KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

UMUDUN NTHARý!!!

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         UMUDUN NTHARý!!!

 Umudun intiharý!!!

Ýnsan bir yeryüzü parçasýnda, bir mekân içinde yaþamaktadýr. Çevresinin, kendisine zahmet çektirmeyecek fiziksel þartlarý taþýmasýný ister. Ýnsanýn çevresini, barýndýðý, yaþadýðý mekânlarý kendi rahat edeceði þekle dönüþtürme gayreti en temel insan eylemlerindendir. Ýnsan çevresini düzenler ve inþa edilmiþ çevreyi (built environment) elde eder. Ýnþa edilmiþ çevredeki þartlarýn bir engelli, bir yaþlý ve bir çocuk için önemi ise yetiþkin ve saðlýklý bir insan için olduðundan çok daha fazladýr. Ýnþa edilmiþ çevredeki olumsuz þartlar bir kýsým insanlarý engelleyip onlarýn hayata ve topluma katýlmalarýný önleyebilir.

Hiçbir hareket koymadý bana ama anlaþýlamamýþ olmak koydu. Ýnsanlarýn böylesi hassas bir konuya bu kadar kapalý olmalarý, bir takým art niyetlerle yaklaþmak istemeleri içimi acýttý. Oysa bizler önce insanýz, bir yaþamý diðer insanlarla beraber paylaþýyoruz. O halde “ben” duygusunu bir yana býrakýp, “biz “ diyebilmeliyiz, öyle deðil mi? Þimdi sizlere sormak istiyorum. Hayatý paylaþýrken, sokakta yürürken, toplu taþýma araçlarýný kullanýrken, sinema, tiyatro ya da bir gösteriyi izlerken, büyük marketlerde alýþ veriþ maðazalarýnda koþtururken engelli bireylere neden rastlamýyorsunuz? Hiç düþündünüz mü? Yoksa bizim þehrimizde fark edemeyeceðimiz kadar az sayýda mý? 

Hayýr, hiç de deðil! Sayýlarý tahminlerin üstünde, üstelik resmi rakamlar bir yana, tespit edilemeyen çok daha büyük bir kesim var. Aramýzdalar, bizimle birlikteler, onlar da nefes alýyorlar, onlar da yaþýyorlar ama aslýnda yok gibiler… deðil mi? Çünkü en modern þehirlerimizde bile kent düzenlemesi, yaþam alanlarý maalesef engelliler düþünülerek yapýlmýþ deðil. Sizlerin bile zor çýktýðý o yüksek kaldýrýmlarla, o devasa merdivenlerle, o yüksek bankolarla, o dar kapýlarla, o elveriþsiz tuvaletlerle, o standart dýþý evlerle hepimiz onlarý adeta toplum dýþýna itmiþ durumdayýz. Nasýl çýksýnlar ki sokaða? Nasýl yaþasýnlar ki sizin aranýzda? Her yerde bir set, her adýmda bir engel önlerine duvar misali dikilirken; sen yaþama, sen dur derken… 

Aslýnda çok iyi niyetli, sevgi dolu bir toplumuz, ama o kadar. Birde acýma duygumuz var ki… kimseler yanýna yaklaþamaz. Siz engellileri görünce gözlerinizi dikip acýyarak bakmanýn, içinizden “vah vah” demenin, bu arada yanýnýzdakini dürtmenin dýþýnda hiçbir þey yapmýyorsunuz maalesef. Üstelik bunlarý yaparken onlarýn kalbini nasýl yaraladýðýnýzý, içlerini nasýl acýttýðýnýzý fark etmiyorsunuz. Evet engelliler, evet belki kollarý ya da bacaklarý yok, belki duyamýyor, belki de göremiyorlar ama onlar önce insan, sizin toplumunuzdan, sizinle ayný haklara sahip birer birey. Sizlerin yaptýðý her þeyi yapmaya, sizlerin girdiði her ortama girmeye, sizler gibi yaþamaya haklarý var ama bunlarý yaparken kendi özgür iradeleri ile hareket etmek istiyorlar. Kimseye yük olmadan, kimseden yardým rica etmek zorunda kalmadan, kimsenin keyfini beklemeden… Kýsacasý onlarda en az sizler kadar özgür olmak istiyorlar. Ama maalesef sizler onlara bu özgürlüðü vermiyor, önce düþünceleriniz sonra da yaptýklarýmýzla onlarý toplum dýþýna itiyor, kafeslere kapatýyorsunuz. Sadece nefes almalarýný yeterli sanýyorsunuz. Ve onlarýn engelli olmanýn ötesinde önce insan olduklarýný unutuyorsunuz. 

Arada sýrada güzel giriþimlerde bulunuyorsunuz elbette. Onlarla umudumuz artýyor; her seferinde acaba bundan sonrasý daha mý kolay olur diye de düþünüyoruz ama hepsi orada kalýyor. Birde bakýyorsunuz ki umutla baþlana her þey yarým kalmýþ, bir kýsmý düþünceden öteye gidememiþ, bir kýsmý ise yapýlmýþ ama türlü nedenlerle uygulamaya konulamamýþ, iþletilememiþ ve yerinde çürümeye terk edilmiþ. Ýþte yine derin bir sessizlik ve umudun arada göz kýrptýðý süresiz bir bekleyiþ… 

Oysa toplum içinde maddi manevi anlamda pozitif enerjiye sahip insanlarýn bunu diðerleri ile paylaþmasý daha anlamlý, daha güzel deðil mi? Bu paylaþýmýn mutlaka maddi çerçevede olmasý da gerekmez üstelik. Bazý þeyleri anlamak, kabullenmek, sevgi ile yaklaþmak hayatýn o zor kulvarlarýný aþmamýzda yardýmcý olacaktýr hem veren hem de alan için. Bizler bunu baþardýðýmýzda zorluklar zor olmaktan çýkacaktýr. Ýliþkiler karþýlýklýdýr zaten hiçbir zaman tek taraflý kalmamalýdýr, öyle deðil mi? Bir takým þeyleri sadece üç beþ kiþiden beklemek yerine hepimiz bir bütün olarak hareket etmeli; hayatýn akýþýna engel olmak set çekmek yerine; o akýþýn içine kendimizi býrakmalýyýz ama el ele, gönül gönüle. 

Bu konu ile ilgili olarak yapýlacak o kadar çok þey var ki aslýnda… Benim ilk hedefim ise yurt dýþýnda ki arkadaþlardan duyduðum, faydalarýný imrenerek iþittiðim ve neden bizim þehrimizde de olmasýn dediðim yenilikleri kendi standartlarýmýza uygun þekle getirmek ve engellilerin hizmetine sunmaktý. Onlarýn daha insanca yaþamalarýný, sizlerin arasýna çekinmeden katýlmalarýný saðlayacak teknolojilerdi. Evlerinin dört duvarý arasýna sýkýþmýþ ruhlarý nefes alacak, onlarda sizler gibi yaþamýn güzelliklerinden özgürce yararlanacaklardý. Geçirdikleri aðýr depresyondan daha kýsa sürede kurtulmalarýna, daha çabuk toparlanýp hayata karýþmalarýna olanak tanýyacaktý. Onlara saygý duyduðunuzu, onlarý onlardan çok düþündüðünüzü anlatacaktý. Yurt dýþý ve yurt içi baðlantýlý organizasyonlar yapýldýðýnda elimiz ayaðýmýza dolaþmadan, geçici çözümlerle olayý bir kereliðine atlatma çabalarýna gerek kalmadan; göðsümüzü gere gere engellileri de bu toplantýlara dahil edebilecektik. 

Her þey bu kadar basitti aslýnda. Her gün gözümüzün önünde çarçur edilen ve yok yere etrafa saçýlan birikimlerin sadece küçük bir kýsmýný ayýrmak bile bu iþler için yeterli aslýnda. Yeter ki elbirliði yapýlsýn, yeter ki gönülden istensin, yeter ki bir takým insanlar bu anlamlý iþlerin üzerinden kendilerine bir pay aramasýn. Bu konu ne zaman aklýma düþse içimde bir burukluk, gönlümde yapmak istediklerim ve engellere çarpa çarpa kýrýlmýþ hayallerim devreye giriyor. Ama umudumu hiç kaybetmiyorum, hayallerimin kýrýk kanatlarýný her defasýnda yeniden sarýyor, yepyeni hayallerle zenginleþtirip bekliyorum. Ve diliyorum ki gün doðmadan doðacak olan güzellikleri elimle tek tek daðýtacaðým o anlamlý günler çok uzakta olmasýn. Ben görmeyeyim de benden sonra gelenler görmesi içindi tek mücadelem…  

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11840 Defa Okundu
2013-08-28

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır