KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL VE(YA) ENGELLENMþ KADýNLAR

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL VE(YA) ENGELLENMþ KADýNLAR

Engelli ve(ya) Engellenmiþ Kadýnlar 

Doðduðumuz andan itibaren biz kadýnlar, hangi kesimden olursak olalým sýrf kadýn olduðumuz için yaþantýmýzýn her aþamasýnda farklý birtakým engellerle karþýlaþmaktayýz. Gerek iþ yaþamýnda gerekse evde kadýn ikinci sýnýf olarak görülmekte, hatta çoðu zaman, toplumda “evde oturan, ev iþleri yapan, çocuk bakan, yemek yapan kiþi” olarak kabul edilmektedir. Diðer bir ifadeyle toplum kadýna bir rol biçmiþtir ve kadýnýn kendisine biçilen rol dâhilinde hareket etmesi beklenmektedir. Bu açýdan kadýn, rolünün sýnýrlarýnýn çizilmesi ve bu sýnýrlar dâhilinde hareket etmesinin beklenmesi nedeniyle negatif anlamda bir ayýrýmcýlýkla ve engellerle karþý karþýya kalmaktadýr.
 
Erkek egemen bakýþ açýsýna sahip toplumda yaþayan kadýnlarýn sorunlarý olduðu gibi engelli kadýnlarýn da ayrýca daha farklý sorunlarý bulunmakta, engelli kadýn hem kadýn hem de engelli olduðu için daha aðýr sorunlar yaþamaktadýr. “Engelli kadýn” olma durumu zorluk katsayýsýný ikiye katlamakta ve kadýna karþý “yapamazsýn” þeklindeki ön yargýlarý büsbütün artýrmaktadýr. Kadýnlar, dünyanýn her yerinde cinsiyetçi bakýþ ve anlayýþ yüzünden deðiþik ezilme biçimlerine maruz kalmaktadýrlar. Taciz, tecavüz, tehdit, cinsel iliþkiye zorlanma, her an fiziksel ve cinsel þiddete maruz kalma ihtimali, erkek egemen bakýþ açýsýna sahip halkýn saldýrgan ve önyargýlý tutumu, aile içi þiddet, vb. yaþadýðýmýz sorunlarýn sadece birkaçý...
 
Kadýna yönelik þiddet en sýk ve en çok rastlanýlan kadýnýn insan haklarý ihlallerindendir. Kadýna karþý þiddet ve aile içi þiddet konusunda engelli kadýnlar ailelerinde, çevrelerinde ve sokakta her türlü; duygusal, cinsel, ekonomik, fiziksel, kültürel þiddete maruz kalmaktadýrlar. Engelli çocuða/çocuklara sahip ailelerin, toplumun hangi kesiminden olursa olsun, söz konusu durumu kabullenmekte güçlük çektikleri, hatta engelli çocuklarýný topluma dâhil etmek yerine sakladýklarý görülmektedir. Aileler genellikle bu konuda bilinçsiz ve eðitimsiz olduklarýndan engelli kýz çocuklarýnýn hiçbir þey beceremediklerini, bir iþe yaramadýklarýný düþünmekte ve bu düþüncelerini aþaðýlayýcý sözcüklerle onlara ifade etmektedirler. Bu tutum engelli kadýnlarýn özgüvenlerinin geliþmesini büyük ölçüde engellemektedir. Geleneksel deðerlere sahip olan insanlar, benzer yorumlarý yapmaktan geri kalmamaktadýrlar. Ailelerin olumsuz tutumlarý çevrenin baskýcý etkisi ile daha çok artmakta, engelli kadýnlar kendilerini adeta bir savaþ alaný içinde görmektedirler. Engelli kadýnlarýn sorunlarýný aþmalarýnda güç sahibi olduklarý düþüncesine ulaþmalarý, topluma dâhil edilerek sosyalleþmelerini gerekli kýlmaktadýr. Bu nedenle öncelikle ailelerin eðitilmesi ciddi anlamda önemlidir.
 
Ataerkil düþünce sisteminin hâkim olduðu ülkemizde cinsiyetçi bakýþ açýsý engelli kadýnlara ne yazýk ki daha aðýr bir þekilde yansýmaktadýr. Engelli bir erkeðin okumasý, iþ edinmesi, evlenip çoluk çocuða karýþmasý çok doðal bir þekilde karþýlanýrken; ne yazýk ki engelli bir kadýn “tek baþýna namusunu koruyamaz ve hiçbir þey yapamaz” diye ne okula gönderilmekte ne de ondan iþ bulup çalýþmasý beklenmektedir. Üstelik ev iþi yapamayacaðý, evlenemeyeceði hatta evlenirse de sadece yaþlý, çocuðu olmayan, iþsiz kiþilerle evlilik yapacaklarýna inandýklarýndan, bu tür erkeklerle onlarý evlenmeye de zorlamaktadýrlar. Engelli erkeklerle evlenen engelsiz kadýnlar da toplum ve aileler tarafýndan cinsiyetçi bakýþ açýsýyla yargýlanmaktadýr. Bu kadýnlara önyargýlý bir þekilde bakýlýp hak etmedikleri sýfatlarla nitelendirilmektedirler. Örneðin engelli erkekle evlenen kadýn muhakkak evde kaldýðý için veya bakire olmadýðý için veya dul ve çirkin olduðu için, erkekten daha yoksul ve mutlaka gizli bir özrü olduðu için evlenmiþtir.
 
Toplumun bu cinsiyetçi bakýþ açýsý muhakkak deðiþtirilmelidir. Yukarýda saydýðýmýz önyargýlarýn ortadan kaldýrýlmasý toplumun konu hakkýnda bilinçlendirilmesini zorunlu kýlar. Toplumda engelli kadýnlarýn varlýðýna yönelik bir farkýndalýk yaratýlmalýdýr. Engelli kadýnlarýn varlýðý bilincinin oluþturulmasýnda, günümüz dünyasýnýn etkin ve belirleyici gücü olan basýn ve medyadan yararlanýlmasý þarttýr. Engelli kadýnlarýn, toplum önünde olmasý gerekmektedir. Bu amacýn saðlanmasý için tüm engelli kadýnlarýn toplum önüne çýkma korkusunun ortadan kaldýrýlmasý öncelikli olarak þarttýr. Ülkenin, toplumun ve bireyin çeþitli konulardaki sorunlarýný yargýlayan ve çözüm önerileri getiren çeþitli konferans, seminer vb. toplantýlarda engelli kadýnlarýn etkin katýlýmcý olarak bulunmalarý, engelli kadýnlarýn da etkinlik düzeyi yüksek olabilecek bir potansiyele sahip olduðu mesajýnýn topluma verilmesi açýsýndan çok önemli ve etkilidir.
 
Kadýn engellilerin sorunlarýný çözmelerinde, örgütlenip aktif olmalarý, toplum önüne çýkarak konuþma cesareti göstermeleri toplumda bir farkýndalýk ve bilinç oluþturma açýsýndan oldukça önemlidir. Bu anlamda engelli kadýnlarýn okumalarý, kendilerini geliþtirmeleri ve toplum sorunlarýna duyarlýlýk gösterip aktif katkýda bulunmalarý gerekmektedir. Tüm bireylerin, engelli doðulmamýþ olunsa bile, yaþam içerisinde oluþacak bir kaza ya da benzeri bir olay nedeniyle engelli olabileceklerini aklýndan çýkarmayarak engellilerin sorunlarýna duyarsýz kalmamalarý, kendilerine özeleþtiren ve 0engellilere empati yoluyla yaklaþmalarý gerekmektedir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4617 Defa Okundu
2012-03-07

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır