KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ADAM YERNE KONMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ADAM YERNE KONMAK

 Adam yerine konmak

Çocuk edinmek ailenin var oluþ nedenidir. Aileyi perçinler. Ailenin soyunu devam ettirir. Böyle önemsenecek stratejik yaný vardýr. Ülke için de bu strateji çok önemlidir. Vatanýný seven, büyüklerini saygýyla sahiplenen, iyi eðitimli vatandaþlar gelecek için çok önemlidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin önemli makamlarýnda, geleceðe yönelik kararlar alanlar, aileden okula ve iþ hayatýna kadar verilen bir emeðin temsilcisi olarak makamlarýnda oturmaktadýrlar. Bugün aile içinde ve okul hayatý boyunca, canýmýz geleceðimiz çocuklarýmýzý ADAM YERÝNE KONMAK gibi bir konuyu ele almak istedim. Örneklemeyle konuyu açýklamaya çalýþacaðým.

Ailede baba ilgisiz, anne sindirilmiþ. Çocuklar önemsenmiyor adam yerine konmuyor. Böyle ortamda çocuðun IQ su ne kadar yüksek olursa olsun olumsuzluklar derin iz býrakýr. Zekâ geliþmediði gibi, kiþilik de geliþmez. Okul çaðýna kadar böyle ortamda büyüyen çocuk okula geldiðinde öðretmenleri bekleyen sorunlarý siz tahmin edin. Ürkek kendini ifade edemeyen, bildiðini söyleyemeyen, pýsýrýk, korkak bir çocuk. Hele bir de eli hiç kalem görmemiþe. Bu öðrenciyi okutan öðretmende bu mesleði bulunduðu ilde kaçma düþüncesiyle yapýyorsa bu kiþilerin yüreðine saðlýk.

Okul öncesi eðitimin önemi burada açýða çýkýyor. Þehrimizin genelinde her Ýlköðretim Okulunda Ana Sýnýfý var ama… Bu konuda birçok þehirden geride kalmýþýz. En büyük geliþim bu dönemde saðlanýyor. Çocuklarýmýz bu dönemde ADAM YERÝNE konuyor. Anne ile iþbirliði saðlanýyor. Aileden gelen yaralar sarýlýyor.

Paylaþmak, yeni arkadaþlar edinmek, kurallarý tanýmak, kalemle tanýþmak, doyasýya oynamak, baþkasýna saygý duymak, yardýmlaþmak, toplu beslenme ile yemek kültürü edinmek, tuvaleti kullanabilme gibi birçok kazanýmlarýn yanýnda, gözlerinin içine bakarak onlarýn fikirlerini, düþüncelerini dinlemek. Ýþte ADAM YERÝNE KONMAK bu.

Sýnýfta gözleme dayalý çalýþmalarda, tohum çimlendirme yaptýðýmýzda, her öðrenci tohumu bir kap içine biraz pamuk, yeteri kadar su koyar. Çimlenme aþamasý gün gün izlenir. Raporlar yazýlýr. Tohum çatlar, sürer iki yaprak olarak uzamaya baþlar. Çocuklar için bu an çok önemlidir. Gözü gibi bakar çalýþmasýný. Diðer arkadaþlarý ile iþbirliði yapar. Bunu ben yetiþtirdim. Ben yapabiliyorum. Diye öðünür. Fidan büyür kabýna sýðmaz. Fidaný topraða dikeriz. Bakým orada da devam eder. Gün gelir meyveler gözükür. Sýnýf sevinç çýðlýklarý ile þenlenir. Ayþe; bak öðretmenim fasulyeler taze taze, Samet; öðretmenim bunu ben yetiþtirdim. ADAM YERÝNE KONMAK bu.

Nice ailelerde adam yerine konmadan yetiþen çocuklar. Ýtile kakýla kiþiliðini geliþtiremeden kin ve intikam içinde belirli bir makama oturduðunda seyredin dünyayý. Bugün git yarýn gel. Sadaka kültüründe el açmaya alýþtýrýlmýþ toplumlar, 2005 yýlýndan beri çýkartýlmýþ engelliler yasasýndaki uygulamalara yapýlan ertelemeler, halen daha engelli çalýþanlara ve engellileri yok saymak için çýkartýlan zorluklar, BM Engelli Haklarý sözleþmesinin    “3.12.2008 tarihli ve 5825 sayýlý Kanunla onaylanmasý uygun bulunan ekli "Engellilerin Haklarýna Ýliþkin Sözleþme"nin onaylanmasý; Dýþiþleri Bakanlýðýnýn 13.5.2009 tarihli ve HUMÞ/619 sayýlý yazýsý üzerine, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayýlý Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 27.5.2009 tarihinde kararlaþtýrýlmýþtýr.” Kararýnýn  onayýna raðmen halen daha hastaneye gidemeyiz, okullara giremediðimiz için mi ADAM YERÝNE konduk yoksa ADAM YERÝNE koymazsan, zamaný gelince seni de ADAM YERÝNE koymazlar mý?.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12985 Defa Okundu
2013-09-22

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır