KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SOSYAL BR ÝNSAN NASýL OLUNUR?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SOSYAL BR ÝNSAN NASýL OLUNUR?
Sosyal Bir Ýnsan Nasýl Olunur?
 
Sosyal kelimesinin anlamý; toplumla ilgili, toplumsal, içtimai demektir. Bunu biraz daha açacak olursak, sosyal olmak; toplumun üyesi, topluma ait, toplumla ilgili, topluma baðlý olmak demektir.
 
Ailemizin, akrabalarýmýzýn, iþ veya yakýn arkadaþlarýmýzýn, mesleki ve diðer çevrelerimizden olmayan diðer insanlara; mahalle, þehir, ülke ayrýmý gözetmeksizin, tanýmadýðýmýz halde sorununu hissetmek ve duygusunu yaþamak, “sosyal olmak” demektir. Toplumun sorunlarýyla ilgilenmek sureti ile çözüm üretmek, “sosyal olmak” demektir.
 
Toplumlarý oluþturan ve düþünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanlar, “bireydir” yani sosyal olmak, birey olmak demektir. Birey olduðunu duyumsayan insanlar, toplumdaki yerini kavrar ve yerini belirlemeye baþlar. Yerini algýlayan insanlar, topluma kayýtsýz kalamazlar ve “sosyal bireyler” olurlar.
 
Sosyal birey olabilmek, organize olmak demektir. Meslek odasý veya sendika üyeliði deðil; çýkarsýz, yardým ve katkýda bulunmak için bir araya gelmek “sosyal olmak” demektir. Yaþlý, kimsesiz, çocuk, hayvan, bitki, doða vs. için zaman harcamak ve bundan zevk almak, “sosyal olmak” demektir. Ya da bu amaçlarla kurulmuþ (çýkar amaçlý deðil) örgütlere üye olmak ve çalýþmak “sosyal olmak” demektir.
 
Sosyal olmak için bu olgular yeterli mi? Hayýr!..
 
Soru soran, sorgulayan, öðrenme arzusunda olan, kendi dünyasý içindekini deðil, dýþýndaki dünyayý da araþtýrýp, öðrenen ve bu iradeye sahip olabilmek “sosyal olmak” demektir.
Ýletiþimi dar, eksik veya yetersiz olan insan, sosyal olamaz. Duygu, düþünce veya bilgilerini baþkalarýna aktarabilmesi ve bunun için her türlü yolla icrasý, “sosyal olmak” demektir.
 
Ýki de bir “Omuz silken”, bir olay karþýsýnda “Bana ne” diyen, birilerinin sýkýntýsýnda “Ne hali varsa görsün” veya “Herkesin derdi beni/seni mi gerdi?” diyen, ya da “Aman sende” diyenler, “sosyal deðildir.” Bu vurdumduymazlardan sosyal olmalarýný da beklemeyiniz, kendi çýkarlarý ve yaþamlarý için vardýrlar.
 
Þu ana kadar sosyal olmanýn “organize olmak” gibi bir yansýmasý çýktý, halbuki öyle deðil. Ýlle de sosyal örgütlere, derneklere, vakýflara üye olarak, hayýr yaparak da sosyal olunmaz. Buradan “mutlak bir sonuç” çýkarýlmasýn lütfen.
 
Birey olarak kendi iþleri dýþýnda, kendi ideallerinin yaný sýra; bireysel, gündelik “þeyleri” de ihmal etmemesi gerekir.
 
Neler mi?.. Sinema, tiyatro veya yemeðe gitmek, futbol oynamak, tatile çýkmak, pazara gitmek, sokakta ya da parkta çocuklarla beraber oynamak, atlamak, hobilerle uðraþmak vs. ve bunlara da zaman ayýra bilmektir. Hatta; aðýr takýlmak yerine, kimi zaman hafif takýlmak, “sosyal olmak” demektir.
 
Diyaloglarda, güzel cümleler kurabilme ve genel kültürünün üst seviyelerde olmasýný bilmek deðil, hoþbeþ iki laf edebilmektir, gerginsiz ve gerilimsiz konuþmaktýr. Karþýndaki kiþi ile zeka yarýþýna girmeden, üstünlük taslayarak deðil; “haklýsýn” veya “dediðin gibi” ya da “sana katýlýyorum” diyebilmek, konuþabilmektir. Bilgin daha üstlerde olsa dahi; alçak gönüllülüðü, hoþgörüyü ve sabýr göstermeyi bilebilmek “sosyal olmak” demektir. Ancak riya olmadan yapýlmalýdýr ve yalakalýk deðildir..
 
Sosyal olmak budur. Bugüne kadar “Sosyal topluluk” deyimini kullanarak insanlarý yanýltmýþ, sosyal olgu adýna hiçbir þey yapmamýþ olanlar ve “Sosyal topluluk” ifadesini kullanmakta, utanmadan da bu olgudan nemalanmaktadýrlar. Aslýnda, “Sosyal olmak” açýlýmýnýn anlamýný çok iyi bilmelerine raðmen, sosyal bir etkinlik giriþimine seyirci kalýrlar ve bunun için çabalayanlara da içlerinden gülerler. Düzenlerinin ve benciliklerinin gereði, kullandýklarý sloganlarýný dahi deðiþtirmekten imtina ederler.
 
Maalesef; bu oluþumlara aldananlar çýkmýþtýr (ben de dahil), çalýþmak için çýrpýnmýþ, ama mücadeleleri “beyhude” olmuþtur. Sosyal olmak ve “Sosyal topluluk” oluþturmak kolay deðildir, keyif verdiði kadar cefasý da vardýr.
 
Bir organizasyona girerken sloganlara deðil, ruhuna bakýnýz ve bu konuda neler yapmýþtýr, araþtýrýnýz.
 
Sosyal Olmak; Kapsamlý olmak, niteliðini sürekli geniþletmeye istekli ve hevesli olmak demektir.
 
Sosyal Olmak; Toplumda soluk almak ve var olmak demektir.
 
Sosyal Olmak; Yarýnlar demektir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 15358 Defa Okundu
2012-09-24

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır