KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGEL STHDAMýNýN öNEM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGEL STHDAMýNýN öNEM

Engeli istihdamýnýn önemi 

Engelli insanlar da herkes gibi eþit olanaklara sahip olmak istemektedirler. Bunun yaný sýra sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarý vardýr ancak, engellerinden dolayý, birçok sorunla karþýlaþtýklarý, toplum tarafýndan yanlýþ anlaþýldýklarý ve çevreden gelen sosyal baskýlardan dolayý da yalnýzlýða itildikleri görülmektedir. Sosyal çevreden gerekli ilgiyi ve yardýmý bulamayan engelli ise, birçok kýsýtlamalarla ve olumsuz etkenlerle yüz yüze kalmaktadýr. Engellileri topluma kazandýrmanýn, kimseye muhtaç olmadan baðýmsýz yaþayabilmelerini saðlamanýn en önemli yolu onlarýn istihdam etmektir. Günümüzde engelli bir bireyin yaþamýný sürdürmesi çok zor olup, bazý az geliþmiþ ülkelerde neredeyse imkânsýzdýr. Ýnsan onuruna yaraþýr ve toplumla kaynaþan yaþam biçimi engellilerin en doðal hakký ve devletin görevidir. Devletin engellilik konusunu eðitsel ve örgütsel yönleriyle bir bütün olarak ele almasý insan haklarýnýn bir gereðidir.    

Geçmiþten günümüze kadar engelli insan ve sorunlarý hep var olmuþtur ve bu konuda gerçekleþtirilen gayretlerin hiçbirisi sorunu ortadan kaldýramamýþtýr. Engelli birey genellikle toplumun diðer bireylerinden farklý muameleye tabi tutulmuþtur. Engelli kiþilere karþý duyulan hisler acýmak, üzülmek, irkilmek gibi olumsuz hislerdir. Engelli bir kiþi görüldüðü zaman, O’na güç kazandýrmak yerine hemen korumaya yönelinir çünkü toplumun gözünde Engelli insan zavallýdýr, güçsüzdür, topluma verebileceði hiçbir þey yoktur, hatta topluma yüktür!. Bu bakýþ açýsýnýn sonucu olarak özürlü birey kendi yeteneklerini bilmemekte, kendi baþýna yaþayamayacaðýný v0e verilecek iþleri yapamayacaðýný düþünmektedir.
Geçmiþte engellilik olgusuna genel olarak sosyal yardým temelinde yaklaþýlmakta ve bakým hizmetleri sunulmaktadýr. Bu da engellilerin, kendilerini toplum dýþý hissetmelerine neden olmakta ve kendini yeniden üreten dýþlanmýþlýðýn devamý sonucunu yaratmaktaydý (Özürlüler Þurasý, 1999, s:111).
 
Engellilerin engellerinin giderilmeye çalýþýlmasý veya bunun mümkün olmadýðý hallerde onlara yaþamlarý için gerekli maddi ve manevi olanaklarýn saðlanmasý gerekmektedir. Ancak bundan daha da önemlisi; bu kiþilerin çalýþma hayatýnda yer almalarýný saðlamaktýr. Bu engellilere yardýmcý olabilmenin en akýlcý yoludur. Zira engellilik ile birlikte maddi ve manevi büyük bir yardýma muhtaçlýk zorunluluðu ortaya çýkmaktadýr. Engelli birey de bu ekonomik nedenler yüzünden çalýþmak zorundadýr.
 
Engellileri bir insan hakký olan çalýþma hakkýndan yoksun tutmak önce insancýl açýdan sonra da sosyal hukuk düzeni bakýmýndan kabul edilmez bir durumdur. Ýþ sahibi olmak, baþarý göstermek ve bu sayede onurlu bir yaþam sürmek tüm insanlarýn olduðu gibi engellilerin de hakkýdýr.
 
Engellilerin çalýþma yaþamýna girme gereði dört açýdan ortaya çýkmaktadýr; bunlar, engellilerin sayýsýnýn büyük boyutlarda olmasý, sosyal sebepler, ekonomik nedenler ve birey, toplum ve devlet görüþlerindeki deðiþimlerdir.
 
Bu deðiþimin en büyük örneðiyse içinde bulunduðumuz günlerde yaþandý. Engelli alým sýnavý konusunda medyaya en çok demeç veren Bakan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin di. Þahin birçok defa ÖMSS sýnavýyla 20 bin engellinin iþe kavuþacaðýný belirtti. Ancak bu vaat 4 Nisan 2012 tarihi itibariyle doðru çýkmadý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, 4 Nisan 2012 tarihli Meclis Genel Kurulunda yaptýðý açýklamada, ÖMSS ile alýnacak engelli memur sayýsýný 3 bin 512 olarak belirtti.
 
Sýk sýk, "þu kadar özürlü kadrosu boþ, atama yapýlacak" diye basýna açýklama yapýlýyordu. Bu kervana son olarak Bakan Fatma Þahin de katýlmýþtý. Ancak Sayýn Þahin çok iddialýydý. Bakan Þahin, açýklamalarýndan birinde þu kadar iddialý konuþmuþtu: "Bakan Þahin, Mart ayýnda yeni bir sýnav yapýlacaðýný ve bu sýnavla birlikte kamuda 20 bin engellinin daha istihdam edileceðini açýkladý."
 
Oysaki engelli kadrolarýnýn doldurulmasý, Bakanýn isteðine göre olmuyordu. Tüm kamu kurumlarýnýn, bunu istemesi gerekiyordu. Bakan Faruk Çelik in açýklamasýndan anlýyoruz ki tüm kamu kurumlarý ayný þekilde düþünmüyordu. Olan iþ bulma umuduyla tüm sýkýntý ve sorunlarý aþýp bu sýnava umut baðlayan engellilere oldu…
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 13330 Defa Okundu
2012-04-07

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır