KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TOPLUMDA VAR OLMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         TOPLUMDA VAR OLMAK
Toplumda var olmak
 
Kiþisel geliþim insanýn en büyük var oluþudur. Ýnsan her gün kendisini yenileyen ve bu yenileme döngüsü içerisinde varlýðýný devam ettirmeye çalýþan bir bütünlüktür. Toplum içerisinde saðlam bir yere sahip kiþilerde görülen karakterlilik aslýnda o toplumun bir aynasýdýr. Binlerce insaný barýndýran toplumlarda çok karakterlilik olmasý ise tamamen doðal bir þeydir. Toplumda var olmak sadece karakter bütünlüðü ile sýnýrlý deðildir.
 
PEKÝ, TOPLUMDA NASIL VAR OLURUZ?
Bugün ülkemize baktýðýmýzda yapýlan medya haberleri gösteriyor ki toplumsal zihniyetimizde aþýrý bir gerileme var. Kendi milli benlik ve kültürümüzün çok uzaðýnda barýnýyoruz. Zaman içerisinde yaþamýþ olduðumuz toplumsal sorunlar ve bize doðru olarak lanse edilmeye çalýþýlan zihniyetler bizim kültürümüzden uzakta kalmamýza neden olan en önemli sebeplerdir.
 
Ýnsanlar geleceklerini geçmiþinin üzerine kurmamalýdýr. Bugün Türk toplumunun içerisinde rastladýðýmýz en büyük sorun okumamaktýr. Okumayan, araþtýrmayan bir insan her daim basýk karakterliðe mahkûmdur. Okumadan yahut tartýþmadan bir þeyler elde etmek piyangodan çýkan para ile zengin olmak gibidir. Bir þeyi ne kadar kolay kazanýrsak o kadar kolay da kaybederiz. Bunun içindir ki sadece duymak deðil, bir þeylerin farkýna varmak, araþtýrmak ve bunlar ile hayatýmýzý yöneltmek gerekir. Bunun için ise okumak þarttýr.
 
PEKÝ, BÝZE OKUMAK NE KATACAK?
Karakterlerin yerleþmesi kiþinin ufkunun geniþliði ile paraleldir. Ne kadar geniþ bakarsanýz o kadar ayrýntýlý görürsünüz. Ayrýntýlý düþünme demek baþkalarýnýn görmediðini yahut dikkat etmediðini sizin görmeniz demektir. Bu anlayýþý ancak okuma ile elde edebilirsiniz.
Okumak ayný zamanda karakterdir. Belki bir roman belki de denemede gizli kahraman siz olabilirsiniz. Elinizdeki eserde ne kadar karakter tespit eder ve bu karakterden bir parça kaparsanýz sizin karakterinizde o derece geliþmiþ olur. Yukarýda da söylediðim gibi toplum içerisinde saðlam bir yere sahip olmak ve kiþisel anlamda geliþebilmek için karakter bütünlüðü þart. Karakter bütünlüðü için ise okumak þart.
 
Kýsaca özetlemek gerekirse saðlam bir toplum için saðlam bir karakter gerekmektedir. Saðlam bir karaktere bürünebilmek için ise okumak, yorumlama yeteneði edinmek olmazsa olmazdýr. Bu iki vasfý edindiðimizde kiþisel geliþimimizin büyük bir bütünlüðü tamamlanmýþ olacaktýr.
 
Okumayan yorumlayamaz, yorumlayamayan ise geliþemez.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3033 Defa Okundu
2012-06-11

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır