KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SOKAK çOCUKLARý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SOKAK çOCUKLARý
Sokak çocuklarý
 
Þehrimizde meydana gelen toplumsal deðiþme, kentleþme, sanayileþme sürecinde iç göç hýzýnýn artmasý, gecekondulaþma ve aile kurumunun parçalanmasý nedeniyle sosyal sorunlarda önemli bir artýþ gözlenmektedir. Bu sorunlarýn en önemlilerinden biri “sokak çocuklarý” olgusudur. “Sokak çocuklarý” terimi bütünüyle sokaðý mesken edinen, geceleri evine dönmeyen, aile korumasýndan ve desteðinden bütünüyle ya da büyük ölçüde yoksun olan çocuklar için kullanýlmaktadýr. Bu tanýmla birlikte “sokakta çalýþan çocuklar” tanýmý da yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Bununla kastedilen; sokak çocuklarý kapsamýnda yer alan ya da yaþamýnýn bir bölümünde sokakta çalýþan, gecenin erken ya da geç saatinde evine dönen çocuklardýr.
 
Yoksulluk, iþsizlik, kötü konutta yaþama, ana-babalarýnýn iþ bulmak için baþka kentlere gitmeleri ailedeki gerilimi arttýrmakta, parçalanmalara neden olmaktadýr. Geleneksel dayanýþma kültürümüzün, aile ve çocuk sevgimizin azalmasý, kýrsal kesimlerden kopup gelen kitlelerin þehirdeki gereksinmelerinin toplumsal destek unsurlarý ile karþýlanamamasý aile bireylerinden en çok çocuklarý etkilemektedir. Hýzlý ve çarpýk kentleþme, aile yoksulluðunun kronik bir hale gelmesi, ailelerin ve çocuklarýn eðitim, saðlýk, ruh saðlýðý, hizmetlerinden etkili bir biçimde yararlanamamasý da “sokak çocuklarý” olgusunun ortaya çýkmasýna neden olmuþtur.
 
Sokakta yaþayan, sokaðýn tehlikelerine açýk olan çocuklarýn ebeveynlerinin yanlýþ tutumlarýnýn çocukluk dönemi geliþim sürecinde olumsuz etkisi olduðu belirlenmiþtir. Karý-koca iliþkisi içerisinde olan anne baba evlilik yaþantýsýnda uyum, ahenk saðlayamaz, olumlu tutum ve davranýþlarda bulunmazsa ailenin iliþki yapýsý, çocuklarýn doðumuyla birlikte ortaya çýkan anne ve babalýk rolüne de olumsuz bir þekilde yansýmaktadýr. Birbiriyle uyumlu olmayan karý-koca, çocuklarýnýn doðmasýyla birlikte olumlu, verimli ve saðlýklý iletiþim gerçekleþtirememektedirler.
 
Bunun sonucu olarak çocuklarýyla yaþadýklarý kriz ve çatýþma, çocukta uyum ve davranýþ bozukluklarýna yol açmakta ya da çocuðun sokaða yönelmesine neden olmaktadýr. Çocuk; ailede bulamadýðý ilgiyi, desteði, sokakta arkadaþ gruplarý içerisinde saðlamaya çalýþmakta, arkadaþ gruplarý içinde onay, takdir gördüðü için sokakta yaþamayý alýþkanlýk haline getirmekte, bu sayede kimlik ve güç kazanmaktadýr. Aile içinde onay görmeyen, takdir görmeyen, baðýmsýzlaþma süreci desteklenmeyen çocuk; otorite, baský ya da koruyucu anne-baba tutumlarý nedeniyle sokakta arkadaþ grubu içerisinde baðýmsýzlaþarak sokaða baðýmlý hale gelmektedir. Ve çocuk, aileden tamamen koparak sokak kültürünün bir parçasý haline gelmektedir.
 
Çocuklarýmýzýn ilköðretimden itibaren sanat, kültür ve spor alanlarýnda etkin bir yer edinmelerini saðlamalýyýz. Enerjisini harcayacak bilinçli, saðlýklý alanlar bulamayan çocuk, bilinçsiz ya da saðlýksýz alanlara yönelerek sokak kültürünün bir parçasý olmaktadýr. Çocukluk ve ergenlik çaðý potansiyel ve güçlü bir enerjiyi temsil eder. Dolayýsýyla çocuðun saðlýklý bir þekilde bu enerjisini harcayacak alanlar oluþturulmalý, çocuðun psikolojisine uygun iletiþim teknikleri kullanýlmalýdýr. Ebeveynler çocuk eðitimi konusunda kendilerini geliþtirmelidir. Sokaðýn çocuklarýna sahip çýkacak sivil toplum örgütü gücünü harekete geçirmeliyiz. Toplumumuzun geleceði olan çocuklarýmýzý yarýnlara saðlýklý olarak hazýrlamak hem birey hem de sosyal sorumluluk görevimizdir.
(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11054 Defa Okundu
2013-06-20

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır