KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER VE PENCERE

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER VE PENCERE

Engelliler ve Pencere 

Neredeyse tüm hayatýmýn yarýsý engelli olarak yaþamakla geçti bu þehrin geniþ kaldýrýmlarýnda geniþ yollarýn da, bu þehri beklide benden fazla düþünmem bundan. Yirmili yaþlarda tanýþtým soðuk bir güz mevsiminde gökyüzü suratýný asmýþ ve avazý çýktýðý kadar baðýrarak aðlýyordu. Ýlk tanýþmamýz deðildi belki ama ilk kez bu kadar incelemiþtim, beklide içime doðmuþtu yýllarca her güz mevsimin de baþlayacak yaz mevsiminde sona erecek beraberliðimiz. Konuþmasa da benim en iyi sýrdaþým ve dert ortaðýmdý.
 
Yine gelmiþti güz mevsimi ve her yýl olduðu gibi ben yine dert ortaðýmla baþ baþa kalmýþ caddemde olup bitenleri izlemekteydik. Bilirmisiniz engelli bir insan için hava koþullarý aslýnda çok önem arz etmektedir. Þuan yaþamýþ olduðumuz mevsim itibariyle de birçok engelli insan dýþarý bile çýkamýyor. Gerçi yazlarý bile þehrimde dýþarý çýkan yokken bu soruyu kendine soracak kiþide yok. Oysa tüm gününü tüm yýlý hatta bütün ömrünü ev içinde geçirmek zorunda kalmak bir sohbet edecek kiþiyi beklemek inanýlmaz derecede insana hüzün ve kasvet veriyor. Bunu þuan ben veya benim gibilerden daha iyi anlayan çýkar mý bilmiyorum kýþ artý yalnýzlýk dersem sanýrým yanlýþ bir cümle kurmuþ olmam. Soðuk, yaðmur, kar zaten birçok neden den dolayý dýþarýda rahat hareket edemeyen engelliyi birde bu faktör eve kapatýyor.
 
Kýþ aylarýnýn o güzel büyülü potresini sýrdaþýmýz dert ortaðýmýz dediðimiz kimi küçük kimi büyük tahta çerçevesiyle tutturduðu buðulu camdan küçücük görebildiðimiz dünyayý bir kenarýndan izliyor olmak. Kýzaklar üzerinde kayanlarý, yaðan kar altýnda birbirleriyle þakalaþan o kalabalýðýn içine karýþamýyor olmak eminim ki birçok insaný derinden yaralamaktadýr. Tüm kýþ pencereden dýþarýyý izlemek bazen insaný alýp götürüyor çok uzaklara bin bir düþünce içinde sýrdaþýmýz dert ortaðýmýza þu soruyu sormadan edemiyoruz. Neden bizlerde diðer çocuklar, gençler gibi kar ýn tadýný tam anlamýyla çýkartamýyoruz. Bu sorunun cevabýný dostum veremiyordu utancýndan kararmada yine bana can yoldaþlýðý yapmadan geri durmuyordu sokak lambasý ýþýðý altýnda yaðan kar tanelerinin yarýþýna beni þahit ediyordu.
Yaz aylarýnda zor da olsa dýþarý çýkýyor olmak bir kaç dost, arkadaþ görüyor olmak insaný inanýlmaz motive ediyor anlatamam çünkü kafamýzda oluþan bütün negatif düþüncelerden arýnýp daha rahat ve daha huzurlu olmaktayýz. Oysa kýþýn evimize buðulu camýn içinde bizle sohbet edip bizle hayatý paylaþacak bir ikinci dost bulmak dünyanýn en imkânsýzý. Çok iyi biliyorum ki yalnýzlýk ister engelli isterse engelsiz olsun insanýn aklýna olmadýk düþünceleri getiriyor kendine eziyet etmesine sebep oluyor.
 
Her mevsimin kendine has güzellikleri olduðu muhakkak fakat bunlarý yaþayamamak yazýn aðaçlar altýnda kuþ cývýltýlarý eþliðinde bir park yada mesire alanýnda oturamamak, kýþ ýn karlarda dolaþýp belki kartopu oynayamamak, sonbaharda dökülen yapraklarýn arasýnda dolaþamamak þuan gözümün önünde canlandýrýyorum inanýlmaz derecede zor ve üzücü bir durum, bütün bu þartlar altýnda yaþayan kardeþlerimin sabrý ve azmi inanýlmaz boyutta Allah öylesi bir güç veriyor ki tüm bunlara katlanýp bunlarla yaþamasýný biliyoruz bu durumun zorluðu karþýsýnda gülebiliyor olmak bile çok üstün bir meziyet takdire þayan bir durum. Bu durumda soruyorum siz engelsiz insanlara her engellinin sessiz bir dostu ve dert ortaðý olan penceresi asla yalnýz býrakmýyor ve dayanak olma görevini kabul ediyor da. Yaratýlmýþ varlýklarýn en üstünü(eþrefi mahlukat) olan. Çünkü insan, akýllý ve düþünen bir varlýktýr. Aklý ve düþüncesi ile iyiyi kötüden, doðruyu yanlýþtan, faydayý zarardan ayýrt eden. Çevresinde olup bitenleri anlayan ve deðerlendiren. Öz varlýðýnýn bilincinde olan. Yani yaratýlýþýný, kainatýn niteliðini bilen. Kendisi ile kainat arasýndaki iliþkinin nasýl olduðu ve nasýl olmasý gerektiðinin bilincinde olan. Ýradesini kullanarak da davranýþlarýný kontrol eden ve iyiye, güzele yönlendirir diye yeryüzündeki diðer varlýklara üstün kýlýnan özelliyi olan sizler neler yapmaktasýnýz…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2895 Defa Okundu
2012-01-13

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLARbahattin þeker 2012-01-13
ah vefa!

Merhaba can dostum, Merhaba can kardeþim! Merhaba bedeni tutsak edilmiþ ancak ruhu özgür yoldaþým, gönül dostum. Hayýflanma! Yakýnma! Üzülme! Dertlenme!Sen kendin için ne yaptýn ki bu zamana kadar? Elin ayaðýn olan akülü sandalyeyi bile bir baþka ihtiyacý olan gariban engelliye gönderen sen deðil misin? Yaðan karlara bile "ne güzel en azýndan çukurlar kapanýyor, etraf temizleniyor" diye güzel bakan ve güzel düþünen sen deðil misin? Onca garibanýn, öðrencinin derdini açtýðý sende huzur bulduklarý kiþi sen deðil misin? Biliyorum bu yazýyý da yine kendin için yazmadýn. Engelli kardeþlerimizin durumunu gözler önüne sereyim diye yazdýn ama....Bedeni özgür, ruhu tutsak, bakan ama görmeyen, duyan ama hissetmeyenler için, ölümü, sakatlýðý kendisine yakýþtýramayan bana birþey olmaz diyenler için sen ne yapabilirsin ki? Sen ýsrarla "hayatý engellilerle paylaþýn" diyorsun baþkalarý da çok doðru söylüyorsun, haklýsýn diyor hepsi bu! Kurumuþ bir parça ekmeðini bile baþkalarýyla paylaþanlara ne mutlu! Sen bu þehir ve insanlar için vefalý bir evlatsýn derdin bundandýr biliyorum. Ahhh vefa ah! Ne yazýk ki adýn bozayla tanýndý onuda engellenen insanlarýn ensesinde piþiriyorlar!!!!

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır