KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELSZ YAþAM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELSZ YAþAM

 Engelsiz yaþam

Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak, “Engelsiz yaþam” yazýsý:

Aslýnda yazmak istemiyorum artýk ama caným darlanýyor. Nasýl bir bakýþtýr bu, nasýl bir ihanettir; ülke nüfusunun dokuzda birine þehir nüfusunun bendiyim yarýsýna siz diyin hepsine bu iþkence… Anayasamýza bu kadar aykýrý davranýþta olmak, sosyal devlet ilkesine aykýrý davranmak?... Ben dâhil Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý verilerine göre Kars’ta 4.507 kiþi ve onlara bakan veya bakmakla mükellef olan þehir nüfusumuzun yarýsýndan söz ediyorum. Nasýl bir yaþam hakký bu, bizlere rivayet edilen?.. Zorunda mýyýz yazýn geldiði bu güzel havalarda, evde týkýnmaya? Hadi kýþtan vazgeçtik, razýyýz be kardeþim…

Lütfen dönüp bakýn etrafýnýza. Sokaða çýkýyor musunuz? Etrafýnýza göz atýn Allah aþkýnýza, engelli insanlarýmýzý veya oluþturduðunuz engelleri görüyor musunuz? Onlarýn hakký deðil mi, eðlenmek doyasýya, sizler gibi insanca yaþamak... Ya bir oturun, ellerinizi kafanýzýn arasýna alýp düþünün… Nedir bu ateþ düþtüðü yeri yakar mantýðý? Ýnsanlýk öldü mü? Ben ümitsiz yaþamadým ve duyarsýz kalmadým, darlandým insanlýðýmdan… Bunaldým bakýþ açýlarýnýzdan. Yalnýz olduðumu düþünmüyorum, saðlam insanlar vardýr ya! Duyarsýz olamazsýnýz...

Bir hafta sonu arkadaþýmla þehir gezisine çýktýk Kars mahallelerinde, caddelerinde. Eskiden yaya gezdiðim caddelerinde, sokaklarýnda top koþturduðum, susayýnca herhangi bir kapýyý çalýp su istediðim mahalleleri gezdim yolda kalmayý göze alarak akülü sandalyemle… Þehrimin zorluklarýný önceden tahmin etmeme raðmen, içimdeki isteyin sevincin önünü kesemedim… Hayattan yorulmuþ duvarlarýnda ki boyalarý gökyüzü aðlamalarýyla silinmiþ evler karþýladý önce beni. Sonralarý netleþen bu görüntüye keskin bir tezek kokusu eþlik ederek yýllardýr havasýný suyunu özlediðim yayla da dolaþýyormuþ hissini bana þehrimin bir köyü deðil ücra bir mahallesi yaþatýyordu buna anlam vermeye yetersiz kaldým. Yýllardýr þehirde yaþadýðýmý sanarak. Bu caddeleri, okulu, ezik kýrýk çöp konteynýrlarý, yok olmaya yüz tutmuþ çocuklarýn oyun alanlarýný ne sayayým daha aklýnýza gelebilecek her yer, sanki buralarý hiç insanlar yaþamamýþ gibi demek ki engelli yaþlý yaþamasý yasak, mahallenin çocuklarýysa ötekileþmeyi, ayrýmcýlýðý doðarken öðrenmiþler… Büyüklerim bu kadar zor mudur? Rampalar yapmak, asansör koymak, yollarý düzenlemek insanlarý insanca yaþatmak…

BEYÝNLERÝNÝZDEKÝ ENGELÝ KALDIRIN

Bireyler tek baþlarýna deðil çevreleriyle birlikte var olur. Kendisinin toplum içinde kabul gördüðünü, önemsendiðini hissettiði anda var olurlar. Engelliliðin toplumsal bakýþ ve yaklaþýma önemi ise Engelleri kaldýran içimizdeki ruhtur. Önemli olan beynimizdeki engelleri kaldýrmaktýr. Beynimizdeki engelleri kaldýrdýðýmýz zaman, yollarý, binalarý düzenlediðimiz zaman ortada zaten engel kalmýyor. Yeter ki birbirimize engel olmayalým, gölge etmeyelim, hep birlikte engelsiz bir dünya inþa edelim.

Toplumun ön yargýlarý sadece engellilere deðil herkes için yapýlan ayrýmýn temelini oluþturmaktadýr. Yersiz önyargýlarla gereksiz yere engellilere veya kenar mahallelerde yaþamaya çalýþanlara bir “ etiket” yapýþtýrýyorlar. Oysa engelli bireyler için kullanýlan özürlü, kör, saðýr, sakat gibi nitelendirmeler onlarýn kiþilikleri ile durumlarý arasýnda özdeþim kurmalarýna neden olduðu gibi kanar mahalle yaþayan çocuklar için kullanýlan ‘Terbiye bilmez, eli uzun, Çingen çocuðu gibi yakýþtýrmalar. Bu durumun bir yýkým ve soyutlanmaya yol açar. Etiketlenmeye maruz kalan engelliler, çocuklar hem de aileleri açýsýndan bir olumsuzlukla karþýlar. Hem etiketleme hem de farklý þekildeki nitelendirmeler oluþturarak toplumun bütünlüðünü bozar. Hiçbir insanýn bir baþka insana kendisini ispatlamasý elbette düþünülemez. Lakin yaþadýðýmýz hayatta insan olarak bazý konularda kendi çabalarýmýzý ortaya koyabilmemiz þarttýr. “Ayrýmcýlýða hayýr!” Diyorsak o vakit hayatýmýzdaki eksiklikleri tamamlayarak kendimizi hiçbir þekilde kimseden ayrýþtýrmadan yaþama katabilmeliyiz. Belki fiziki olarak bu konuda bir engellimiz olabilir. Zaten bizim hayatýmýzdaki yaþamsal kýsýtlýlýðýmýzý ortaya koyan bu sebebin bir ömür bizimle olacaðýný varsayarak hayat düzenimizi kurabilmeliyiz…

YARIN KÝM ENGELLÝ OLMAYA ADAY DEÐÝL!

Yoruldum ama mutluyum, gözlerimdeki feri sevdim akülünün aynasýndaki... Yaþama tutunuþumu sevdim, her þeye raðmen, yýlgýnlýklara dem vuruþumu gördüm... Engelsiz yaþamý sorgulayan yapýmý gördüm ve ümidimi yitirmemeye karar verdim. Sadece kýzdým, beyninde engel taþýyan insanlara, oturun bir, kafanýzý yastýða koyun. Yarýn kim engelli olmaya aday deðil?.. Ya soru sorun, o beyninize; nereye kadar hýrslarýnýz, egolarýnýz… Nereye getireceksiniz veya ne kadar daha...  Aklýnýzý baþýnýza alýnýz ve þehir nüfusumuzun hemen hemen yarýsýný etkileyecek bir kitleyi, okullardan, caddelerden camilerden, yeþil aðaçlardan ve masmavi gökyüzünden mahrum etmeyiniz... Ve siz ortak paydayý yaþadýðýmýz yüreði sevgi dolu melekler, boþ þeylere inanmadan, doðrularýnýzý yýlmadan savunun.

Varlýðýnýzýn önemini kavrayýn ve evlerinizden dýþarý çýkýn, bu toplum görsün gerçekleri... Özellikle engelli kardeþlerimizin aileleri yýlmayýn, utanmayýn ve yaþama inadýna direnin... Yaþamak direnmektir ve karþý koymaktýr, mýsýr ekmeðinin tadýna varmak istiyorsan; tarlana mýsýr ek ve bekle baþaklarýný; sonra topla ve deðirmene git öðüt; o kara ateþte karayemiþ yapraklarýyla hamurunu kapla, kara ateþte piþir ve afiyetle ye... Yaþam çok basit ama karmaþa içine sokanlarýn yanýnda olma... Engelsiz yaþam... Sadece; duyarlýlýða davet ediyorum herkesi...

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 23422 Defa Okundu
2013-07-18

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır