KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLK LAH CEZA Mý?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLK LAH CEZA Mý?
Engellilik ilahi ceza mý?
 
Çoðu zaman düþünmüþümdür ben neden engelli oldum. Bu bana Allah tarafýndan verilen bir cezamýdýr?
 
Dini açýdan bu konuda çok tartýþmalar çýkmýþtýr. Bunlarda genellikle engelli olan birey için þöyle düþünülür: “Sen çok kötülük yapacaktýn”,Topluma faydalý biri olmayacak diðerlerine zarar verecektin”de böyle bir cezayla karþýlaþtýn ki bu kötü iþleri yapmayasýn diye önlem amaçlý olarak engelli oldun diye genel bir kaný vardýr.
 
Hatta bu düþünceyi destekleyen TV’ler de çoðumuzun izlediði dizilerde birilerine zarar verenlerin, sonu sakat kalmak, kör olmak, ayaklarý felç olmak gibi kötü sonla biten kavramlar sürekli öne çýkartýlýyor. Engelli de düþünüyor ki Allah tarafýndan bana bu engelinin verilmesi bir cezadýr. Böylelikle sakat kaldýn ki kötülük yapma ihtimallerin aza indirildi veya yaptýðýn kötülüklerin cezasýný buldun. Gibisinden düþünceler kafasýnda dolaþýp durur. Gerçekten bu böylemidir. Her isteyerek veya istemeyerek kötülük yapanýn sonu ölümün dýþýnda sakat, kötürüm kalmak mýdýr?
 
Ayrýca þöyle bir düþüncede hâkim, bu dünyada engelli olduðun için sana bir imtihan yapýlýyor. Ne kadar çok çile çekersen ve bunlara iman gücüyle dayanýr isyan etmezsen öbür dünya da çektiklerinin mükâfatýný alacaksýn. Asýl olan öbür dünyadýr. Bu dünya gelip geçicidir. Her ne kadar bu düþünceyi desteklesem de bazen de içimden keþke normal olsaydým, herkes gibi koþup oynasaydým, kimse bana acýyarak bakmasaydý, iþ ararken sana bakýp sen sakatsýn nasýl yapacaksýn diyen patronlara karþý ezik olmasaydým, keþke okul arkadaþlarým sarhoþ gibi yürüyüþümden alay etmeseydi. Rahatsýzlýðýmdan dolayý bende asi ve anlaþýlmaz, içine kapalý, acýmasýz, umursamaz biri olmasaydým dediðim olmuyor deðil.
 
Ýþte bir engellinin penceresinden olaylara baktýnýz. Þimdi soruyorum sizce Engellilik Ýlahi bir ceza mý?
 
Yoksa…
 
Yüce Yaratýcýnýn hükümlerini öðrenenler bilirler ki hayat bir “imtihan” alanýdýr. Yine bilirler ki bu imtihanda kimseye herhangi bir ayrýcalýk yoktur. Yani Peygamberlerde, normal insanlarda bu imtihaný görmek, yaþamak zorundadýr. Bu Yaratýcýnýn koyduðu bir kanundur.
Engelli olmakta bir imtihan çeþididir ve Yüce Allah dileðini bu çeþit bir imtihan tarzýyla dener. Kiþi imtihanlarýný baþarýlý bir biçimde verme, ya da verememe durumuna göre bir mükâfat veya ceza görür. Bu durumda Engelli olmayý ALLAH’TAN bir ceza görmek yanlýþ bir düþünce olur.
 
Olaya çok farklý baþka bir açýdan! Bakmak ve sizlerle bir düþüncemi paylaþmak istiyorum;
Kuran-ý okuduðumuzda içinde kör, saðýr, topal... vs biz engellileri anýmsatan kelimeler kullanýlarak örnekler verilmiþtir.
 
Örneðin: “ARAF Suresi:195- Onlarýn yürüyecek ayaklarý, tutacak elleri, görecek gözleri veya iþitecek kulaklarý mý var? De ki: “Haydi çaðýrýn o ortaklarýnýzý, sonra bana istediðiniz tuzaðý kurun ve elinizden gelirse göz açtýrmayýn.”
 
Bir baþka örnek: (Bu Ayetin manasýný anlamak için önceki ayetleri de okuyunuz) “HUD Suresi:24. Bu iki ayrý grubun meseli, kör ve saðýr ile gören ve iþiten gibidir. Bunlar hiç eþit olabilirler mi? Hâlâ düþünmeyecek misiniz?” ...vs
 
Ayetlerde geçen biz engellilerle ilgili bu tarifleri okuduðumda birden aklýma þu geldi. Demek ki biz engelliler öyle örnek insanlarýz ki (her manada), Yüce Rabbimiz insanlara doðrularý, yanlýþlarý bildirirken bizlerden, engelli insanlarýn durumlarýndan misaller vermiþ. Bu bana bir bakýma gurur verdi diyebilirim. Bu yüzden engelli oluþuma neden “ceza” gözüyle bakayým ki?...
 
Allah cümlemizi de imtihanlarýný hakkýyla verebilen kullarýndan eylesin...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7340 Defa Okundu
2012-12-20

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır