KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARþýNDAK OLABLMEK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KARþýNDAK OLABLMEK

 Karþýndaki olabilmek

Siz hiç yolda yürürken, karþýnýzdan gelen herhangi bir insanýn yerinde olmak isteyecek kadar bunalýma düþtünüz mü? Kendinizden, kimliðinizden ve her þeyden önemlisi yaþadýklarýnýzdan kurtulmak adýna çaresiz bakýþlarla insanlarý düþünce süzgecinizden geçirdiniz mi? O anki psikolojiniz ve ruh halinizle doðru tahlil yapamayacaðýnýzý bile bile o anda herhangi bir insanýn yerinde olup, onun sýkýntýlarýný omuzlamayý, böylelikle kendi dertlerinizden bir çýrpýda kurtulmayý düþlediniz mi?

Ýnsan bazen kendini o kadar çaresiz, o kadar yalnýz ve dertleriyle o kadar bunalým içinde hisseder ki; bununla baþa çýkmak yerine sýkýntýlarýný bir nefeste yok etmek arzusu, içinde dayanýlmaz bir hal alýr. Öyle ki bazen derin bir uykuya dalýp uyandýðýnda sýkýntýlarýnýn yok olacaðýný hayal eder; bazen de karþýsýnda kendisini ve dertlerini hiç bilmediði bir insanla dertlerini de kabullenerek yer deðiþtirmeyi ister.

Hâlbuki her insanýn kendi dünyasýnda yaþadýðý ne sayýsýz derdi, ne dermansýz hastalýklarý, ne çaresiz acýlarý vardýr etrafýndakilere yüzü gülerken. Ama insanoðlu dert çekerken, hastayken yada acýlar içinde kývranýrken bunun sadece kendi baþýna geldiðini düþünür.

O anda kendisi dýþýndaki her insan son derece mutlu, saðlýklý ve dertsizdir. Ýþte bu yüzden hep aklýnda “neden ben?” sorularý birbiri ardýna çakan þimþekler gibi ardý ardýna patlar. Baþkalarý yerine kendisinin en þanssýz birey olarak seçildiðini düþünerek kederine keder katar bir anlamda. Ama ya diðerleri… Onun gözünde her anlamda mutlu olan, dýþarýdan bakýldýðýnda yüzleri gülen diðer kiþiler… Kimi onulmaz hastalýklarla boðuþur, kimisi sevdiðinden yana dert çeker, kimisi hayýrsýz bir evladýn kurbanýdýr, kimisi iþsizlikten kývranmaktadýr yýllarca.

Oysaki siz, evet siz, Allahýn sizi ve gücünüzü sýnamak adýna tüm dertlerin size, sadece size gönderildiðini düþünürsünüz.

Bir an için mümkün olsa insanlarýn yer deðiþtirmesi; iþte o zaman kendinden daha dertli birisi ile karþýlaþmanýn acýsýyla içiniz bir baþka burkulacaktýr kuþkusuz. Kendi dertleriniz, dert sayýp kederlendiðiniz ve gözünüzde fazlasý ile büyüttüðünüz olaylar belki de çok anlamsýz gelecek; hatta içinde bulunduðunuz durumu usulca kabulleneceksiniz o zaman.

Dertler, acýlar, sýkýntýlar, Tümü yaþam kesiti içinde hep bizimle olacaklar. Önemli olan çekilen sayýsýz sýkýntýnýn arasýnda yeþeren filizleri görmek, bize göz kýrpan pembe bulutlara gülümseyebilmek, her zaman için kendimizin en kuvvetli kiþi olduðuna yine kendimizi inandýrabilmektir.

Yaþam boyu kendiniz olmaktan vazgeçmeyeceðiniz çizgilerde buluþmak dileði ile…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11581 Defa Okundu
2013-09-10

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır