KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GüLE GüLE GöZüM ABM, GüLE GüLE!

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         GüLE GüLE GöZüM ABM, GüLE GüLE!

Güle güle gözüm abim, güle güle! 

Eyvallah gözüm bu gece hüznümde boðulacaðým.
 
Yitik bir delikanlýnýn içten ve sessiz çýðlýðýdýr bu. Güzel çiçekli bahçelerde deðil, tuzlu kayalarda... Denize düþmeden önceki son sözleri...
 
Acý öksürüklerle geçiþtiriyorum hayatýma dair faydalý öðütleri. Seni hiç gitmediðim þehirlerde görmek istiyor gözlerim. Kimseyi görmeyen kör gözlerim...
 
Gökyüzüne bakýnca kýsýlýyor, kapanýyor. Güneþe ve sana bakmayý beceremeyen gözlerim...
 
Kulaðýna melodi gibi mýrýldanamadýðým sözlerimi yutkunuyorum bu ay ýþýðýnda. Susuz ve katýksýz! Gerçek olamayacak kadar mutlu resimler de çizmiyorum artýk kaderime.
 
Var olan tek þey yokluðun... Olup ta olmayýþýn... Yanýmda olmayýþýn... Senin kadar gerçek, her þey gibi ölümlü...
 
Yüzümden düþen bu damla ter mi?
 
Bitmesin istesem yine de biter mi?
 
Ben artýk inanmýyorum sabaha. Sahi var mýdýr hala güneþin taþýdýðý ümitler? Güzel çocuklar doðar mý sancýlý gecelerin sonunda...
 
Kim bilir belki sen de düþünüyorsundur bunlarý... Senin de dalgýn zamanlarýn vardýr biliyorum. Her sana geliþimde, her sokaktan geçtiðimde senin baþka yerlerde baþka iþlerle meþgul olduðunu biliyorum. Yorgun günlerin ardýndan kafaný yastýða sertçe koyduðunu, telaþlý unutkanlýklarýndan sonra kendine hafifçe kýzdýðýný...
 
Gittiðin yerlerde sýcak çaylar içtiðini ve güzel sözler duyduðunu... Hepsini biliyorum...
 
Oysa ben sadece senin gözlerinin önünde yaþayan bir adamdým. Hayatýmýn sahnelerine çýktýðým kadarýdýr ömrüm. Pencerenin arkasýnda yok olurum.
 
Belki eski anýlarda aniden geçiyorumdur gözlerinin önünden... Siyah beyaz kalabalýðýn arasýnda...
 
Coþkulu sokaklarda çocuksu sevinçlere kaçamýyorsam hor görme beni. Ben ýþýðý kül tablasýnda söndüren adamým. Kýsýk ve dumanlý cümleler çýkar aðzýmdan.
 
Bize gülmeyi deðil büyük adam olmayý öðütlediler.
 
Ve yine sabah oluyor. Sessizlik bozuluyor yavaþ yavaþ. Kars sokaklarýnda koþuþan insanlarýn ayak sesleri yankýlanýyor...
 
Daha birkaç saat önce ay en güzel þualarýný ikram ederken uykuda olan insanlar...Bilmiyorlar... Dün gece bir genç hüznünde boðuldu...
 
Gözlerimi kapadýðýmda gördüðüm, anýmsadýðým anlarýn toplamý; geçmiþim…
 
Geçmiþten kalan, bu güne gelen her bir düþte deðiþimin sinyalleri de beraberinde geliyor. Dönüþümlerin son bulduðu anlarýn, öncesi ve sonrasý olarak artýk deðiþim rüzgârýnda karla kaplý daðlarýma çarparak yüzüme vuruyor…
 
Uyan artýk, bitti bu düþ!!!
 
Uyan artýk gözümün ýþýðý Müslüm Hocam,
 
Sözlerimiz ve dostluðumuz çið damlalarý gibi havada asýlý kaldý zamansýzlýðýn mekânýnda.
 
Ýyi bilirim! Dostluk ne mekân tanýr ne de zaman.
 
Olsun be gözüm abim sen olmasan da, karþýlýklý konuþamasak ta dualarýmýzla seninleyiz, mezarýnýn baþýna gelemesek te, titrek elimi sýmsýký ve dostça tutamazsan da biz dualarýmýzla ve yasinlerimizle seninleyiz…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4095 Defa Okundu
2012-01-19

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır