KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SAKATLýK VE ENGELLLK DURUMLARýNDA ERKEN TEþHSN GEREKLLð

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SAKATLýK VE ENGELLLK DURUMLARýNDA ERKEN TEþHSN GEREKLLð

Sakatlýk ve engellilik durumlarýnda erken teþhisin gerekliliði 

Erken teþhis, erken müdahaleye neden olur, bu da bir sakatlýk veya engelliðin etkisini en aza indirebilir. Bu, sakatlýðýn erken tedavisi þeklinde olabileceði gibi, sakatlýðý telafi edecek ve bir engeli azaltacak veya yok edecek yardýmýn saðlanmasý ve engellilik sonucu sýnýrlanan bir yetiyi telafi edebilecek baþka bir yetinin kullanmasý için kiþiyi eðitmek yoluyla da olabilir.
 
Örneðin görme engelli olma durumunun erken teþhisi tedavi imkâný doðurabilir veya görme fonksiyonunda bozukluða yol açan unsurun ortadan kaldýrýlmasýyla sonuçlanabilir, Tedavi mümkün deðilse bile görme fonksiyonundaki bozukluðun daha da ilerlemesi ve bundan doðacak yeti kaybý önlenebilir. Görme fonksiyonunda bozukluk tedavi yoluyla düzelmezse gözlük kullanýmýna gidilir. Ayný durum duyma fonksiyonundaki bozukluklarda iþitme cihazýndan yararlanýlmasýnda da geçerlidir
 
Etkili bir tedavinin mevcut olmadýðý veya söz konusu duyu bozukluðunun etkilerini giderecek yardýmcý bir araç olmadýðý durumlarda hastaya hayatýnda bu durumla (görme/iþitme engelinin yarattýðý zorluklarla) baþa çýkma yollarý öðretilir.
 
Görme veya iþitme engeli çocukluk döneminde fark edilmediði takdirde, ailesi ve öðretmeni çocuðun anlama veya uyum sorunu gibi bazý davranýþlarýný anlayamayabilir. Bu durumda aile veya öðretmen çocuðun öðrenme problemi yaþayacaðýný veya davranýþsal bozukluk gösterdiðini düþünebilir. Daha ileri yaþlarda görme veya iþitme yetisi kaybý sosyal izolasyona yol açabilir.
 
Çocuktaki geliþim geriliðinin erken tespiti önemlidir, çünkü ne kadar erken müdahale edilirse sonuçlar o kadar verimli olur. Erken teþhis söz konusu olmazsa, çocukta geliþim sorunlarý ve hareketsizlikten kaynaklanan deformasyonlar, çocukla ebeveynleri ve tüm ailesi arasýndaki iliþkide iletiþim sorunlarý ve çocuðun anlamlandýrýlamayan davranýþ bozukluklarýndan kaynaklanan iletiþimsizlik ortaya çýkabilir. Herhangi bir hastalýk veya yaralanmadan kaynaklanan yeti kaybý konusunda ailenin desteði ve yeti kaybýna uðrayan kiþiyi mümkün olduðunca aktif ve sosyal bir hayata yönelmesi konusunda teþvik etmesi, tedavi imkanlarý konusunda destek olmasý çok önemlidir.
 
Gerçek þu ki engelli olmayý kimse hak etmiyor. Bu nedenle hiç kimsenin kendisini ya da ailesini suçlamasý “þöyle ya da böyle olmasa bu durum olmazdý” yaklaþýmý, sonucu deðiþtirmemektedir. Sonucu reddetmenin, “keþke” ile uðraþmanýn hiçbir yararý olmadýðý gibi yaþam enerjisinin boþuna harcanmasýna da neden olmaktadýr. Engelli bireyler toplumun bir parçasý olduklarý gerçeðini görüp kendilerine güvenen “ben de varým”, “yaþam kalitemi yükselteceði” diyebilen insanlar olmalýdýr.
 
Toplum olarak engelli olmayý kimsenin hak etmediði gerçeðini kabullenerek, özürlü bireylere acýmak yerine, ailemizin bir ferdiymiþ gibi düþünerek “ne yapabilirim” düþüncesini davranýþlarýmýza hâkim kýlmak, hem toplum olarak hem de insan olarak temel görevimiz olmalýdýr.
 
Þehrimiz nüfusunun önemli bir oranýný oluþturan özürlülerin sorunlarýnýn çok yönlü, kapsamlý ve çaðdaþ bir yaklaþýmla ele alýnýp çözümlenmesi gerekmektedir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4108 Defa Okundu
2011-12-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır