KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL SORUNLARý öNEMSENMYOR MU?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL SORUNLARý öNEMSENMYOR MU?

Engelli sorunlarý önemsenmiyor mu?

Yaþadýðýmýz ülkemize, þehrimize, çevremize ve ailemize baktýðýmýz zaman, birçok konuda özellikle eðitim ve saðlýk, istihdam alanýnda engelli insanlar hala sorunlar yaþamaktadýrlar. Öyle sorunlar yaþamaktadýrlar ki insan çoðu zaman “pes artýk” diyor. Hatta bazen insan yaþadýðý sorunun trajikomik olduðunu gözlemliye biliyor.
Günümüz þartlarýnda her þeyin Avrupa Birliði standartlarýnda yapýlmasý için bazý düzenlemelerin yapýldýðýný þahit olmaktayýz. Fakat engelliler ile ilgili sorunlarda hala eski zihniyetlerden kalma fikirlerle, hiçbir deðiþim ve geliþim göstermeden ilerleme çabalarý gözümüze çarpmaktadýr. Öyle ki; bazý düzenlemelerde adeta dünleri de aratýr olmaktadýr. Ýþte insan bu noktada þunu düþünemeden edemiyor. Acaba biz engellilerin ilahi kudretin verdiði engelinin yanýnda birde bu kul yapýsý engellerle mücadele neden etmekteyiz? Bizler engellilerde bu toplumu oluþturan birer ferd olarak en güzel ve en iyi þartlarda ve koþullarda yaþamak hakkýmýzken bu çileler engellilere neden yaþatýlýr?
Ýþte böyle bir durumda biz engellilerin aklýna ister istemez þöyle bir soru geliyor. Acaba engelli sorunlar önemsenmiyor mu? Günümüz toplumunda önemli bir kitleyi ilgilendiren bu sorunlarýn bu kadar aðýrdan alýnmasý, bu kadar atýl bir þekilde yaklaþýlmasý birçok engelli insaný ve engelli yakýnlarýný maðdur etmektedir. Bu konularda yapýlan çalýþmalarýn çok sýnýrlý olduðu ve engellilerin hak ettiði yaþama ortamýnýn oluþturulmadýðý açýk ve net bir þekilde görülmektedir.
Günümüzde insana verilen deðerin; yaþam þartlarýnýn iyileþtirilmesi, ekonomik ve sosyal yönden güzel imkânlarýn sunulmasýyla deðerlendirilmesi gerekmektedir. Þifahi söylemlerle ve atýl eylemlerle yapýlan çalýþmalarýn kimseye bir yarar ve deðer noktasýnda bir getiri saðladýðý zaten söylenemez. Her þeyden evvel insana insan olduðu için deðer vermek gerekir. Çünkü her insan yaþadýðý hayatta her þeyin en güzeline layýktýr. Bu deðeri insan gibi insan olan herkes fazlasýyla hak etmektedir.
Ýnsanlarýn yaþam standartlarý düzenlenirken çok yönlü ve geniþ bir açýyla düþünülerek ulaþýlabilecek en azamý insan kitlesine hitap edebilmek çok önemlidir. Bu þekilde yapýlarak bütün insanlarýn yaþama alanýný geniþletmek gerekir. Ýþte burada þunu da düþünmek gerekir; engelli olan insanlarýn toplumla iç içe olmalarý için, insanlarla kaynaþmalarý için, güzel ve mutlu bir yaþam sürdürebilmesi için, toplumun içinde, toplumla bir arada yaþamasý gerekmektedir; Bunun içinse eðitim, istihdam sorunlarýnýn biran önce aþýlmasý gerekmektedir.
Yapýlan çalýþmalarýn bu þekilde yapýlarak, engelliye gerekli deðerin ve önemin verilmesi onlarýn yaþadýklarý toplumun yaþam standartlarýnda yaþamalarý için çok büyük önem arz etmektedir.
Ýnsan yüce bir deðerdir, ona gerekli deðer verilmeli; Birlikte yaþam kültürü iyileþtirilerek, güçlendirerek geliþtirilmelidir.
 
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 286526 Defa Okundu
2010-07-09

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır