KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KAYNAþTýRMA EðTM2

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KAYNAþTýRMA EðTM2

Kaynaþtýrma eðitimi2 

Özel eðitimciler bir çocuk nerede eðitim alacak? Sorusuna yanýt ararken, yerleþtirmeyi genellikle en az kýsýtlayýcý ortam ilkesinin ýþýðýnda belirlerler. En az kýsýtlayýcý ortam, öðrencinin eðitsel performansýný en üst düzeyde göstereceði ortamdýr. Bu ortam seçilirken çocuðun yetersizliðinden hareket etmek doðru deðildir. Ýçinde yaþadýðý çevre, ailesinin özellikleri, kaynaþtýrma ortamýna verilmesi koþuluyla sýnýfýn mevcudu, öðretmenin özellikleri gibi etkenler dikkate alýnarak karar verilmelidir.
 
Engelli bireyler için ayrý iþ yerleri, ayrý yaþam alanlarý, ayrý köyler, kasabalar yapamayacaksak, her þeyi ayrý hale getiremeyeceksek, eðer bu bireyler normal olarak adlandýrýlan bireylerin yaþamýna katýlým göstereceklerse, o zaman bu katýlýmýn olabildiðince erken dönemde ve hiçbir ayrýþtýrmaya maruz kalmadan yapýlmasý gerekmektedir. Ama çocuk belli bir yaþa gelene kadar destekleyici özel eðitim hizmetlerinden faydalanmamýþsa, kaynaþtýrma en iyi seçenek demek deðildir. Kaynaþtýrma eðitim modelinin gerekenleri çok belli, bunlar karþýlandýðýnda ancak baþarýya ulaþabilir. Bu söylenen yanlýþ anlaþýlmamalý, önceliðimiz kaynaþtýrma, ancak kaynaþtýrma hiçbir þey yapmadan çocuklarý, öðretmenleri, aileleri yüz yüze býrakmak demek deðildir.
 
Ailelerden yeterince destek görüyor mu? Çocuðunuzu engelli bireyler için açýlan okullara veriyorsanýz, etiketlemiþ veya ayrýþtýrmýþ oluyorsunuz. Kendilerinden daha iyi modeller göremedikleri için, birbirine çok benzer özellikli çocuklar bir arada olduðu için, geliþmeleri de kilitlenmiþ oluyor. Gerçek performanslarýný gösteremiyorlar. Sosyal ve duygusal boyutlarýna bakýlacak olursa, doðal olarak, aileler de çocuklar da kendilerini toplumun bir parçasý olarak görmek istiyorlar. Bunu yapabilmek için de zemini hazýrlamamýz gerek.
 
Kaynaþtýrma sadece özel gereksinimli çocuklara yarar saðlayacak bir model deðildir. Normal geliþim özelliði gösteren çocuklar için de çok önemlidir. Hayatýnda hiç engelli arkadaþý olmayan bir bireyin öðrenimini tamamlayýp mesleðe geçtikten sonra, bu kiþilerin ihtiyaçlarýna yönelik bir takým bilgilerle, duyarlý olmasý mümkün mü? Eðer biz erken dönemde kaynaþtýrmaya baþlarsak, bedensel engelli bir arkadaþý olan bir mimar merdiven geniþliklerinin, rampalarýn ne kadar önemli olduðunu anlayacaktýr. Ýlla ailelerimizde olmasýna gerek yok. Bunu bireyler okul sýralarýnda öðrenecekler. Biz bugüne kadar özel eðitimin sorunlarýný özel eðitimcilerle çözmeye çalýþmýþýz. Bu çocuklar sadece bizim elimizde deðil.
 
Normal geliþim gösteren öðrencilerle birlikte engelli öðrencilerin de eðitim aldýðý bir okul. Düþünün. Bu okulun da bir takým engelleri mevcut, sýnýflar çok küçük mesela, tekerlikli sandalyeler düþünülmeden yapýlmýþ. Þayet okulu yapan mimarýn engelli bir arkadaþý olmuþ olsaydý, tekerlekli sandalyelerin sýnýflara nasýl sýðacaðýný düþünerek planlardý.
 
Kaynaþtýrma eðitimi ayrýþtýrýlmýþ eðitimden çok daha faydalý bir model. Bir sistem veya bir model her çocuk için uygun olamaz. Farklý seçenekler olmalý. Ayrý bir okul, ayrý bir sýnýf veya kaynaþtýrma sýnýflarý birer seçenek. Doðru zamanda, doðru kararlarýn verilebilmesi önemli. Seçenekler arasý geçiþe izin verilebilmeli. Bir çocuk bir okula yerleþtirildi diye hep ayný yerde olacak diye bir þart olmamalý. Ýlerleme gösterdiyse yer deðiþtirebilmeli. Ayrý okulda eðitim görürken kaynaþtýrma sýnýfýna dahil olabilmeli. Bütün bunlar sistematik bir þekilde yapýlmalýdýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4548 Defa Okundu
2011-09-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır