KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

UMUDUN ADý YEN YýL

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         UMUDUN ADý YEN YýL

Umudun Adý Yeni Yýl 

Yeni planlar, yeni beklentiler, yeni umutlar… Sayýlý günlere ne kaldý? Geceler bir öncekine göre daha renkli, sokaklar düne göre daha bir hareketli… Þehrimin insanýnda deðil sadece, dünyanýn her yerinde tanýdýk bir heyecan var. Umudun son damlalarý, kimileri için düþüncelerden sýyrýlýp boþlukta kaybolmuþ, diðer taraftan ise bu kaybolan umutlar bir þekilde birileri tarafýndan bulunup sil-baþtan yeþertilmeye baþlamýþ.
 
Her yýl ayný soru ile karþý karþýya kalýyoruz. Biten yýlda neler yapýldý, neler öðrenildi, kimler sevindi, kimler üzüldü, zaman nasýl geçti vs. Aslýnda biten yýl deðil de, yeni baþlayan yýldýr içimizi kýpýrdatan. Ünlü bir söz vardýr, “geçmiþe bir sünger çek”. Öyle ya, geçmiþe bir sünger çek, ama sakýn süngeri sýkýp da içindekileri ortaya yayma... Geçmiþe sünger çekmek, yaþanmýþlarý bir þekilde kaybetmek deðildir. Eðrisiyle, doðrusuyla yaþamýþsak olup biten her þeyi, yaþanan tecrübeler geleceðimize ýþýk tutan bir kaynak olmalý ki, bünyemizde bulundurmamýzýn bir anlamý olsun. Ayrýca içimizde çýkan herhangi bir yangýnda kurtarýlacak ilk belgeler, tozlanmadan raflarýndan çýkarýlmalý, son bir kez gözden geçirmeli, yeniden arþivlenmeli ki, gerçekten bize faydasý dokunabilsin.
 
Eskiden postacýlar, yýlbaþý zamanlarýnda daha fazla mesai yapmak durumunda kalýrlardý. Þimdi ise bu görevi onlardan e-postalar ve telekomünikasyon servisleri tarafýndan saðlanan kýsa mesaj servisleri devralmaya baþladý; daha çabuk, daha hýzlý, daha güvenilir. Ayrýca iadeli taahhütlü ve ücretsiz. Fakat bu servislerin hýzlý ve güvenilir olmasý dýþýnda, ne yazýk ki duygusal anlamda hiçbir içeriði bulunmuyor. Hazýr posta kartlarý içine yazýlmýþ belirli yazý karakteri, elimize aldýðýmýz kalem ucundan çýkan hiçbir figürün yerini tutamaz. Ayrýca posta kartlarýna dokunan bir elin kaðýda karýþmýþ kokusunu, yine hiçbir teknolojik mesaj ya da e-posta içeriðinde hissedemezsiniz. Size gönderilen bir kartý ya da mektubu, forward(gönder) seçenekleri ile çevrenize daðýtamazsýnýz. Çünkü o, yalnýzca size gönderilmiþtir ve her þeyden önce size özeldir.
 
Yeni yýla girerken düþünen varlýk insanýnýn en büyük dileði, tüm dünya genelinde sevgi, barýþ ve kardeþliðin ön plana çýkmasý olmuþtur. Ne yazýk ki halen; dil, ýrk ve özellikle din adýna, yüzyýllardýr insanlar birbirlerini acýmasýzca katletmeye devam ediyor. Benliðine kin duygusunu kazýmýþ birtakým düþünceler sayesinde, masum insanlarýn içindeki sevgi de yavaþ yavaþ anlamýný yitiriyor. Büyük þiddetlerin arzulu birleþimi, geliþecek yeni þiddetlerin doðumuna neden oluyor. Her olay sonrasý toplumun ve toplumu bilgilendiren kesimin ýrk çatýþmalarý üzerinde durmasý, insanlarýn birbirine bakýþ açýsýný etkiliyor.
Yeni yýl beklentileri; arzularýn gerçekleþmesi umut edilen kutsal bir beklentiye benzer. Yeni yýlýn, taze umutlarý barýndýran bir kasanýn anahtarýna sahip olduðu düþünülür ve bu anahtarý elde etmek için dilekte bulunulur. Þans kapýsý düþünülünce insanlarýn ilk aklýna gelen, Milli Piyango yýlbaþý özel çekiliþi olmaktadýr. Her etkinlik, þans kapýsýný açmak, insanlara umut ve moral yüklemek için yapýlýr. Hatta bu organizasyonlarýn sonunda, beklediðini elde edemeyen birçok kiþi, yeni yýla þanssýz girdiðine bile inanýp can sýkýntýsý yaþayabilmektedir. Hatta Filipinliler, yeni yýlda cebine para koyan kiþinin, yýlýn bundan sonraki diliminde de cebinde ayný þiþkinliði yaþayacaðýna inanýyorlar. Aslýnda bu tip organizasyonlara sadece eðlence adýna katýlýp, umut ve beklentileri yürekte bitirmek gerekir. Yoksa þans oyunlarý bize zarardan baþka bir þey getirmeyecektir. Bu konuda Eflatun’un güzel bir sözü vardýr: Önemli olan; hayatta "en çok þeye sahip olmak" deðil, "en az þeye ihtiyaç duymaktýr."
 
Yeni yýla girerken insanlarýn birçoðu, beklentileri adýna çeþitli kalemlerden çýkmýþ yýldýz fallarýna yönelmektedir. Oysa biz engelliler yýldýz fallarýndan deðil siz insanlardan bir þeyler beklemekteyiz. Bu beklentilerimizi gerçekleþtirmek için astrologlara gitmemize gerek yok. Sadece bilinçli olup ilimizde ki mimari engelleri, toplumsal sorunlara duyarlý olmanýzý, engel li kardeþlerimize acýmak deðil, onlarý toplumun bir parçasý görmenizi istiyoruz, bizleri tüketici deðil, üretici olarak görmenizi istiyouz, unutmayalým her saðlýklý kiþi yarýnýn bir engelli adayýdýr...
 
Ne olursa olsun, gerçekleþebileceðine inanýlan hayaller kurmak, hayatýn bize uzattýðý dallara umutla tutunmak, insanlarýn bir araya gelerek gülümseyebilmesi ve stresin bir þekilde atýlabilmesi, gerçekten de yaþam için büyük önem taþýmaktadýr. Hayallerinizin gerçek olmasý dileðiyle…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4080 Defa Okundu
2011-12-29

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır