KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOPLUMUN ENGELLLERE BAKýþý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         TOPLUMUN ENGELLLERE BAKýþý

Toplumun Engellilere Bakýþý

Bir toplumun saygýnlýðý engellilerine ve maðdurlarýna gösterdiði önemle ölçülür...
 
Birçoðunuz yataða veya sandalyeye baðlý yaþama tutunmaya çalýþan bu insanlarý gördüðünüzde birçoðunuzun baþýný çevirerek geçtiði muhakkak... Biraz acýmasýz gelebilir ancak durum gerçekten bu kaderlerine ve dilenmeye terkedilen engelliler toplumla barýþmanýn, toplumun aktif bir parçasý olmanýn arayýþlarý içindeler...
 
Liseyi bitirmiþ ve babamýn iþyerinin önünde durup kitap okuduðum o zamanlarda… Bir arkadaþýmýn koluna girip Kars’ýn yaz aylarý güzelliklerini yaþamaya çalýþýrken kimsenin gözü Kars’ýn kirini, tozunu görmüyor, benim yürüyüþümün ayrýntýlarý üzerinde yorum yaparak beyinlerini çalýþtýrma çabasýndaydý toplumumuz.
 
Hiç unutmuyorum, on dokuz yaþýmdaydým. Kars caddelerini arkadaþlarýmýn kolunda gezerken yanýma yaklaþan yaþlý bir amca, giydiðim montumun sað cebine elini soktu; ardýndan da hýzla uzaklaþtý. O an elimi cebime vurduðumda bir þey hissettim. Tepkisel olarak elimi cebime atýp çýkardýktan sonra avucumda bozuk bir parayla karþýlaþtým. Þoke olmuþtum, kýsa bir süre olayý tam kavrayamadým; ama sonra parayý hýrsla alýp kimse görmeden 3 lirayý cebime koydum. O günden sonra da uzun süre, cepleri fermuarlý montlarý giymeyi tercih ettim…
 
Hayatýmda ilk defa, toplumun “sakat(!) eþittir dilenci” ön yargýsý ile yüz yüze gelmek beni çok üzmüþtü. Üzerimdeki kýyafet, yanýmdaki insanlar önemsiz detaylardý. Tekerlekli sandalyedeyseniz siz mutlaka ‘dilenci’ yani ‘daima yardým edilesi bir varlýk’ olmalýydýnýz.
 
O anda o parada herkesin takdirini toplamýþ, sürekli üretme çabasýyla öne çýkmýþ, ailesinin kimseden farklý görmeden yetiþtirdiði ben deðil, bir zavallýdan baþka bir þey yoktu. Cahil bir vatandaþýn densiz bir hareketi olarak görebilirdim bu hareketi; ama “ya öyle deðilse?” diye düþündüm. Lise yýllarýmda, yazacaðým hikâyelerle toplumu aydýnlatmak gibi bir ideale sahiptim, sonralarý bu konuda ne kadar baþarýlý olduðum tartýþýlýr.
 
Çünkü, zaman geçtikçe o amcanýnkinden çok daha sert ve anlamsýz ön yargýlarla karþýlaþtým. Hadi o, cahil bir ayaðý çukurda bir ihtiyardý o an benim gözümde; ya sonra karþýlaþtýklarým?
 
Lisedeyken, okul çýkýþýnda karþýlaþtýðýmýz ve babama benim için zaman zaman “zekâsý nasýl?” diye soran insanlarýn, okurken, iþe girerken, çalýþýrken zorluk çýkartan insanlarýn bu amcadan tek farklarýnýn diplomalarý ise bu daha da acý…
 
Her þeye raðmen son yirmi yýlda önemli mesafeler kat edildiðini düþünmekteyim. Artýk, “engelli çocuðunuzu toplumdan kaçýrmayýn, onu sosyal hayatýn içine katýn” mesajlarýnýn daha az verilmesi kadar, sokaktaki problemlerin, sosyal hayatýn devamýný saðlayacak unsurlarýnýn en azýndan tartýþýlýyor olmasý bir adým… Ýnsanlar, engellilerin de yaþadýklarý ortamý paylaþmalarýndan daha tabi bir þey olmadýðýný yavaþ yavaþ görüyor ve ölümle hayat arasýnda hep söylene geldiði gibi bir çizgi varsa hayatla- engelli olmak arasýnda hiçbir þey olmadýðý hakikatinin de farkýna varýyorlar.
 
Bütün bunlarla beraber, engelliye bir takým fazladan imkânlar vererek yaþadýðý toplumdan soyutlama anlayýþýna da temelde karþýyým. Engelliler; tatil köyü, engelliler otobüsü, engelliler parký derken, bu iþ engelliler þehrine kadar gidecek sanýrým. Þakasý bile itici gelen bu olguyu, iyi niyetli; fakat “pansuman” niteliðinde giriþimler olarak görüyorum. Prensip olarak “herkes gibi, herkesle beraber” bir hayatý tercih ediyorum. Yaþadýðým bir olay aklýma geldi:
 
“Yýllar önce Kars’ýmýn o zamanki belediye baþkanýný babamýn iþ yerinin önünden geçerken yakalamýþ, þehrimizdeki caddelerin birçok yerinde rampa olmadýðý için kaldýrýmlara çýkamadýðýmýzý söylemiþ, en azýndan belli yerlere uygun rampa yapýlmasýný istemiþtim; ancak baþkanýn bana söylediði gerçekten ibret vericiydi:
 
“Biz söylüyoruz, ama yine bildikleri gibi yapýyorlar.”
 
Dediði yer de Kars’ýn en iþlek caddesi Kazýmpaþaydý. Benim insan gibi yaþama hakkým, kiþilerin iþ yapma isteðine kalmýþtý. Ne yazýk ki hiçbir þey diyemedim ve yanýmdan ayrýlmasýný acý acý gülümseyip izlemekle yetindim. Sonraki dönemlerde gerekli düzenlemeler yapýldý mý?.
 
Bu olay, iyi niyetli tavýrlarýn dýþýnda meseleye edebiyatçý bakýþý özetliyor aslýnda… Ben þahsen, herkesle beraber okumak, seyahat etmek, dinlenmek ve sonuç itibari ile “yaþamak” istiyorum. Yoksa iyi niyetli topluma entegrasyon çabasý, dezentegrasyonu doðurur ki, bu hiç hoþ deðil…
 
Yerel seçimlere çok az bir sürenin kaldýðý þu günlerde, þehirlerimizi yönetmeye talip olanlarýn aðzýndan yapmalarý kanunen zorunlu hale getirilmiþ þeyleri hatýrlatmak zorunda mýyýz? Yedi yýl süre konmuþtu hatýrlarsanýz. Yoksa yine birçok konuda olduðu gibi bu konuda da “yumurtanýn kapýya dayanmasý” mý beklenilecek…
 
Beklemek yerine bence sadece þunu düþünmek yetiyor: Ya ben olsaydým...
 
Engelsiz bir yaþam herkesin hakký...
 
Unutmayýn ki engellilerin önündeki engelleri koyan sizlersiniz...
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4681 Defa Okundu
2011-07-17

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır