KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BERAT VER EY ALLAH'ýM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BERAT VER EY ALLAH'ýM

Berat ver Ey Allah ým 

Bu gece, Rabb imize, kendimize ve insanlýða karþý sorumluluklarýmýzý hatýrlatýr, hata ve günahlardan tövbe ederek uzaklaþma imkaný saðlar." Çünkü bu gece Ýlâhi rahmet coþmuþtur. Berat Gecesi beþer mukadderatýnýn programý çizilirken insanlara verilen eþsiz bir fýrsattýr. Bu fýrsatý deðerlendirip günahlarýný affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ý Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sýðýnan bir insan olmamýz nasip olsun…
 
Kalpleri dünyanýn dert duvarý arasýnda ezilmiþ bizleriz.
Ruhlarý zehir parmaklýklar ardýnda tutuklu kalan bizleriz.
Bencilliðin dehlizlerinde ümitsizce sürünenler bizleriz.
Ellerine cimrilik kelepçeleri vurulmuþ zavallýlar bizleriz.
Ayaklarýný dar zamanlarýn prangalarýna kaptýrmýþ mazlumlar bizleriz.
 
Biz, gururun mahkûmlarý.
Biz, gerçeðin kaçkýnlarý
Biz, günahýn tutsaklarý..
Biz, sahte uzaklýklarýn sürgünleri.
Biz, gayr-i sahih coðrafyalarýn gurbetçileri.
Biz, sonsuz derinlikte uykularýn yitikleri.
Biz, unutuþ uçurumlarý dibinde unutulmuþ cesetler
Biz, isyan çöllerinin çoraðýndaki Kerbelâ mazlumlarý
Biz, benlik ve bencillik yabancýlýklarýnda evine yol bulamayan itilmiþler
 
Biz, uzaklýklarýz
Biz, uzaklardayýz.
Biz leylî yakýnlýk sevdalarýnýn Mecnun u.
Biz, Þirin vuslatlarýn özlemi içinde Ferhat.
Biz, Yusuf unkinden (as) beter aldanýþ kuyularýna atýlmýþ Züleyha larýz.
Biz, tanýmsýz yabancýlýklarýn, tarifsiz vahþetlerin, bitimsiz mesafelerin karnýna yutulmuþ Yunus larýz (as)
 
Biz.
Herbirimiz.
Ben.
 
Affeyle...
Baðýþla
Berat ver
Ey Allah ým
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2760 Defa Okundu
2011-07-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır