KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOPLUMDA SAYGýNýN öNEM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         TOPLUMDA SAYGýNýN öNEM
Toplumda saygýnýn önemi
 
Saygý; Bir kiþiyi rahatsýz etmekten ve incitmekten çekinme duygusudur. Hep söyleriz önce saygý diye. Deðer vermek saygýmýzýn ölçütüdür.
 
Öncelikle kendimize saygý duymalýyýz. Kendine saygý duymayan, deðer vermeyen insanlarýn kimseye saygý duyacaðýný sanmýyorum. Ýnsanlarýn hak ve özgürlüklerine, özel yaþamlarýna, düþünce farklýlýklarýna saygý duymalýyýz. Ayrýca çaðdaþ bir toplumda yaþamanýn, ahlaki ve hukuki kurallarýn gereði de budur.
 
Düþünme yetisi evrende sadece biz insanlara verilmiþtir. Bizlerin duygularý ve hisleri vardýr. Üzülürüz, aðlarýz, seviniriz. Ne hava, ne su, ne bitki nede bir hayvan bu duygularý taþýmazlar. Öyleyse bizler deðer bilmeli, saygý ve sevgi hislerine sahip olmalýyýz. Ýnsanlarý ve çevremizdeki her þeye saygýlý olmak herkesi mutlu eder, baþta toplumsal yaþamý ve kendi yaþamýmýzý kolaylaþtýrýr.
 
Toplum içerisinde yaþamak öncelikle saygýlý olmayý gerektirir. Saygý sadece büyüklere karþý duyulan bir hürmet anlamý olarak algýlanmamalý, Bana göre, insan önce SAYGIYI öðrenmeli, yaþadýðý cevrede ki her þeye SAYGILI olmasýný bilmeli, anneye, babaya, eþine, dostuna, çocuðuna, arkadaþýna, insanlara, iþine, hayvanlara, bitkilere, taþa, topraða, kullandýðýmýz eþyalara, kýsaca dünyaya SAYGILI olmalý. Saygýlý olmadýðý sürece, insanlýk görevini yerine getirmiþ olamaz.
 
Saygý sadece insana olmamalý, sen kaldýrým taþýna saygý duymayýp onu yerinden sökersen, o kaldýrýmda yürürken ayaðýn çukura düþer bir yerini kýrarsýn, sen kuþlara saygý duymazsan, ne sabah güneþle öten kuþ kalýr, ne kýrýntýlarý toplayan kuþ, ne böcekleri yiyen kuþ, her yanýmýz börtü böcek olur. Sen kullandýðýn toplu taþým araçlarýna saygý duymazsan oda sana saygý duymaz, yolda kalýrsýn. Sen parkta oturduðun banka saygý duymazsan oda sana saygý duymaz, parkta oturacak yer bulamazsýn ve birçok þey daha sýralanabilir.
 
Saygý insani olgulara da olmalý, hastalýða saygý, sevgiye saygý, aþka saygý, düþünceye saygý. Kimseyi içinde bulunduklarý durumla ilgili yargýlama, aþaðýlama yâda yýkýcý eleþtireler yapmamak gereklidir.
 
Neden bir sorun varsa dostça uyarýlar yâda yardým etmeye çalýþmýyoruz? Ya yargýlayýp, ya da dedikodusunu yapmaya çalýþýyoruz. 
 
Neden içimizdeki sevgi tohumlarýný yok ediyor kin, nefret gibi kötü duygular besliyoruz?
Hâlbuki biz yargýlayýcý bir merci deðiliz, Biz insanýz… Ýnsanlar hata yapabilirler. Ahlaki ve hukuki kurallar nezdinde Ýnsanlar yapmýþ olduklarý hatalarý bile varsa bedellerini kendileri öderler.
 
Saygýnýn olmadýðý yerde ne sevgi, ne merhamet, ne insanlýk nede dostluk olur.
 
Saygýnýn, sevginin ve hoþ görünün yitirilmediði bir dünyada yaþamak dileðiyle…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 25290 Defa Okundu
2012-05-23

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır