KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞEHR ç ULAþýM VE TRAFK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÞEHR ç ULAþýM VE TRAFK

Þehir içi ulaþým ve trafik 

Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak
 
Kentleþme ile birlikte ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin geliþmesiyle bireylerin ulaþým ihtiyaçlarý artmýþtýr. Ulaþým ihtiyaçlarý kentlerde trafik problemlerini de beraberinde getirmiþtir. Bugün özellikle kentlerin uðraþtýðý sorunlarýn baþýnda trafik problemleri gelmektedir. Trafik problemlerini arttýran diðer bir etkende kentlerde gelir düzeyleri yükselen insanlarýn yaþam standartlarýnýn yükselmesi ile birlikte þehir içi ulaþýmda kendi özel araçlarýný kullanmalarýdýr. Bu insanlar þehir içi ulaþýmda toplu taþýmalarý tercih etmemeleri trafiðin yoðunlaþmasýna sebep olmaktadýr.
 
Bu problemlerin çözümünde belediyelerin kentlerde toplu taþýmayý kolaylaþtýrýcý ve özendirici tedbirler almasý gerekmektedir. Bu tedbirlerin baþýnda kent içi ulaþýmýn toplu taþýmanýn yapýlmasýyla saðlanmalýdýr. Bununla birlikte otobüs gibi araçlarýn toplu taþýmalarda kullanýlmalýdýr. Kent içi yolcu taþýmacýlýðýnda kullanýlan dolmuþlarýn þehir içi ulaþýmýndan kaldýrýlarak ya da azaltýlarak trafiðin bir nebze rahatlamasý saðlanmalýdýr. Þunu hemen belirtmemde fayda var dolmuþlarý toplu ulaþýmdan çekerken dolmuþçularý da maðdur etmemek gerekir. Bu insanlarýn þehir içi ulaþýmýnda otobüs taþýmacýlýðýna geçmeleri yerinde bir karar olacaktýr.
 
Kent merkezlerinde yol alt yapýlarýnýn ve þerit sayýlarýnýn iyi bir þekilde planlanmasý gerekmektedir. Bu planlamanýn içerisinde mümkün olduðu kadar farklý düzeyli kavþaklar, transit geçiþler saðlanmalýdýr. Kent içi ulaþýmý saðlayacak geniþ bulvarlar ve baðlantý yollarý açýlarak trafiðinin akýþýnýn hýzlandýrýlmasý gerçekleþtirilmelidir. Genellikle þehir merkezlerinde trafiðin yoðun olduðu bölgelerde araç ve yaya geçiþlerini kolaylaþtýran arazinin topografik yapýsýna göre alternatif geçiþ sistemleri düþünülmelidir. Ulaþým ve Trafik akýþýný saðlayan þehir içi yollarýn üstyapý yol kaplamalarýnýn seçimi ve teknikleri çok iyi analiz edilmeli üstyapý sürüþ konforu saðlanmalýdýr. Yol kaplamalarýnda görülen bozulmalarýn tamir teknikleri ve üstyapý bakým stratejileri geliþtirilmelidir. Þehir içi yollarý sürücüler, yolcular, yayalar ve taþýtlar açýsýndan daha güvenli hale getirilmeleri saðlanmalýdýr. Bu þekilde alýnan önlemlerle meydana gelen trafik kazalarýnda ortaya çýkan can ve mal kaybýnda ciddi azalmalar ulaþým ve trafik güvenliðini arttýracaktýr. Þehir içi trafik sinyalizasyon zamanlama sürelerinin ve geçiþ sitemlerinin trafiðin akýþýný kesmeyen yeþil dalga diye tabir edilen yöntem seçilmeli trafik akýþýnýn devamlýðý saðlanmalýdýr. Trafik sinyalizasyon sistemleri ve zamanlamalarýnýn çok iyi seçilmesi gereklidir.
 
Kent içi trafiðinin en önemli problemlerinden biride genellikle araçlarýn yoðun olduðu bölgelerde otopark sorunlarýdýr. Genellikle cadde kenarlarý otopark olarak kullanýlmaktadýr. Bu þekilde yapýlan otoparklar cadde ve bulvarlardaki trafik akýþýný yavaþlatmaktadýr. Cadde kenarlarýna yapýlan otoparklarý park sorununa çözüm kapýsý olarak görmek yerine bu alanlarýn yol geçiþine açýlarak araç trafiðinin rahatlatýlmasý saðlanmalýdýr. Þehir içi ulaþýmda gün geçtikçe önemli bir yer alan otopark sektörünün kentlerde ki araç kullaným artýþýna oranla yeni stratejiler geliþtirilmeli ve buna göre planlamalar yapýlmalýdýr. Bu çerçevede otopark alanlarýnýn tespiti, alternatif otopark yöntemleri geliþtirilmelidir. Teknolojik otopark çözümleri üretilmelidir. Özellikle yerel yöneticilerin kentlerine özgü otopark stratejileri geliþtirme konusunda altyapý çalýþmalarýný gerçekleþtirmelidir.
 
Trafik sorunlarý yalnýz bizim þehrimizin deðil dünyanýn çoðu ülkeleri nüfus ve araç yoðunluðuna baðlý olarak ulaþým ve trafik sorunlarý yaþamaktadýr. Bu sorunlarýn üstesinden gelmenin yolu ulaþým ve trafikle ilgili sorunlarýn tespitinin analiz ederek bu sorunlara kalýcý çözümler üretmek gerekmektedir. Bu sorunlarla baþ etmenin bir yolu da kentin mevcut olan ulaþým alt yapýsýný en iyi bir þekilde kullanarak yayalarýn ve araçlarýn uygun bir trafik düzeni içerisinde akýþýnýn saðlanmasý gerçekleþtirilmelidir. Kentsel ölçekte bu ulaþým planlamasýnýn temel kavramlarý ve ilkeleri Ulaþým modellerinin geliþtirilmesidir. Ulaþým taleplerindeki tahmin ve yöntemler sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik kapsamýnda planlamalýdýr ki çözüm uygulanabilir olmalý þehrimizin trafik sorunlarýný þu þekilde bölümlendirmek mümkündür;
1- Altyapý yetersizliðinden kaynaklanan sorunlar
2- Kurallara uyulmamasýndan kaynaklanan sorunlar
3- Denetimsizlik konusundaki sorunlar
4- Yetki konusundaki sorunlar
5- Eðitimsizlik
6- Koordinasyon eksikliði
 
Alt yapý konusunda gündeme gelen þikâyetlerin baþýnda ana akslarýn ihtiyaca cevap verememesi ve bu akslarý rahatlatacak yeni akslarýn olmamasý, Yan yollarýn yeterli oranda kullanýlmamasý Trafik sinyalizasyon sisteminin olmamasý, otopark alanlarýnýn yeterli olmamasý, Otopark yönetmeliðindeki kurallarýn iþletilmemesi, yol standartlarý ve onarýmýndaki eksiklikler olarak ifade edile bilir.
 
Þoför ve yayalarýn kurallara riayet etmedikleri, baþta kent içi hýz sýnýrý olmak üzere gerek park etmede gerekse araç geçiþlerinde kurallarýn çiðnendiði, yayaya yol hakkýnýn verilmediði, Toplu Taþýn araçlarýnýn durak dýþý yolcu indirme ve bindirme yaptýklarý ve kurallara çok fazla riayet etmedikleri söyleye biliriz…
 
Son yasal düzenlemelerden sonra bir yetki karmaþalýðýnýn yaþandýðý kent içi trafik düzenlemeleri konusunda: 5393 sayýlý yasada Belediyelere görev verildiði halde Ýl Emniyet Trafik yetkililerini 2918 sayalý karayollarý trafik kanunundaki hususlar konusunda yetkini kendilerinde olmasý gerektiðini bu konuda bir netlik olmamasýndan kaynaklanan sorunlarýn yaþandýðý ve koordinasyon eksikliðinden kaynaklý bazý sorunlarýn yaþanmaktadýr…
 
Toplu taþýma araçlarýný kullanýcýlarý baþta olmak üzer araç kullananlarý yeterli bir trafik disiplini eðitimi almadýklarý bunun da trafikte sorunlarýn yaþanmasýna neden olduðunu ifade edebiliriz de burada yayalarý da unutmamalýyýz çünkü vatandaþlarýn da yeterli bilgiye sahip olmadýklarý ve trafik konusunda aydýnlatýlmalarý gerektiðini de söylemeliyiz. Özellikle sinyalizasyon sistemi þehrimize kurulmalý ve kent için trafikte yaya üstünlüðünün kimde bulunduðu konusunda hem sürücüler hem de yayalar eðitilmelidir…
 
Ana akslarý rahatlatacak olan alternatif yollar ile yan yollarýn açýlmasý gerektiði.
 Park sorununun giderilmesi için yeni otoparklarýn açýlmasý gerektiði ve yeni imar alanlarýnda otopark yönetmeliðine uygunluk konusunda denetimlerin sýkýlaþtýrýlmasý gerektiði ücretli park uygulamasýna geçilerek vatandaþlarýn bilgilendirilmeleri gerektiði ve kaç dakikaya kadar ücret ödenmemesi gerektiðini duyurulmalý. Baþta Toplu taþýma araçlarýný sürücüleri olmak üzere sürücülerin eðitimden geçirilmesini yararlý olacaktýr.
 
Kentin bu sorununun çözümü konusunda ilgili kurumlarýn koordinasyonunun zorunluluðu ortaya çýkmýþ olduðundan. Bu durumda sonra çözüm için ilgili dairelerin amirlerini harekete geçmesi gerektiðini bilmem hatýrlatmaya gerek varmýdýr…?
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5373 Defa Okundu
2011-09-28

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır