KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BAKMAK, GöRMEK, FARK ETMEK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BAKMAK, GöRMEK, FARK ETMEK
Bakmak, görmek, fark etmek
 
Yaþadýðýmýz dünyada baktýðýmýz ama görmediðimiz birçok güzellik görmemizi bekliyor. Denizin hýrçýn dalgasýnda, dað baþýndaki papatyada, bir sokak kedisinde o yaþama sevincini duymuyorsak, sadece baktýðýmýz görmediðimiz içindir. Sabahlarý karþý komþuna günaydýn demiyorsan, bakkalýndan iyi günleri esirgiyorsan, bir yaþlýya yardým etmiyorsan fark etmiyorsun demektir.
 
Çöpe atýlan ekmeðe muhtaç yoksulu, giymediðin giysiye ihtiyacý olan fakiri görmüyorsan fark etmiyorsun demektir. Yaþamak ne güzel deðil mi? Nefes alabilmek. Ama en güzeli sadece kendin için deðil baþkalarý içinde yaþayabilmek. Aldýðýn her nefesin bir parçasý baþkasý için olmalý.
 
Senin yaþadýðýn mutluluðu, hüznü, sevgiyi, korkuyu baþkalarýyla paylaþmadýðýn sürece ne kýymeti var ki. Komþunun, arkadaþýnýn yaþadýðý sevinci, hüznü, mutluluðu, korkuyu görmediðin sürece ona nasýl faydan dokunur. Buda bakmak deðil görmek demektir. Fark etmek demektir...
 
Güneþ doðarken çiçeklerin kýpýrdanýþlarýný, yüzlerini ona çevirmelerini izledin mi hiç? Çocuðun parký gördüðünde yüzündeki gülümsemeyi? Yardým ettiðin bir yabancýnýn sana bakýþlarýný? Dünyanýn tek senin için yaratýlmadýðýnýn farkýna varmayý fark ettin mi? Cevabýn evet ise ne mutlu ki bakmayý görmeyi ve fark etmeyi biliyorsun.
 
Bir gününü ayýr ve evine bir bak. Çevrede sana lazým olmayan ama komþundan gördüðün için aldýðýn, belki ona senden daha çok ihtiyacý olan biri olduðunu düþüneceðin birçok eþyayla karþýlaþýrsýn. Gar dolabýný baktýðýnda, belki on belki daha fazla gömlek ya da eteðe sahip olduðunu görürsün ve genelde kaç aydýr hemen hemen iki üç çiftini kullandýðýný fark edersin.
 
Ýnanýn ki fark etmek için asla geç kalmayýz. Size uzanan ellere bakmayý, görmeyi ve fark etmeyi artýk geciktirmeyin. Sevgileri fark edin. Üzüntüleri fark edin. Hayatýn kýsalýðýný, yarýnlarýn gizemini, dünün geçmiþte kaldýðýný, fark edin. Bakabilen, görebilen ve fark edebilen gönül gözlerimiz için binlerce kez þükürler olsun… 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5094 Defa Okundu
2012-08-24

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır