KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BüYüK PROJE BüYüK ADALETSZLK!

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BüYüK PROJE BüYüK ADALETSZLK!
Büyük proje büyük adaletsizlik!
 
ÖMSS: Büyük proje, büyük adaletsizlik! TÜRKÝYE’ DE 9 milyon engelli vatandaþýn en önemli sorunlarýndan biri istihdam. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn engellilerin istihdamý için “büyük proje” olarak takdim ettiði “Özürlü Memur Seçme Sýnavý” yeni bir hayal kýrýklýðý olmanýn ötesine geçemedi.
 
Resmi rakamlara göre Türkiye’de engelli sayýsý 9 milyon. Engellilerin sosyal yaþama katýlýmlarýndan tutun da eðitimine kadar pek çok þey, sorunlar yumaðýnýn bir parçasý olarak karþýmýzda duruyor. Bu yumakta en çok düðüme yol açan sorunlardan biri de engellilerin istihdamý. Çözüm için genel seçimler öncesinde pek çok vaatte bulunulan; Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlýðýnýn isminden “kadýn” kelimesini kaldýrýrken en önemli gerekçelerden biri olarak bakanlýðýn “Özürlülerin ve bakýma muhtaçlarýn sorunlarýnýn da muhatabý” olacaðýný göstermiþti.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn engellilerin istihdamý için “büyük proje” olarak takdim ettiði çözüm ise “Özürlü Memur Seçme Sýnavý” oldu.
 
SINAV SORUNLARLA YAPILDI
29 Nisanda gerçekleþtirilen sýnav öncesinde de sonrasýnda da pek çok tartýþma ortaya çýktý.? 55 sayfalýk sýnav kýlavuzu sýnava girecek olanlara ulaþtýrýlmadý, bakanlýðýn ve ÖSYM’nin Ýnternet sitelerinden okunabileceði söylendi? Baþvuru yapan pek çok engelli sýnav kýlavuzunda yer alan “Bazý engelli gruplarýna ek süre verileceði, ihtiyaç olduðunda okutman ve iþaretleyici desteði saðlanacaðý” gibi bilgilere eriþemedi? Sýnavýn yapýlacaðý merkezler engelliler için uygun binalar deðildi. Fiziki koþullarý uygun olmayan okullarda sýnavlara girmek zorunda kalan engelliler en çokta rampa ya da asansörün olmamasýnýn sýkýntýsýný yaþadýlar? Sýnav sýrasýnda okutmanlarýn ve iþaretleyicilerin nasýl seçildiði belli deðildi. Sýnava giren bazý engelliler okutmanlarýn okuma güçlüðü çýkardýðýný, “Sadece 1 kere okurum, ikinciyi okumam” dediðini aktardý.? Sýnavýn ardýndan açýklanan kadrolar ve yerleþtirmelerin yapýlacaðý kurumlar açýsýndan da pek çok sorun var. En fazla kadronun Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna müezzin-kayyým, imam-hatip, kuran kursu öðreticisi almak üzere açýlmasý dikkat çekici.?
 
Tercih süresinin yetersizliði en büyük þikâyet konusu. Fakat açýlan kadrolardaki adaletsizlik bu sorunu bir nebze geride býrakýyor. Önce 20 bin kiþinin alýnacaðýnýn söylendiði sýnavda sonrasýnda bu rakam 3 bine düþürüldü. Tepkiler üzerine ilk etapta 7 bin kiþinin yerleþtirileceði, önümüzdeki iki yýl içinde ise 13 bin kiþinin yerleþtirileceði ifade edildi. Bütün bu sürecin hükümetin meseleye bakýþýndan kaynaklandýðýný söyleyen engelliler, asýl sorunlarýn ise atamalar yapýlýnca ortaya çýkacaðýný söylüyor. Boþ vaatlerle aldatýldýðýmýzý düþünmekteyiz.
 
MUAMMALAR ADALETSÝZLÝK YARATIYOR
Engellilerin yaþadýklarýnýn en yakýn tanýðýyým çünkü onlardan biriyim. Engellilerin sýnava hazýrlanmalarýna ve sýnav sonuçlarýna göre tercih yapmalarýna Dernek olarak yardýmcý olduk, ÖMSS’nin tüm engellilerin eþit derecede faydalandýðý bir sýnav sistemi olmadýðýný söyleye bilirim diye düþünüyorum. Sýnavýn ismine bakarak devletin mantýðý ortaya çýkýyor fakat açýlan kadrolarýn engellilerin “Emek vererek kendi hayatlarýný kazanacak olan” vatandaþlar olarak deðil, adeta lütuf gösterilmiþ kullar olarak görüldüðünü göstermektedir.
 
“Özürlü memur deniyor ama ‘hizmetli’ kadrosu alýyorlar aslýnda. Atamasý yapýlacak olanlar 650’ye tabi olacaklar mý, olmayacaklar mý, henüz bilmiyoruz. Tüm engelliler ayný sýnava tabi tutuldu. Lise ve üniversite mezunu olanlar da ayný sýnava tabi tutuldular. Tercihlerin neye göre yapýlacaðýna iliþkin bir ölçüt yok. Engellilerin yaþamý sadece aileleri tarafýndan düzene konulabiliyor, bu açýdan þehir deðiþtirmek onlar açýsýndan tüm yaþamlarýný baþtan düzenlemek anlamýna geliyor.
 
Ancak, tercihleri yaparken þehir dýþý da olmak üzere arkadaþlarýn kendince yapabileceklerini inandýklarý bölümleri iþaretledik, tercihlerin hangi kriterlerle yapýlacaðý muammasýnýn engelliler arasýnda da ayrýmcýlýk anlamýna geldiðini ifade edebiliriz. Tercihler eðer puanlama sistemine göre yapýlacaksa ortopedik engellilerle görme engelliler, iþitme engellilerin önüne geçecek. Çünkü iþitme engellilerin okuduklarýný geç anlamaktan kaynaklý bir problemi olduðu için sorularý okuduklarý halde geç anlýyorlar. Bu nedenle de daha az puan alýyorlar. Bize göre bu sorun aslýnda sýnavýn hazýrlanma sürecinde göz önüne alýnmalýydý. Bir görme engelliyi bir ortopedik engelliyle ayný sýnava tabi tutabilirsiniz, ama bir iþitme engelliyi onlarla ayný sýnava tabi tutmanýz pedagojik açýdan da hiç doðru deðil. Görmeyen bir engelliye verilen ek süre ya da okutman desteði iyi bir çalýþma ama ayný özen iþitme engelliler için de gösterilmeliydi, ancak bu olmadý.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7557 Defa Okundu
2012-08-05

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır