KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER DüþüNüYOR MUSUNUZ?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER DüþüNüYOR MUSUNUZ?
Engellileri Düþünüyor musunuz?
 
Eðer engelli deðil iseniz, dünyayý yaþayan þanslý insanlardan birisiniz demektir. Engelli olmak; öncelikle bir saðlýk sorunudur. Saðlýklý olmak ise, dünyanýn en büyük servetine sahip olmak demektir. Bir ömrün sonuna kadar saðlýklý yaþamayý kim garanti edebilir ki? Her gün yüzlerce trafik kazasý, yüksekten düþme, ev kazasý, iþ kazasý, sportif kazalar olurken, her an hepinizin baþýna bir kaza olasýlýðýnýn gelmesini aklýnýzdan çýkarmamalýsýnýz.
          
Türkiye’de engellilerin nüfusunun toplam nüfusa oraný % 12.29 olduðunu biliyor muydunuz? Evet, bu orana göre, ülkemizde 8.431.937 kiþi engelli olarak yaþamlarýný sürdürmektedirler. Ne var ki çarþýda, Pazar da, sokakta yürürken engellileri pek göremezsiniz. Sebebini hiç kendinize sordunuz mu?
 
Çünkü þehrimizde ne yazýk ki iç ve dýþ mekânlar da ki fiziki koþullar engellilere uygun deðildir. Otomobiller kaldýrýma park etmesin diye; belediyemiz döþediði kaldýrým taþlarýný yoldan yüksek tutuyor ki; Benim tanýdýðým genç ve saðlýklý kardeþlerimiz çýkýp inmekte bile zorlanýyorlar yada kaldýrýmlarýn iþgal edilmesi nedeniyle kaldýrýmlarý kullanamýyorlar. Kaldý ki biz engelliler kullanabilelim. Umuma açýk mimari yapýlarýmýzýn kaç tanesinde engelliler için ve ya çocuk arabasý kullanan annelerimize göre düzenleme var olanda ne kadar kullanýþlý.
 
Geliþmiþliðin bir ölçüsü de; engelliler in toplumsal yaþama katýldýklarý orandýr. Geliþmiþ ülkelerde toplumsal yaþamýn her alanýnda, engellileri görebilirsiniz. Yasalarýmýzý incelediðimizde her konuda, iþ, eðitim, vergi, umuma açýk mekanlarýn fiziki koþullarý gibi,.., engellilere yönelik imkan ve kolaylýklar saðlayan maddeler mevcuttur. Ama ne yazýk ki uygulamada büyük eksiklikler vardýr. Çok þey sadece kanun maddeleri arasýna sýkýþýp kalmýþtýr.
 
Þehrimiz deki saðlýk hizmetleri yetersizdir. Saðlýk sistemindeki eksiklikler, týbbi yetersizlikler, bilgi eksikliði, vb.. gibi nedenler den dolayý, engelliler, yeterli ve sürekli saðlýk hizmeti alamamaktadýrlar, nedeniyse saðlýk ocaklarýndaki rampalarda saklý olsa gerek.
 
Engellilere yönelik, rehabilitasyon ve rekreasyon merkezlerinin sayýsý yeterli gibi görünse de mevcut olan geliþmiþ merkezler deðildir. Engellilerin rehabilitasyon merkezlerinde, yaþama hazýrlanarak, toplum içinde atýl deðil verimli birer birey olmalarý saðlanmalýdýr.
 
 Üstelik engellilerden belli alanlarda, saðlýklý insanlardan daha çok verim alýnabilir. Þöyle ki; her hangi bir organý çalýþmayan insanýn, bir baþka organý daha çok geliþmiþ oluyor. Örneðin; görme engelli birinin görme duyusu yerine, dokunma, hissetme duyularý, saðlýklý bir insandan daha çok geliþmiþ oluyor.
 
Ýþte bütün bu imkansýzlýklar nedeni iledir ki; engellilerimiz evlerine kapalý, bakýma muhtaç, yaþama sevinci bir yana, yaþama küsmüþ, mutsuz bir yaþam sürmektedirler. Oysa; bizlerinde sizler gibi umutlarý, hayalleri, idealleri var. Sizlerden farklý olarak onlarýn bir de engelli olmamýzdan kaynaklanan problemlerle dolu bir dünyamýz var.
 
Sizlere düþen, engellilere karþý biraz daha saðduyulu olarak onlarý daha iyi anlamak ve yardým etmektir. Buna engelli park yerlerine ve rampa önlerine park etmemekle baþlaya bilirsiniz. Hepinize bir ömür saðlýklý bir yaþam dileðimizle…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7861 Defa Okundu
2012-10-09

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır