KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLEMELER YüZüNDEN YAþAMAYý UNUTAN ENGELLLER

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLEMELER YüZüNDEN YAþAMAYý UNUTAN ENGELLLER
Engellemeler Yüzünden Yaþamayý Unutan Engelliler
 
10-16 Mayýs engelliler haftasýnda hiç düþündünüz mü? Sosyal yaþam alanlarýnda kaç engelliyle karþýlaþýrsýnýz. Çoðu zaman engelli birini dilenci görüp üç beþ kuruþ sadaka vererek büyük iþ yapmýþ gibi gururlanmadýnýz mý? Kimi engelliyi de engel durumundan dolayý alaya alýp kendinizce neþelenmediniz mi; çünkü hiçbir zaman engelli insanlarý fark etmediniz. Yaþadýðýnýz sokakta, hatta oturduðunuz apartmanda bir veya daha fazla engelli yaþýyor olabilir. Ancak biz onlarýn varlýðýndan haberdar olmayabiliriz; çünkü birçoðu evlere hapsedilmiþ durumdadýr.
 
Engelli bireylerin bu denli çok olmasýna karþýn, bunlarla ilgili çalýþmalar sýnýrlý kalmakta ve birçok ihtiyaçlarýna cevap verilememektedir. Engelliklere karþý toplumun daha fazla duyarlý olmasý gerekir; fakat ne yazýk ki, duyarlýlýk daha çok acýma düzeyinde ortaya çýkmaktadýr. Engelliler birçok etkenden dolayý evlere hapsedilmektedir. Bu etkenlerin baþýnda toplumun engellileri dýþlamasý gelir. Diðer bir nedense, engellilere yönelik eðitim ve iþ olanaklarýnýn yetersiz oluþu binalarýn asla bir engelliye uygun olmayýþý, insanlardaki yýkýlmaz ön yargýlardýr.
 
Toplumun engellilere karþý geliþtirdiði iki farklý tutum var: Acýmak veya dýþlamak. Aslýnda her iki tutum da engelli bireylere zarar vermekte ve onlarý yaralamaktadýr. Ýnsanlarýn engellilere acýmasý iyi niyetten kaynaklanan bir duygudur. Ýnsanlarýn birçoðu, bir engelliyle karþýlaþtýðý zaman yardým etmek ister; kaldýrýma çýkmasýna yardým eder, karþýdan karþýya geçmesini saðlar, eðer dilemiyorsa bile bir miktar para verir. Çoðu zaman da “Allah kimsenin baþýna vermesin” veya “Allah yardým etsin” diye sessizce geçirir içinden. Peki, bunun dýþýnda engellilere ne yapýlýr? Hiçbir þey…
 
Bazý inanlar ise, engellilere karþý zalimce bir tutum geliþtirir: Dýþlamak… Bu insanlar, çoðu zaman vebalý veya canavar görmüþ gibi engellilerden kaçarlar. Birçok anne baba, çocuklarýna þöyle tembihte bulunur: “Sakýn o çocuða yaklaþma; çünkü o, delidir ve sana zarar verir.” Engelli bir çocuk kendi çocuðunun sýnýfýna kaydedilirse, ortalýðý ayaða kaldýrýr. Bu tutumdan dolayý birçok yöneticimiz engelli memur, öðrenci görmek istemez ama reklamý için engelliyi de kullanmaktan da geri kalmaz.
 
Engelli çocuðundan dolayý komþusuyla, parkta, okulda kavga etmeyen çok az aile vardýr. Kavganýn temel sebebi, genellikle diðer çocuklarýn aileleri veya büyükleri tarafýndan akýl almaz bir þekilde doldurulduðu ön yargýlar sonucundadýr. Peki, bu önyargýnýn yýkýlýþ temelleri nasýl atýlacak engelliyle bir arada yaþamak cesaretini engeli bireyler kadar göstere bilecek misiniz ki bunun imkânsýz olduðunu düþünmekte benim yaþadýklarým sayesinde bir ön yargým olmuþ durumdadýr.
 
Oysaki ne yapýlmasý gerektiði konusunda peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hayatýný yani bizlere býraktýðý kuran-ý kerim ve sünnetini iyi bilip uygulamaktan geçmektedir. Unutmayalým ki peygamber efendimiz (S.A.V) bir görme engelli sahabe olan ümmü mektum (r.a.) davranýþý nedeniyle Allah tarafýndan Ýlâhî bir ikazla uyarýlmýþtýr: “Yanýna âmâ geldi diye yüzünü ekþitip döndü! Nereden bileceksin, belki de o günahlarýndan arýnacaktý! Yahut o öðüt alacak ve o öðüt kendisine fayda verecekti! Öðüde ihtiyaç duymayan kimseye gelince sen ona yöneliyorsun Onun inkâr ve isyan pisliði içinde kalmasýndan sen mesul deðilsin! Sana koþarak gelen ve Allah’tan korkan kimseyi ise ihmal ediyorsun! Sakýn! O Kur’an bir öðüttür” (Abese Sûresi; 1, 10) 
 
Peygamber efendimizin bir cüzamlýyla beraber pazarda ticaret yaptýðýnýn bilincini göz ardý ederek onun sünnetini ve ahlakýný önemsemeden yapmýþ olduðumuz hal ve tavýrlarla ne kadar onun ümmeti olduðumuz hususunu düþünmemize ve kendimizden utanmamýza yetmez mi. Sizlerse bilerek veya bilmeyerek bu konuda bilenle bilmeyende aynýdýr ayýrt etmeksizin yapýlan tek þey “El âlemin del isinin gürültüsünü çekmek zorunda deðiliz. Milletin sakatýyla ben mi uðraþamam” diyerek konuyu kapatmanýz ne kadar anlamlýdýr.
 
Engelli bireylere acýmak veya onlarý dýþlamak yerine daha farklý ve yapýcý bir tutum geliþtirilebilir. Öncellikle engelli bireyleri anlamak gerekir. Anlamak için de onlar hakkýnda çok þey öðrenmek gerekir. Onlara acýmak insani bir durumdur; fakat bu acýma hissini onlara yansýtmamak ve belli etmemek gerekir. Bu acýma hissi, onlarýn yaþam koþullarýnýn düzeltilmesi yönünde eyleme dönüþtürülmelidir. Örneðin, bir insanýn engel durumuyla veya yetersizlikleriyle ilgilenmek yerine baþarabilecekleri konulara odaklanýlýrsa, onlar da kendilerini toplumdan biri gibi görecek ve sosyal hayata daha aktif olarak katýlacaklar. Engelli bireyler toplumsal yaþamda birer asalak deðiller. Eðer bazýlarý asalak gibi yaþýyorsa, bunun temel sebebi, sakat olan toplumsal tutumdur. Engelli bireyler bütünüyle yetersiz deðildirler; onlarýn da yapabilecekleri birçok þey vardýr. Eðer gerekli önem verilirse, engelliler içinde birçok alanda üstün yetenekli bireyler çýkacaktýr. Nitekim kendi çabasýyla birçok baþarýya imza atan engelliler vardýr.
 
Bugün engelli bireylerin temel sorunlarýndan biri de toplumumuzun olumsuz tutumundan dolayý sosyal alanda yetersiz kalmalarý ve duygusal olarak ciddi sýkýntýlar yaþamalarýdýr.
 
Engelli bireylere insanca bir yaþam sunmak ahlaki bir sorumluluktan öte Allah’ýn þart koþtuðu zorunlu bir görevdir. Herkes gücü ve olanaklarý ölçüsünde engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrýcý bir þeyler yapmalýdýr. Her þeyden önce, yanlýþ tutumlarla yýkýlan duygu dünyalarý onarýlmalýdýr. Unutulmamalý ki sizlerin boþ iþlere ayýrdýðý 10 dakikayý engelliye ayýrmak onlara dünyalarý sunmakla eþittir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7925 Defa Okundu
2013-05-10

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır