenirseniz, çok zor olan bu ameliyatý bir de implantasyonu geri aldýrmak için yaptýrýn.
 
3-         Çocuðunuz engelli doðarsa ya da bir kaza sonucu engelli olursa, ilk fýrsatta eþinizden boþanýp evi terkedin ve çocuðunuzla hiç ilgilenmeyin.
 
4-         Engelliler ile ilgili aktivitelere “onlarý o halde görmeye yüreðim dayanmýyor” diyerek asla katýlým saðlamayýn. 
 
5-         Kaldýrýmlarý engellilerin kullanmasýna gerek görmediðinizden kaldýrým rampalarý yapmayýn, kaldýrýmlara engeller koyun (Ör: arabanýzý park edin) ve kullanýmýný engelleyin.
 
6-         Engelliler için ayrýlmýþ alanlarý (otobüslerde, asansörlerde vb. ) kullanmak için özellikle birbirinizle yarýþýn.
 
7-         Yeteneklerini kullanarak baþarýlý olan engellilere hayret edin.
 
8-         Çocuklarýnýzý engel bulaþýr düþüncesiyle engellilerden uzak tutun.
 
9-         Tüm kamusal alanlarý ve iþ yerlerini engellilerin kullanamayacaðý þekilde tasarlayýn,
 
10-       Engelliler hakkýnda hiçbir þey öðrenmeyin, çocuklarýnýza da hiçbir þey öðretmeyin ki yukarýda yazýlanlar nesiller boyu sürsün ve bizi çýldýrtmaya devam etsin.
 
11-       Memurluðu hak eden "özürlü" memur adaylarýyla yapýlan toplantýda, onlara önce "aslýnda size özürlü dememek lazým, rencide edici, sadece bir uzvunuz yeterince çalýþmýyor" falan gibi þeyler söyleyip sonra "zaten allah sizi azgýn kullarýna ibret olasýnýz diye yaratmýþ" deyin.
 
12-       Tekerlekli sandalye kullanan kiþileri “tekerlekli sandalyeye baðlý” kiþiler olarak düþünün ve bu düþüncenizi bulunduðunuz ortamlarda sözlü olarak da ifade edin.
 
13-       Ýþveren ve devlet olarak engelli istihdamý konusunda çözüm olarak sadece engellilerin çalýþabileceði kadrolar yaratýn ve engellilerin sadece bu kadrolarda çalýþabileceðini düþünün. Engellilerin herkes gibi mezun olduðu okul, deneyim, iþe uygun vasýflarý ve yetenekleri olabileceðini asla düþünmeyin. 
 
14-       Kamuya açýk yerlere engelli tuvaleti yapmayýn. Engelli tuvaleti yaptýysanýz da onu depo olarak kullanýn ya da kilitleyin. Engelli tuvaletini kullanmak isteyen ve bu nedenle kullanamayan bir engelli gelip de tuvaletin neden depo olarak kullanýldýðýný sorarsa ona: "Buraya engelli gelmiyor ki" diye cevap verin.
 
15-       Sinemadaki Türk filminde Türkçe altyazý isteyen iþitme engelliye "maliyet fazla" diye cevap verin. Binlerce lirayý gözünüzü kýrpmadan filmin reklamlarý için harcayýn.
 
16-       Gazeteciyseniz engellileri sadece 3 Aralýk ta hatýrlayýn. Bir kaç sütun iþleyip sonra ortadan toz olun.
 
17-       Eðer belediye baþkaný iseniz engellileri düþünerek sokaklarda düzenleme yapma ihtiyacý duymayýn, ama topuklu ayakkabý ile dolaþan kadýnlar rahat yürüsün diye lüks caddeler yapýn ve basýna “Buraya alýþveriþ için gelen hanýmlar, topuklu ayakkabýlarla yürüyememekten yakýnýyordu. Onun için taþlarý deðiþtirdik” diyerek demeç verin. (Týrnak içindeki alýntý Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül’e aitti, 09.01.2011 tarihli Haberturk gazetesindeki bir haberden alýnmýþtýr. Kaynak: http://ekonomi.haberturk.com/luks-yasam/haber/589579-nisantasi-kadinina-ozel-yol)
 
18-       Doktorsanýz ve size muayene için tek baþýna bir görme engelli gelirse, ona þaþkýnlýk ve inanmazlýkla “sen görebiliyor musun?” deyin, sonra meraklanýp “ne olmuþtu sana?” deyin, karþýlýðýnda “genetik” cevabýný alýrsanýz yine þaþkýnlýkla “haaa doðuþtan mý oluyor?” deyin. Yetmedi, merakýnýzý yenemediniz, devam edin: “Okuma yazman var mý senin bakim?”. Eðer görme engelli hastanýz size bir de doktora falan yaptýðýný söylerse iyice þaþýrýn. Özetle, bir doktor olarak bir görme engellinin diðer insanlar gibi doktora tek baþýna gidebilmesine, üniversite mezunu oluþuna, vs. þaþýrýn ama sakýn bir doktorun engelliler konusunda bu kadar cahil oluþuna þaþýrmayýn.
 
19-       Bilgisayar kullanan bir engelli gördüðünüzde ona “Aaaa sen bilgisayar kullanabiliyor musun?” diye sorun.
 
Lütfen dönüp bakýn etrafýnýza. Sokaða çýkýyor musunuz? Etrafýnýza göz atýn Allah aþkýnýza, engelli insanlarýmýzý görüyor musunuz? Onlarýn hakký deðil mi, hava almak, sallanmak, insan kalabalýklarý içerisinde Faik bey’de, Kazým Paþa’da… Eðlenmek doyasýya, sizler gibi insanca yaþamak... Ya bir oturun, ellerinizi kafanýzýn arasýna alýp düþünün… Nedir bu ateþ düþtüðü yeri yakar mantýðý? Ýnsanlýk öldü mü? Ben ümitsiz yaþamadým ve duyarsýz kalmadým, darlandým insanlýðýmdan… Bunaldým bakýþ açýlarýnýzdan. Yalnýz olduðumu düþünmüyorum, saðlam insanlar vardýr ya! Duyarsýz olamazsýnýz...
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4966 Defa Okundu
2011-05-27

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır