KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEN, ASLýNDA BEN KEN ...

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BEN, ASLýNDA BEN KEN ...

Ben, aslýnda ben iken ... 

Ve ben büyüdüm...
 
Çocuktum bir zamanlar, herkes gibi...
 
Ben, aslýnda ben iken;
 
Hayatýmýn; Ýki ray demirin üzerine oturtulmuþ tahta parçasýnýn üzerinde, yokuþ aþaðý kayarken biteceðini düþünürdüm. Mahallede sýrayla binilen bu deðerli tahta parçasýnýn urgandan olan direksiyonu beni baþka takvim yapraklarýna hýzlý bir film þeridi gibi sürükledi belki de. Ama bir türlü inemedim üzerinden. Belki de korkaklýktý benimkisi. Bir ayaðým yerde, bedenimin ise hala tahta parçasýnda kalmasý ne þekilde ifade edilebilirdi ki baþka?
 
Ben, aslýnda ben iken;
Þimdikinin aksine pazar günlerini hiç sevmezdim ben. Her pazar banyo yapmak sýkýcý gelirdi. Ne lüzum vardý ki , "ellerimi hep yýkýyorum ya, yüzümü de yýkýyorum her sabah, kýyafetlerim zaten üzerimin kirlenmesini engellemiyor mu? Madem engellemiyor bu sýkýcý ayakkabýlarý neden giyiyoruz ki?" der dururdum. Tabi ki bu kadar hayýflanma sonrasý “þefkatli bir anne elinde de olsa” beyaz kalýp sabunlarýn baþýma vurulmasýndan sonra acýtmamasý imkânsýzdý. Neden kýzýyordu ki annem? Herhalde koþmalýydým banyo bitince sokaklarda. Hatta yalýn ayak koþardým, ödül vermeliydim çünkü ayaklarýma.
 
Ben, aslýnda ben iken ;
Koþarken düþmeyi öðrenmiþtim Kars’ýn çamurlu boþ arsalarýnda. Her düþtüðümde de kalkmayý elbet. "Acýmadý ki !" demek gururumdan olsa gerek, caným adeta kanayan dizlerimde olurdu. Gözlerim dolu dolu olurdu. Ama ben yine de acýyan yerlerimi söyleyemezdim. Hoþ, þimdi de acýmadý diyorum kanasa da kanayan kalbim.
 
Ben, aslýnda ben iken ;
Kars a usul usul kar yaðardý alabildiðince beyaz gökyüzünden. Ellerime taktýðým eldiven deðil, birkaç kat çorap olurdu kartopu oynamak için. Bir þeyin yerine sahip olduðum diðer bir þeyi kullanmayý öðrendim ben bu biri farklý, diðeri farklý ellerimde ki çoraplarla. Aðzýmý açýp gökyüzüne doðru su içmeyi öðrendim birde. Benim mahalleme hafta da iki kez tankerlerle su getirilirdi. Biz sevinçle koþardýk elimizde ki bidonlarla olabildiðince hýzlý yýrtýk ayakkabýlarýmýzla.
 
Ben, aslýnda ben iken ;
Simittttt diye sokaklarý inleten kaç kiþiyi kovaladým bilmem. Bir, iki, üç... Yok, yok sayýlmaz. Hala simit diye baðýrýp gezenlerin peþinden sokak sokak koþarmýyým? Bilinmez. Þimdi avazým çýktýðýnda sessiz bir çýðlýk atýyorum, tabi ki duyulmaz. Ben bir zamanlar baðýrsam çocuk derlerdi, þimdi baðýrsam deli derler elbet. Ama neden ben hala o ben deðimliyim? Belki de hala küçüðüm, ben hala inmedim o tahta arabadan. Hala kar kaplý yollarýn üzerinden hýzlý geçiyorum takvim yapraklarýný.
 
Ben, aslýnda ben iken ;
Vazgeçtim çocuk olmaktan. Ama ne çocuk kalabildim, ne büyüyebildim. Takýlý kaldým iki yaþantýnýn arasýnda. Ben büyüdüm, hala korkuyorum. Ben daha küçüðüm, zorla yýllar sonrasýna itiliyorum. Þunu biliyorum ki ben artýk ben deðilim, ben ben olmaktan çýkalý çok oldu...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4076 Defa Okundu
2012-01-30

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır