KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KUTLU DOðUMLA GELEN ENGELL DOSTU

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KUTLU DOðUMLA GELEN ENGELL DOSTU
Kutlu doðumla gelen engelli dostu
 
Yaratýlýþýn gayesi, marifet–i Ýlâhi. Bu marifete ermede rehber, Allah’ýn insanlarýn içlerinden seçmiþ olduðu peygamberler. Ýlk insan, ayný zamanda ilk peygamber. Ýnsanlýk tarihinin farklý zaman dilimlerinde, aklýn ulaþamadýðý noktalarda yol gösterici ve iþaret belirleyici iþte bu peygamberlerin bulunduðu nübüvvet müessesesi. Ve bu sarayýn kubbesindeki son taþ, tamamlayýcý ve sona erdiricisi Ýnsanlýðýn Ýftihar Tablosu Hz. Muhammed (sav).
 
Bir adý da Mustafa olan Allah Resulü (sav), insanlarýn içlerinden seçilen bu seçkin þahsiyetlerin arasýndan süzülen ve böylece iki kez seçime tabi tutulan Yüce Þahsiyet. Varlýðýn gayesini öðretmiþ, her sahada ideal insan olma portresini yaþantýsýyla göstermiþ, dünya–ahiret arasýnda olmasý gereken dengeyi yerine oturtmuþ, insanlarýn fýtratlarýna su gibi, hava gibi muhtaç olduklarý gerçek din duygusunu yerleþtirmiþ, beþer yaþamýnda uygulanmasý insaný mutluluða götüren ideal kurallarý belirtmiþ ve insanlarýn her zaman muhtaç olduklarý güzel ahlâk ilkelerini talim etmiþtir.
 
Hayatýna kuþ bakýþý bakýldýðýnda hemen ilk safhada onun, Allah’ýn vahyi kontrolünde hareket ettiði, vazifesi karþýlýðýnda en küçük maddi bir beklenti içinde olmadýðý, son derece samimi olduðu, insanlarý Allah’ýn birliði ve varlýðýna çaðýrdýðý, hedef ve gayesinin son derece açýk olduðu görülür.
 
Yine yaþantýsýna bakýldýðýnda, hemen göze çarpan þeylerin, söz ve davranýþlarýnda son derece doðruluðu, emanet noktasýnda zirvede oluþu, üzerine aldýðý kudsi görevi yerine getirmedeki titizliði, ortaya çýkan karmaþýk meseleleri son derece rahat, kolay ve herkes tarafýndan benimsenen bir þekilde çözüme kavuþturmasý ve masumiyeti olduðu görülür.
 
Sosyal hayatta herkesin eþit haklara sahip olduðunu belirten ve üstünlüðün sadece iman ve takvada olduðu mesajýný veren Hz. Peygamber efendimiz (a.s.v.) hem maddî, hem de bedenen zayýf kiþilerin yanýnda yer almýþ ve onlara insanca muamelede bulunmuþtur. Onlarý iman ve takvalarýndan dolayý övmüþ, deðer vermiþ ve üstün görmüþtür. Örneðin bir hadiste Hz. Peygamber bu durumu þöyle anlatýr: “Size cennetlikleri bildireyim mi? Onlar hem zayýf olduklarý hem de halk tarafýndan zayýf görüldükleri (dezavantajlý bir sosyal kesim olduðu) için kimsenin önemsemediði ve fakat þöyle olacak diye yemin etseler, isteklerini Allah’ýn gerçekleþtireceði kimselerdir.”
 
Ýslam dini, toplumun en zayýf halkasý olan engelliler ve yoksullarýn sosyal koruma kapsamýna alýnmasýný emrederken bütün insanlýða rahmet olarak gönderilen en son Peygamber de örnek tutum ve davranýþlarýyla bu emirleri deðiþik sosyal pedagojik yöntemlerle caný gönülden hayata geçiriyordu. Böylece Peygamberimizin (a.s.v.) döneminde “engelli dostu” çaðýn tesisine yönelik bütün temeller atýlmýþ oldu.
 
Ancak bireysel yönüyle Hz. Peygamber’in (a.s.v.) fýtrî ve vicdanî duygularýnýn en ileri derecede sosyal olmasý, vahiy ile baþlamaz. O, peygamber olmadan önce de bütün muhtaç insanlara karþý çok merhametli ve yardýmseverdi. Nitekim Hz. Hatice, vahyin ilk geliþinden sonra yataðýna titreyerek giren Hz. Peygamber’i (a.s.v.) teselli ve teskin etmek maksadýyla kocasýnda var olan sosyal bilinç düzeyini ön plana çýkararak, Hz. Peygamber’in toplum hayatýndaki etkin rolünü göstermiþtir. “Korkma! Allah’a yemin ederim ki, Allah hiçbir zaman seni utandýrmaz, mahzun etmez. Çünkü sen akrabana bakarsýn, sözün doðrusunu söylersin, iþini görmekten aciz olanlarýn (bakýma muhtaçlarýn) aðýrlýðýný yüklenirsin. Fakire verir, kimsenin kazandýramayacaðýný kazandýrýr, misafiri aðýrlarsýn, hak yolunda ortaya çýkan olaylarda halka yardým edersin.”
 
Hani bir gün Hz. Peygamber, bütün engelli gruplarý, toplum hayatýnýn vazgeçilmez birer fertleri olarak görmekteydi. Bir keresinde Kureyþ’in ileri gelenlerine Ýslam’ý anlatýrken görme engelli sahabi Hz. Abdullah b. Ümmi Mektûm, kendine özel olarak tahsis edilen bir refakatçiyle yanýna gelerek, her zamanki gibi Hz. Peygamber’den ilgi beklemiþti. Peygamberimiz (a.s.m.) önemli misafirleriyle meþgul olduðu halde sesli bir tonla “Ya Resulallah, bana Kur’an okut! Allah’ýn sana öðrettiðinden bana da öðret!” diyen ve talebini ýsrarla tekrarlayan Hz. Abdullah’ýn bu tutumu üzerine Hz. Peygamber, sükûtunu korumakla birlikte ona bu tavrýndan dolayý bu sefer yakýn ilgi göstermek yerine yüzünü ondan çevirmiþti. Hz. Peygamber, gayrimüslim bir gruba Ýslam’ý anlatýyordu ve misafirlerin belki de nasihate daha çok ihtiyacý vardý. Hz. Peygamber’in tek derdi, onlarý Müslüman yapmaktý. Bundan dolayý Resulullah, Hz. Abdullah’a aldýrmayýp yüzünü buruþturup döndü; sözünün kesilmesini istemedi ve misafirlerle sohbet etmeye devam etti.
Ne var ki, bir özürlüye karþý sergilenen bu mesafeli tutum, Cenab-ý Hak tarafýndan makbul görülmedi. Cenabý Hak, “Habibim” dediði Resulüne bundan dolayý ihtar etmeyi bile gerekli gördü. Sohbet gerçi biraz daha devam etti ancak tam sözünü bitirip kalkacaðý sýrada Allah’ýn Resulü’ne bir ilahî ikaz geldi:
 
“Yanýna âmâ (görme özürlü) geldi diye, yüzünü ekþitip döndü. Nereden bileceksin, belki de o, günahlarýndan arýnacaktý. Yahut o, öðüt alacak ve o öðüt, kendisine fayda verecekti. Öðüde ihtiyaç duymayan kimseye gelince, sen ona yöneliyorsun (onu kurtarmaya özeniyorsun). Onun inkâr ve isyan pisliði içinde kalmasýndan sen mesul deðilsin (Onun Müslüman olmayýp temizlenmemesinden sana ne?). Sana koþarak gelen ve Allah’tan korkan kimseyi ise ihmal ediyorsun (Sen ondan yüz çevirip baþkasý ile oyalanýyorsun). Sakýn! (Bir daha öyle yapma!)” (Abese Sûresi; 80: 1-10)
 
Bundan böyle Hz. Ýbn-i Ümmü Mektûm ve diðer engelli sahabiler hiçbir surette dýþlanmadýklarý gibi, Peygamberimizin hep en yakýnýnda görüleceklerdi. Bu hadiseden sonra Resulullah, özellikle engelli sahabilere ve tabiî ki Hz. Ýbn-i Ümmü Mektûm’a daha çok iltifatta ve ikramda bulunmuþtur. Ne zaman onu görse, hem espri olmasý, hem de o hadiseyi hatýrlatmasý babýnda “Ey Rabbimin beni ikazýna sebep olan kardeþim, merhaba!” diye onun gönlünü alýrdý. Oysa 2013‘teki ümmetin bunlarý bilmemezlikten gelme rekorlarý kýrmakta...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6687 Defa Okundu
2013-04-16

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır