KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER VE ÇEVRE ÝLþKS

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER VE ÇEVRE ÝLþKS

Engelliler ve Çevre Ýliþkisi 

Konuyu bir engelli gözüyle deðerlendirdiðimiz zaman, bu sorunlar engelimize göre deðiþiklikler gösterebilmektedir. Zira engellilerin hepsinin ortak sorunlarý kýsaca þu þekildedir.
 
Bana göre günümüzde bütün engellilerin en büyük sorunu, istihdam sorunudur. Çünkü bir engelli, bir taraftan engelinin zorluklarýyla uðraþýrken, diðer taraftan da maddi imkânsýzlýklarýn olmasý engelli kiþiyi en çok etkileyen faktörlerden birisi olarak nitelendirilebilir. Ýþte bu baðlamda düþündüðümüz zaman engellinin durumu açýk bir þekilde ortaya çýkmaktadýr. Öncelikle maddi imkânlarý saðlayarak, insanlarý sosyal bir statüye sokabilirsiniz. Maddi olanaklar verilmeden insanlara sosyal imkânlar sunulmasý, hiçbir anlam teþkil etmez. Günümüzde maddi olanaklar olmadan hiçbir þeyin yapýlamayacaðý açýk ve nettir. Bir noktada saðlýðýnýzla ilgili bir sorunda dahi, maddi imkânýnýz kadar saðlýk hizmeti alabiliyorsunuz.
 
Eðitim konusunda engelli olan kiþilere yeterli eðitim olanaklarý saðlanmamasý engellileri oldukça zor durumda býrakmaktadýr. Çünkü eðitimin olmadýðý yerde hiç bir þey olmaz. Ýnsanlarý eðiteceksin ki, bazý konularda gerçekleri görebilsin, kendisine güvenebilsin. Hâlâ günümüzde engelli kiþileri dýþlayan eðitimcilerin olmasý ve bu gibi haberlerin hâlâ medyamýzda çýkmasý oldukça üzücü ve düþündürücü olarak deðerlendirilebilir.
 
Engellilere sosyal etkinliklerin sunulmamasý veya yeterli sosyal faaliyet olanaklarýnýn verilmemesi de ayrý bir sorun olarak karþýmýzda durmaktadýr. Ýþte insanlara saðlanýlabilecek en güzel imkânlarda birisi de sosyal imkânlardýr. Ýnsanlarla barýþýk bir hayat yaþaya bilmek için insanlarýn hep beraber bir araya geldikleri sosyal etkinliklerin düzenlenmesi engelliler için çok önemlidir.
 
Diðer taraftan her zaman gündeme gelen konu çevre düzenlemelerinin engellilere uygun olarak yapýlmamasý, engelliler için ayrýlmýþ otoparklara engelli olmayan kiþilerin araçlarýný park etmesi, Alýþveriþ merkezlerinin engellilere uygun bir þekilde dizayn edilmemesi, engelliler konusunda hem engellileri, hem de toplumumuzu bilinçlendirecek seminerlerin çok az olmasý…
 
Ýþte burada yapýlmasý gerekenler, ihtiyaç önceliðine göre deðerlendirilerek, engellilere bu olanaklarýn sunulmasý, engelli insanlarýn hayatýný önemli ölçüde kolaylaþtýracaktýr. Ýþte þunu da unutmamak gerekir ki, her engelli de diðer insanlar gibi duygular yaþamaktadýr. Toplumu muz engellilere acýyarak, dýþlayarak veya görmezden gelerek hiçbir yere varamaz.
 
Engelliyiz fakat engelimizle olan mücadelemiz en onurlu bir þekilde vermeye de kararlýyýz. Toplumumuzun bir önyargýsý mevcuttur. Zira bir engelli olarak toplumumuzun bu önyargýsýný ortadan kaldýrmakta bizlerin gayretiyle olacaktýr. Ýþte burada bizim istediðimizde þudur; biz engellilere fýrsat verilsin, ondan sonra bir deðerlendirme yapýlsýn. Ýnsanlara hiçbir hak tanýnmadan sadece kendi düþüncelerimizle olaylarý önyargýlý biçimde yorumlamak bana göre haksýzlýktýr. Diðer taraftan engelli insanlara hiçbir iþe yaramayan insan gözüyle bakmakta sanýrým etik bir davranýþ deðildir. Birçok engelli arkadaþlarýmýzýn birçok konularda normal insanlardan daha baþarýlý olduðu bilinmektedir. Ýþte burada yine konu geliyor. Fýrsat verilmesine dayanýyor.
 
Toplumumuzun engelliye bakýþ açýsýnýn bu kadar umutsuz olmasý, biz engellilerin önündeki en büyük engellerden birisidir. Toplumumuzun sorunu olan engelli sorununa, insanlarýn bu kadar atýl kalmasý da ayrý bir tartýþma konusudur. Ýþte burada engellinin kendisini topluma ifade edememesi, toplumdan kendisini uzaklaþtýrarak kendi kabuðuna çekilmesi, kendisine olan özgüvenini yitirmesinin en büyük nedeni, toplumumuzun engelliye bakýþ açýsýnýn hoþ olmamasýndan kaynaklanmaktadýr.
 
Unutmayalým ki; her saðlam insanda bir engelli olabilir. Ýþte o zaman sanýrým insanlar bizi daha iyi anlarlar. Ýnsanlarýmýz bir olayý deðerlendirirken sadece kendilerine göre deðerlendiriyorlar. Birde karþýmýzdaki insanýn yerine kendimizi koyabilsek, birde olaylara o insanýn gözüyle bakabilsek, sanýrým sorunun büyük bir kýsmý çözülecektir. Yaþadýðýmýz toplumdaki engelli insanlara gerekli desteði vermek bütün toplumumuz için önemlidir. Zira yarýn kimin ne olacaðý hiç belli deðildir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4555 Defa Okundu
2011-11-13

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır