KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELSZ ENGELLLERE

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELSZ ENGELLLERE

Engelsiz engellilere 

Kimi doðuþtan kimi sonradan, kimi ünlü kimi ünsüz… En büyük dehalardan bazýlarý engellidir. Engelliliklerinin yanýnda zeka, vizyon, kararlýlýk, hayal gücü, yaratýcýlýk, iþi sevmek, cesaret, mücadele etmek vb. gibi kiþisel özellikleri de ortak noktalarýdýr.
 
Ýster kabul edelim ister etmeyelim ama ortada bir gerçek var. Türkiye nüfusunun yüzde 12.29 unu yani yaklaþýk 8,5 milyonunu engelliler oluþturuyor. Peki, hiç etrafýnýza baktýnýz mý? Otobüsler, caddeler, binalarýn içi engelliler de düþünülerek inþa edilmiþ mi? Onlarý sosyal faaliyetlere hazýrlayacak tedbirler alýnýyor mu? Devlet, kýsýtlý bütçeyle birtakým iþlere imza atsa da yetersiz kalýyor. Bu noktada hayýrseverler ve gönüllülere iþ düþüyor.
Ýnanç artý mutluluk…
 
Ýnsanlarýn bugün çoðu mutsuzsa inanýn bence inançlarý az olduðu içindir. Ben buna kesinlikle inanýyorum. Bana sorarsanýz ilk önce maneviyat olmalý. Sonra maddiyat düþünülmeli. Ama insanlarýn çoðu ilk önce maddiyatý sonra maneviyatý düþünüyor. Hatta bazýlarý hiçbir þey düþünmüyor. Sanýyorlar ki, her þey bu dünyadan ibaret. Her þey, yiyip içmeden, para kazanmaktan ibarettir. Son yýllarda dikkat ediyoruz. Engelliler, artýk kabuðuna sýðmýyor. Geziyor, kültürel faaliyetlere katýlýyor. Normal bir kiþiyle engellinin hiçbir farký yok. Sinemaya, tiyatroya gitmelidirler. Ayný sýralarda problemi olmayan çocuklarla okuyabilmeliler. Artýk bütünleþtirmek ve kaynaþtýrmak gerekiyor. Engelli diye bir þey yoktur. Bu isim sonradan yine insanlar tarafýndan engelli kabul ettikleri kiþilere verilmiþtir. Dinimiz Ýslam’ýn kaynaðýnda bedeni engelli diye bir taným yoktur. Manevi engelli tanýmý vardýr. Mesela; “onlarýn kulaklarý var duymazlar, gözleri var görmezler…” ifadesi vardýr. Görüldüðü gibi duyar kulaðý halde duymayan, gören gözü olduðu halde görmeyen kiþilerden bahsedilmektedir. Doðuþtan engelli olarak ise bugün biz insanlarýn arasýnda olduðu gibi dilsiz, saðýr, kör, topal vs. insanlar vardýr. Bir de doðduktan sonra herhangi bir kaza neticesi, organlarýndan birini veya birkaçýný kaybederek engelli olanlar vardýr. Doðuþtan saðlam olup ta yukarýda bahsedilen engellilere yardýmcý olamayanlar, ellerinden tutmayanlar, herhangi bir maddi ve manevi ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþmayanlar… Ýþte asýl engelliler onlardýr.
 
Bir engellinin karþýlaþtýðý en büyük güçlüklerden en önde geleni onlara yardýmcý olmayan saðlam engellilerdir. Saðlam engellilerin oluþturduðu toplumdur. Saðlam toplumun oluþturduðu devletlerdir. Gözü olup ta gözü olmayaný görmeyen mi engellidir? Yoksa gözü olmadýðýndan dolayý görmeyen mi engellidir? Duyan kulaðý olup ta duymayan mý engellidir? Yoksa duymayan kulaðý olmayan mý engellidir? Saðlam ayaðý olup ta ayaðý olmayana yardým etmeyen mi engellidir? Yoksa yoksa ayaðý olmayan mý engellidir? Saðlam eli olup ta eli olmayana yardým etmeyen mi engellidir? Yoksa eli olmayan mý engellidir? Vatan görevini yaparken engelli hale gelen mi engellidir? Yoksa onlara minnet borcu olup ta görevlerini yerine getirmeyenler mi engellidir? Bu örnekleri çoðaltabiliriz.
 
Maalesef günümüzde, modern çaðýmýzda, çaðdaþ dünyamýzda eli baþýna yetenlerin, zenginlerin, maddi durumu iyi olanlarýn, toplum içinde ileri gelenlerin; fakirlere, düþkünlere, yetimlere, kimsesizlere, yolda kalmýþlara, miskinlere bunlarýn organlarý saðlam olmasýna karþýlýk bakmadýklarý gibi herhalde doðuþtan veya sonradan engelli hale gelen birisine bakýp ilgilenmelerini kimse bekleyemez. Aslýnda olmasý gereken bunun tam tersidir. Kendisine verilen maddiyat ile þýmarýp, kendisinden aþaðýda olanlara bakmayanlar için yukarda sayýlan veya sayýlamayan toplumun ileri gelenleri için fakirler, yetimler, düþkünler, miskinler, yolda kalmýþlar, kimsesizler için bir imtihandýr.
 
Mesela engelli yalnýz baþýna doktora gidemiyor. Niçin? Çünkü bu engelliyi arayýp soran yok. Evinin adresini bilen yok. Hangi engel grubunda olduðunu bilen yok. Doktora gitmeye çalýþsa bile, pazardan geçimini temin etmeye çalýþsa bile ne yolu ona göre düzenlenmiþ, ne kaldýrýmý ona göre düzenlenmiþ, ne hastanesinin merdiveni ve kapýlarý, ne bineceði arabanýn imkânlarý… Hastaneye veya herhangi bir yere gittiðinde muhatap olacaðý insanlar bile eðitimden geçirilmemiþ. Engellilere, sakatlara nasýl davranacaklarýný bilmeyen bir sürü yontulmamýþ, aðaç kütüklerine benzeyen insanlar vardýr. Toplumun gözünde hor görülen bu insanlara karþý nasýl davranacaklarýndan haberleri olmayanlar, yarýn piþman olmayacaklar mý acaba? Piþman olurlarsa geriye dönüp telafi etme imkâný bulabilecekler mi acaba? Lütfen maddi ve manevi yönden eli baþýna yetenler, eli baþýna yetmeyeni görsünler. Görüp de görmemezlikten gelmesinler. Her saðlam insan, kendini engelli yerine koyarak düþünmesi gerekir. Ýþte bu bir ihsandýr. Yani ihtiyaç sahibine karþýlýksýz vermektir.
 
Lamba elinde giden gözü kör bir engelliye “niçin lamba yakmýþ gidiyorsun?” demiþler. “Karþýdan gelen açýk körler bana çarpmasýn diye” cevap vermiþ.
 
Yine gündüz gözü gördüðü halde lamba yakýp giden kiþiye “gündüz niçin lamba yakmýþsýn?” diye sormuþlar. O da “adam arýyorum adam” diye cevap vermiþ.
 
Düþünen akýl sahipleri için aklýna sahip olanlar için yukarýdan aþaðýya yazdýklarýmýzýn içinde birçok ibretler vardýr.
 
Saðlam hiçbir insan kendi bedenini yaratmamýþtýr. Doðuþtan veya sonradan engelli olan hiçbir kimse kendisi bilerek bu engelleri kendi önüne çýkarmamýþtýr. Toplumu idare edenler kendiliklerinden o makama gelmemiþler, muhakkak baþlýca insanlar onlara yardýmcý olmuþlardýr. Demek ki insanlar birbirlerinin varlýk sebepleridirler. Engellilere yardýmcý olmayanlar tasavvurlarý, tasdikleri, ikrarlarý, amelleri ve vicdanlarý açýsýndan rahat mýdýrlar acaba? Atalarýmýz ne de güzel söylemiþ; “Alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste.” Acaba eli baþlarýna yetenler engellilere yardýmcý olmuyorlarsa, onlara zulmetmiþ olmuyorlar mý?
 
Bu örnekler engelliliðin insanýn içindeki potansiyeli durduramadýðýnýn kanýtlarýdýr. Þimdi kendi hikâyenizi yaratmaya ya da tanýdýðýnýz bir engellinin baþarý hikâyesi yaratabileceðine inanmaya hazýr mýsýnýz?
 
Yýllardýr engelliler ve engelsizler diye öyle ayrým yapýldý ki, neredeyse engelliler ve engelsizler diye iki ayrý devlet kurulacak! Bu düþünceyi, bu ayýrýmcýlýðý senelerdir hiç aklým almadý ve hala almýyor. Almayacakta! Düþünüyorum, düþünüyorum þaþýp kalýyorum. Hepimiz insan ýz yaaa. Niçin iki ayrý parçaya bölünüyoruz? Niçin ýsrarla bölmek istiyorsunuz? Bu dünyada yaþamak eksimizle, artýmýzla hepimizin hakkýdýr. Yapmamýz gereken sevgi, saygý ve hoþgörü. Ben engeliyim mi. Acaba? Ben; kimi zaman görme engelliyim, kimi zamanda duyma engelliyim, bazen belden aþaðým tutmaz, yataktan kalkamaz olurum, bazen de çocuk felcinden, kalça çýkýðýmdan dolayý aksayarak yürürüm. Pek çok  engel bende mevcuttur. Ben engellerimi seviyorum. Ne olur engelsiz insanlar! Sevgime, yaþama sevincime engel olmayýn, engel koymayýn. engelli yüreklerinize empati, hoþgörü, bir avuç sevgi aþýlayýn! Engelli/engelsiz, iki ayrý devlet kurulsaydý diye düþünüyorum. Acaba hangi tarafta saf tutardým. Hiç düþünmeden engelsiz tarafýnda olurdum. Ben sizlerle mutluyum, sizlerle varlýðým anlam kazanýyor, ruhum huzur buluyor, yüreðim sevgiyle doluyor. Hatta ve hatta hep düþünüyorum. Ben yarým bir elmayým. Tüm elma olmam için, kendimi tamamlamam için size (elmamýn yarýsýna) ihtiyacým var. Bak; avuçlarýmda yüreðim. Aç avuçlarýný, Sevgi dolu kalbi sana vereyim.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5303 Defa Okundu
2011-06-14

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır