KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

21 MART DüNYA DOWN SENDROMLULAR GüNü

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         21 MART DüNYA DOWN SENDROMLULAR GüNü

21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü

Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak’ýn, “21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü” mesajý:

Birleþmiþ Milletler, 10 Kasým 2011 tarihli kararýyla 21 Mart’ý “Dünya Down Sendromu Günü” olarak tanýdý. “21/3” Down sendromlu insanlarda 21. kromozomun 3 tane olmasýný simgeliyor. Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta tüm insanlarla beraber, izole edilmeden yaþamalarýnýn büyük önem taþýdýðýný ancak birçok ülkede Down sendromlu bireylerin hala ayrýmcýlýk ve ön yargý ile karþý karþýya kalmaktadýr, Down sendromlu bebeklerde erken ve sürekli eðitimin büyük önem taþýmaktadýr.

Down sendromlu bebeklerde, doðumdan sonra 2 ay içinde eðitime baþlamak gerekiyor. Bu imkan saðlandýkça Down sendromlu kiþiler de toplumda baþarýlý oluyor. Hemen hepsi okula gidebiliyor, sosyal yaþama katýlýyor, çoðu yarý baðýmsýz yaþamlar kurabiliyor. Eskiden okuyamaz bile denilen bu bireyler artýk lise, hatta üniversite bitirebiliyor, ikinci bir dil öðrenebiliyor, çalýþabiliyor. Son 40 yýldýr dünyada uygulanan çeþitli eðitim ve terapilerle hem öðrenme hem de baðýmsýz yaþam seviyelerindeki müthiþ artýþ da bunu gösteriyor. Oysa ki her þeyden habersiz zor bir dünyaya merhaba derken kendilerine yüklenen yepyeni bir kimlikle karþý karþýyadýr down sendromlu çocuklar.

Kendilerini heyecanla bekleyen anne ve babalarýnýn yüreklerinde açýlan derin izler; ilk þaþkýnlýk ve kabul edememe duygularýnýn ardýndan yerini öylesine derin bir sevgi ve sahiplenmeye býrakýr ki, iþte o andan itibaren hayat mücadelesindeki ilk adýmlar atýlmýþ olur. Daha doðduklarý anda kendilerine yüklenen, telaffuzu bile kimileri için zor olan “down sendromu” kimliðini üstlenmiþlerdi bir kere. Ýtiraz etmeye haklarý yoktu ki. Kimse onlara bir þey sormamýþtý. Ýleride karþýlaþacaklarý zorluklarý, iç dünyalarýnda kopacak fýrtýnalarý, ailelerine verdikleri sýzýlarý, kendilerinin her zaman farklý olacaðýný bilmiyorlardý bile.

Ama yürekleri öyle temiz, öyle geniþti ki zorluklar onlarý yýldýrmayacak, önce ailelerine sonra da yaþadýklarý topluma kendilerini kabul ettireceklerdi yavaþ yavaþ. Kimi zaman davranýþlarý kardeþlerinden, oyun arkadaþlarýndan farklý olacak, büyüme evreleri ve öðrenme süreçleri hep emek isteyecekti kuþkusuz. Ama onlar azimliydiler. Gözlerinde öyle bir ýþýltý, dudaklarýnda öyle tatlý bir tebessüm vardý ki, tüm engelleri aþacaklardý bir bir. Ah... Bir de o çok sevdikleri yakýnlarý kendilerine biraz izin verse, verebilse ne olurdu sanki. O zaman hem özgürlüklerini yaþayacaklardý doya doya, hem de daha neler yapabileceklerini göstereceklerdi çevrelerindeki sevenlere. Çünkü sevgi dolu yüreklerinin ve eþine zor rastlanan inatçý azimlerinin elinden hiç bir þey kurtulamazdý kolay kolay. Bunlarý kendileri çok iyi biliyorlardý ama ya aileleri.

Kuþkusuz, aileleri onlarý çok seviyordu. Korumalarý, bazý þeylere engel olmalarý ve bir anlamda özgürlüklerini kýsýtlamalarý da hep bu sebeptendi. Ama onlar kendilerini farklý hissetmiyorlardý ki diðerlerinden. Anlayamýyorlardý kendilerine yöneltilen meraklý bakýþlarý, sorulan sorularý, oyunlara dâhil edilmemeyi, hep ayrý, hep özelde tutulmayý.

Neden neydi ki?

Tamam, belki biraz farklýlýklarý vardý çoðunluktan, ama bu onlarýn tamamen yalnýz býrakýlmalarýný gerektirecek bir neden deðildi ki. Ýþte kardeþi toplamýþ arkadaþlarýný güzel güzel oyunlar oynuyordu karþýda. Ama kendisi sadece seyretmek zorundaydý çoðu kez. Oyunlara dâhil edilmemek, yalnýz býrakýlmak ona öyle koyuyordu ki. Bazen kimselerin, hatta annesinin bile kendisini anlayamadýðýný düþünüyordu sessiz dünyasýnda. Oysaki rüyalarýnda en güzel oyunlarý o oynuyordu, hiç yalnýzlýk hissetmeden özgürce. Ailesini, arkadaþlarýný, evini, yataðýný, oyuncaklarýný, her þeyi ama her þeyi o kadar çok seviyordu ki. Sevgisizliði anlayamýyordu bir türlü.

Aslýnda anlayamadýðý, kavrayamadýðý o kadar çok þey vardý ki etrafýnda. Ýþte bu yüzden zaman zaman içine kapanýyor, kendi iç dünyasýnda duygularý ile çarpýþýyor; zaman zaman da agresif olabiliyordu etrafýna karþý. Ama sevdiklerini, özellikle annesini incitmeyi aklýndan bile geçirmiyordu.

Ýçlerinden bazýlarý çok þanslýydý, kendilerini anlayan, seven, mücadelesinde hep yanýnda olan ve güzel ortamlar yaratmaya çalýþan birer aileye sahiptiler. Ama ya diðerleri? Sanki suç sadece kendilerindeymiþçesine aileden tamamen ayrý tutulan, eðitimsizlik ve bilgisizlik nedeni ile dýþlanan, terk edilen ve kaderlerine býrakýlanlar... Onlar o kadar çok ki aslýnda.

Hepsi bizim çocuklarýmýz, hepsi bizim birer parçamýz. Onlarý sahiplenmemiz, eðitim yollarýný göstermemiz, yürekten sevmemiz için mutlaka kendimizde ya da aile çevresindeki bir yakýnýmýzda olmasýný beklemek niye o halde?

Onlar için, yaþadýklarý minicik dünyalarýndaki melek kalplerini görmek için, sevmek için daha ne duruyoruz? Ulaþýn bir þekilde onlara, sevin yürekten, içten sýmsýcak duygularla.

Çünkü onlar yüklendikleri bu zor savaþta bizim ilgimize, sevgimize ihtiyaç duyuyorlar. Melek kalplerine sevgi damlacýklarý kondurabilirseniz bir gün bir yerde; belki o zaman sizin de gözlerinize o melek gözlerin ýþýltýsý yerleþir. Bundan güzel sevgi alýþveriþi olabilir mi dünyada?

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6490 Defa Okundu
2013-03-19

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır